ابن منظور، محمدبن مکرم (۱۴۰۵ق)، لسان العرب، چاپ اول: قم، نشر ادب الحوزه.
احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی (بی تا)، کتاب الرجال، تهران، مرکز نشر کتاب.
ارجع، اکرم (۱۳۸۴)، «حجاب، سیر تاریخی پوشش»، دایره المعارف تشیع، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت، ج۶٫
اردبیلی، ملا احمد (۱۴۰۳ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، ۱۴ جلد، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
اشتهاردی، شیخ علی پناه (بی تا)، مدارک العروه، بی جا.
آقا حسین شیرازی، ابوالقاسم (۱۳۸۳)، «پوشاک زنان ایران از آغاز تا امروز»، انتشارات اوستا فراهانی.
اکبری، محمدرضا (۱۳۸۰)، تحلیلی نو و عملی از حجاب در عصر حاضر، انتشارات شاهد، تهران.
ایازی ، محمد علی (۱۳۸۶)، « بررسی الزام حجاب در حکومت دینی» ، فصلنامه ی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ، شماره ۳۶٫
بحرانى (بى تا)، الحدائق الناضره ، تحقیق محمدتقى ایروانى، قم، انتشارات اسلامى جامعه مدرسین.
بستان ، حسین (۱۳۸۳)، اسلام و جامعه شناسی خانواده، چاپ اول ، قم،پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه.
بیرقی اکبری ، محمد رضا (۱۳۷۷). تحلیلی نو و عملی از حجاب در عصر حاضر. اصفهان : پیام عزت.
پوشاک ایران زمین (۱۳۸۲)، ترجمه مقالات دانشنامه ایرانیکا، تهران، انتشارات امیرکبیر.
تمیمی آمدی ، عبد الواحد بن محمّد (۱۳۶۶)، غرر الحکم و دررالکلم ، قم ، انتشارات دفتر تبلیغات قم.
جواد بن سعید فاضل جواد (بی تا)، مسالک الأفهام الی آیات الاحکام، بی جا.
حبیب اللهی ، حسین (۱۳۸۳)، حجاب در بی حجابی ، چاپ اول ، قم ، انتشارات داوری.
حرّ عاملی (۱۴۱۴ق)، وسائل الشیعه، تحقیق محمّد رازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
حرّانی ، شعبه (۱۳۶۳)، تحف العقول ، مترجم : احمد جنتی عطایی ، تهران ، انتشارات علمیه اسلامی.
داعی الاسلام خراسانی، شیخ عباس (۱۳۲۷)، رساله در اثبات وجوب حجاب در دین مبین اسلام، تهران: نشریه جامعه تعلیمات اسلامی.
دوآن، شولتس (۱۳۶۹)، روانشناسی کمال (الگوهای شخصیت سالم)، ترجمه گیتی خوشدل، نشر نو، چاپ ۵٫
زمخشری ، محمود بن عمر (۱۴۰۷ق)، الکشّاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل ، چاپ سوم ، بیروت‏ ، دار الکتاب العربی‏.
زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام (قم: مؤسسه الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق، ج۷٫
زین الدین علی عاملی (شهید ثانی)، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان (قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰ش)، ج ۲٫
سیفی مازندرانی، علی اکبر (بی تا)، دلیل تحریر الوسیله (کتاب المضاربه)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) قم.
سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن (۱۳۹۹ق)، تفسیر الدرالمنثور، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم.
شرف الدین، حسین (۱۳۸۶)، « ریشه یابی جامعه شناختی بی حجابی » ، مجله فقه ( کاوشی نو در فقه اسلامی ) ، ویژه حجاب ، مسئولیتها و اختیارات دولت اسلامی ، شماره ۵۱ و ۵۲٫
شفیعی سروستانی، اسماعیل (۱۳۷۲) تهاجم فرهنگی و نقش تاریخی روشنفکران ، چاپ اول ، بی جا.