سیستم جامع مالی و یکنواخت صنعت نفت
تاثیر
مربوط بودن
قابل اتکا بودن
نمودار ۱-۳ مدل تحقیق
۴-۳- جامعه مطالعاتی
جامعه آماری عبارت است از اعضای واقعی یا فرضی که محقق قصد دارد یافته های تحقیق را به آنها تعمیم دهد. برای این تعمیم نیازمند انتخاب نمونه ای از این جامعه هستیم، به طوریکه این نمونه معرف و نماینده جامعه باشد.جامعه آماری در این تحقیق متشکل از ” کارشناسان و مدیران مالی ، رؤسای حسابداری ، مسئولین و کارکنان واحد حقوق و دستمزد، دفاتر مالی، واحد بودجه، واحد حسابداری صنعتی، واحد حسابداری انبارها و واحد کالا در نه پالایشگاه نفت ایران ” می باشد .
در این تحقیق کلیه عناصر جامعه با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار رفت به همین منظور۸۰عدد پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع گردیدو از این ۸۰ عدد تعداد ۶۴ عدد پرسشنامه باز گردانده شد.
۵-۳- شیوه گرد آوری اطلاعات
گرد آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. به همین منظور پژوهشگر باید با ابزارهایی داده های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع آوری نماید، و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. برای جمع آوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز است. هنگام استفاده از این ابزارها باید توجه داشت تا پایایی پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط قوت ابزار تقویت گردد. هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسئله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کند و پس از کسب شرایط لازم در مورد پایایی این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها بتوان در مورد فرضیه ها قضاوت کرد (خاکی، ۱۳۸۷ ،۷۸)۱ .
۶-۳- معرفی روش نمونه گیری
تکنیک نمونه گیری تصادفی ساده ، متد نمونه گیری مورد استفاده د راین تحقیق می باشد نمونه گیری تصادفی یک روش انتخاب n واحد از درون N واحد می باشد به طوری که کلیه نمونه های ممکن انتخابی ،شانس یکسانی برای انتخاب شدن داشته باشند .
در این روش واحدها از یک تا N شماره گذاری می شوند و سپس به تعداد n عدد تصادفی بین ۱ تا N به وسیله جدول اعداد تصادفی یا یک برنامه کامپیوتری تهیه می شود در هر استخراج ، فرآیندی که استفاده شده است باید یک شانس برابر انتخاب به هر شماره در جمعیت که تا حالا انتخاب نشده اند بدهد واحدهایی که این n شماره را شامل می شوند نمونه را تشکیل می دهند .
که در فرمول فوق :
N = حجم نمونه آماری
n = حجم نمونه لازم
P = احتمال موفقیت (۵٫)
q = احتمال شکست (۵٫)
D = ضریب خطای برآورد (.۰۱%)
= مقدارمتغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نیاز برای فاصله اطمینان (۹۵%) می باشد
۷-۳- برآورد حجم نمونه :
در این تحقیق برآورد حجم نمونه توسط فرمول کوکران و به صورت زیر محاسبه شده است :
P=.5 ,q=.5
بنا براین در این تحقیق حجم نمونه برابر با۶۴ نفر برآورد می گردد .
۸-۳- معرفی ابزار اندازه گیری
در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات و دستیابی به اهداف، از پرسشنامه بی نام استفاده شده است، که توسط جامعه تکمیل می گردد. سوالات تحقیق در قالب گویه های پرسشنامه گنجانده شده است.