حق تجدید نظر خواهی و رسیدگی به تخلفات

صورت اول : چنانچه اصحاب دعوا یا نماینده قانونی یاوکیل آنها در دفتر دادگاه حاضر باشند مدیر دفتر حضوراً رونوشت دادنامه را به آنها ابلاغ می نمایند.
صورت دوم :چنانچه اصحاب دعوا یانماینده قانونی یاوکیل آنها در دفتر دادگاه حاضر نباشند مدیر دفتر رونوشت دادنامه رابه مأمور ابلاغ تسلیم می نماید تا به اصحاب دعوا ابلاغ نمایند.
۳ـ با توجه به قید « فوری » در این ماده ابلاغ رونوشت دادنامه فوریت دارد . و تأخیر در ابلاغ تخلف اداری محسوب می شود .
۴ـ با عنایت به تبصره ذیل ماده ۴۷ ماده قانون آئین دادرسی مدنی که می گوید ـ«درمواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود ومبدأ مهلت ها ومواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد»
چندنکته در خور توجه است :
۱ـ۴ـ درهر حال مدیر دفتر ملکف است آراء صادره را به اصحاب دعوی و وکلای آنها ابلاغ نمایند.
۲ـ ۴ـ در صورتی که اصحاب دعوی یااحد از طرفین وکیل اختیار کرده باشند و وکیل در چهار چوب حدود و اختیارات دارای حق وکالت در مرحله بالاتر راداشته باشد مبدأ مهلت ها ومواعد ازتاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد بعبارتی چنانچه وکیل دارای حق تجدید نظر خواهی باشد فرجه تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می شود تاریخ ابلاغ به موکل تأثیری ندارد .
۳ـ ۴ـ چنانچه یکی از اصحاب دعوا دونفر وکیل داشته باشد که مجتمعاً حق اقدام داشته باشند بایدرونوشت دادنامه به هر دو وکیل ابلاغ شود در این صورت مبدأ مهلت ها و مواعد ازتاریخ ابلاغ به وکیل دوم محسوب می گردد .
بند دوم : ممنوعیت از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضا
ماده ۳۰۱:
مدیر یاا عضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس ها برسد نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند در صورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند(ب ) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ و بالاتر محکوم خواهدشد.
نکات :
۱ـ بدلالت این ماده مدیر دفتر و اعضای دفتر دادگاه از تسلیم رونوشت دادنامه قبل از امضای دادرسها به اشخاص ممنوع هستند .
۲ـ ذکر کلمه داد رس ها در این ماده ظهور دراین معنی دارد که این ممنوعیت اختصاصی به مدیران دفاتر دادگاههای بدوی ندارد بلکه به مدیران واعضای دفاتر محاکم تجدید نظر نیز تسری داده می شود.
۳ـ ضمانت اجرای این ماده محکومیت کارمند متخلف توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری است.
۴ـ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر می دارد: تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از :
الف ) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ب ) توبیخ کتبی بادرج در پرونده استخدامی . ج) کسر حقوق و فوق العاده شغل یاعناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تایک سال . د ) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه ) تغییر محل جغرافیائی خدمت به مدت یک تا پنج سال . و) تنزل مقام ویا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی ودستگاههای مشمول این قانون .ز)تنزل یک یادو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دوگروه به مدت یک یا دو سال . ح)باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن وکمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد
با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی . ط) باز نشستگی در صورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه . ی)اخراج از دستگاه متبوع .ک)انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون .
بند سوم: انتشار حکم غیابی در روزنامه
ماده ۳۰۲:
هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقرر ات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رأی بوسیله اگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد.تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود.
نکات: