خروجی های نرم افزار و روش آلفای کرونباخ

الف)نامه همراه(مقدمه ای برای آماده کردن پاسخ دهنده به پرسشنامه) ب)دستورالعمل ج)سوال های پرسشنامه
درتحقیق حاضر از پرسشنامه خود ایفا وبسته استفاده شده است که پرسشنامه این تحقیق شامل چهارسوال عمومی وبیست ویک سوال اختصاصی می باشد.
۳-۹-۲-روایی ابزار سنجش: منظور از روایی این است که محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد.
روایی محتوایی این اطمینان را به وجود می آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی ونمونه برای استفاده از مفهوم است. هر چه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازه گیری می شود بیشتر باشد،
اعتبار محتوایی آن بیشتر خواهد بود، به عبارت دیگر، روایی محتوایی، معرف چگونگی توصیف ابعاد و
اجزاء مفهوم است (خاکی، ۱۳۸۶،۲۸۸)
روایی ظاهری نیز مواردی را که انتظار می رود یک مفهوم را اندازه گیری کنند ،نشان می دهند،آنها ظاهر را می سنجند و به نظر می رسد مفاهیم را اندازه گیری می نمایند.(خاکی ، ۲۸۹،۱۳۸۶ )به عبارت دیگر به این سوال پاسخ میدهد که آیا صاحبنظران تایید می کنند که ابزار ، آنچه را که باید اندازه بگیرد ،
اندازه می گیرد؟( صائبی ، شیرازی ، ۱۳۸۰،۲۲۶)
۳-۹-۳-پایایی ابزار سنجش: عبارتست از اینکه اگر یک وسیله اندازه‫گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد نتایج مشابهی از آن حاصل شود.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
این ضریب با استفاده از نرم افزار آماری spss در حجم نمونه اولیه ۲۰ تایی مورد محاسبه قرار گرفت و برای هر دو دسته از پاسخها یعنی ادراکات در ستون اول پرسشنامه و میزان اهمیت در ستون دوم پرسشنامه میزان بالای ۰٫۹ بدست آمد که نشان دهنده پایایی بالای ابزار تحقیق میباشد.
در ادامه برای نشان دادن پایایی سئولات پرسشنامه ،برای هر دسته از سئوالات پرسشنامه هم که مربوط به ۵ فرضیه تحقیق میباشند محاسبه صورت گرفت. نتایج خروجی های نرم افزار در مورد آلفای کل و جزئی به طور کامل در پیوست آورده شده اند.
همچنین در این تحقیق جهت انجام آمار توصیفی هم از نرم افزارspss استفاده شده است . نمودارهای فراوانی و جداول مربوطه در فصل چهارم آورده خواهند شد.
۳-۱۰-مقایسهای اندازه گیری نگرش:
از جمله ابزارهای گردآوری داده ها در تحقیقات مدیریت و علوم رفتاری، مقیاس هاس سنجش نگرش است. مهمترین مقیاس ها اندازه گیری نگرش عبارتند از:مقیاس لیکرت، مقیاس افتراق معنایی، مقیاس ثرستون، مقیاس گاتمن و مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس.
۳-۱۰-۱-مقیاس لیکرت :
مقیاس لیکرت : این مقیاس شامل مجموعه ای از سئوالات است که بار نگرشی یا ارزشی همه آنهاتقریبا” برابر تلقی می شود. پاسخگو مقیاسی را که بین دو حد نهایی است ، برحسب شدت یا ضعف نگرش خود انتخاب می نماید .برای تعیین نمره ، نمرات هریک از موقعیتهای منتخب او در تمام مقیا سها با هم جمع ، سپس معدل گیری می شود و بدین ترتیب نمره هر فرد بدست می آید . تدوین آن از سایر مقیا سهایی که دارای فواصل برابر نماست ، آسانتر است و در عین حال همان اطلاعات را به دست می دهد. (خاکی، ۱۳۸۲ ،۲۱۲)
برای سنجش نگرش ها در این تحقیق از مقیاس لیکرت درجه بندی شده، از کاملا موافق تا کاملا مخا لف ، در قالب پنج گزینه استفاده شد.در این پژوهش، برای سنجش متغیرها، پرسشنامه محقق ساخته طراحی شده است و برای سنجش روایی ابزار تحقیق پرسشنامه از اساتید وصاحبنظران بازاریابی کمک گرفته شد .
۳-۱۱-فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
۱-بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی:
ا-۱-بین عوامل بازاریابی اجتماعی و،و فاداری به نام تجاری رابطه وجود دارد.
۲-۱-بین عوامل بازاریابی اجتماعی وآگاهی از نام تجاری رابطه وجود دارد.
۳-۱-بین عوامل بازاریابی اجتماعی وشهرت نام تجاری رابطه وجود دارد.