برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود.خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات ، “مربوط بودن” و” قابل اتکا بودن” است . هر گاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشد، مفید نخواهد بود. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا باشد (سجادی۱۳۸۴،۶۷۷)۱٫
رابطه بین خصوصیات کیفی درنمودار( ۲ – ۱ ) نمایش یافته است .
نمودار ۲-۲ خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری
۱-۳-۲- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
۱-۱-۳-۲- ارزش پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی
” اطلاعات مربوط “، یا دارای ارزش پیش بینی کنندگی و یا حائز ارزش تایید کنندگی است. نقشهای پیش بینی کنندگی و تایید کنندگی اطلاعات به هم مربوط می باشند. به طور مثال ، اطلاعات در مورد سطح و ساختار فعلی داراییهای واحد تجاری، برای استفاده کنندگانی که سعی دارند توان واحد تجاری را در استفاده ازفرصتها و واکنش به شرایط نامطلوب پیش بینی کنند ، دارای ارزش است. همین اطلاعات دارای نقش تایید کنندگی در مورد پیش بینی های گذشته مثلا درباره ساختار واحد تجاری و ماحصل عملیات می باشد (سجادی۱۳۸۴،۶۷۷)۱٫
۲-۱-۳-۲- انتخاب خاصه
برای ارائه اقلام در صورتهای مالی باید خاصه قلم مورد ارائه انتخاب شود. صورتهای مالی تنها می توانند آن خاصه هایی را ارائه کند که بر حسب واحد پول قابل بیان است . چندین خاصه پولی وجود دارد که می توان در صورتهای مالی ارائه کرد از قبیل بهای تمام شده تاریخی ، بهای جایگزینی یا خالص ارزش فروش . انتخاب خلاصه ای که قرار است در صورتهای مالی گزارش شود باید مبتنی بر مربوط بودن آن به تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان باشد. اطلاعات در مورد سایر خاصه ها از جمله خاصه های غیر قابل بیان به پول از قبیل مقادیر و سر رسیدها را می توان با شرح اقلام در صورتهای مالی یا یادداشتهای توضیحی به استفاده کننده انتقال داد (تاری وردی،۱۳۸۱ ۶۸۰٬ )۲٫
۳-۱-۳-۲- قابل اتکا بودن
برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید همچنین قابل اتکا باشد . اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری ازاشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵،۲۱)۳٫

۴-۱-۳-۲- بیان صادقانه
اطلاعات باید اثر معاملات و سایر رویدادهایی راکه ادعا می کند بیانگر آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیانگر آن باشد به طور صادقانه بیان کند .
بدین ترتیب مثلا ترازنامه باید بیانگر صادقانه اثرات معاملات و سایر رویدادهایی باشد که منجر به عناصر در تاریخ ترازنامه شوند که معیار های شناخت را احراز کرده باشند(نوروش و همکاران، ۱۳۸۵،۲۲)۱٫
۵-۱-۳-۲- رجحان محتوا بر شکل
اگر قرار است اطلاعات بیانگر صادقانه معاملات و سایر رویدادها یی که مدعی بیان آنهاست باشد. لازم است که این اطلاعات بر اساس محتوا و واقعیت اقتصادی و نه صرفا شکل قانونی انها به حساب گرفته شود (کمیته استانداردهای حسابداری ایران، ۱۳۸۹ ، ۶۸۰)۲٫
۶-۱-۳-۲ بی طرفی
اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باید بی طرفانه یعنی عاری از تمایلات جانبدارانه باشد. چنانچه انتخاب و یا ارائه این اطلاعات به گونه ای باشد که بر تصمیم گیری یا قضاوت در جهت نیل به نتیجه ای از قبل تعین شده، اثر گذارد. صورتهای مالی بی طرف نمی باشد (همان منبع، ۶۸۱)۳٫
۷-۱-۳-۲- احتیاط
تهیه کنندگان صورتهای در عین حال باید با ابهاماتی که به گونه ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری رویدادهای و شرایط سایه افکنده بر خورد کنند. نمونه این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات، عمر مفید احتمالی داراییهای ثابت مشهوت و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته، چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می شود. احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای ازمراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام براورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که در آمدها یا داراییها بیشتر ازواقع و هزینه ها یا بدهیهاکمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد یاداراییها و درآمدها را عمدا کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها را عمدا بیشتر از واقع نشان دهد زیرا این امر موجب نقض بی طرفی است و بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر می گذارد (همان منبع ، ۶۸۳ )۴٫
۸-۱-۳-۲- کامل بودن
اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باید با توجه به کیفیت اهمیت و ملاحضلات مربوط به فرونی منافع بر هزینه تهیه و ارائه آن کامل باشد. حذف بخشی از اطلاعات ممکن است باعث شود که اطلاعات نادرست یا گمراه کننده شود و لذا قابل اتکا نباشد و از مربوط بودن آن کاسته شود.
۲-۳-۲- خصوصیات کیفی مرتبط باارائه اطلاعات
خصوصیات مربوط به ارائه شامل “قابل مقایسه بودن” و “قابل فهم بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد علیر غم مربوط بودن و قابل اتکا بودن، دارای فایده محدودی است. (کمیته استانداردهای حسابداری ایران، ۱۳۸۹ ، ۶۸۰)۱٫
۱-۲-۳-۲- قابل مقایسه بودن
استفاده کنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی واحد تجاری را طی زمان جهت تشخبص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری مقایسه نمایند. استفاده کنندگان همچنین باید بتوانند صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعتاف پذیری مالی آنها را نسبت به یکدیگر بسنجند. رعایت استاندارهای حسابداری موجب می گردد که قابلیت مقایسه صورتهای مالی فراهم آید زیرا به موجب الزامات مندرج در استانداردهای مزبور، واحدهای تجاری مختلف باید برای حسابداری معاملات و رویدادهای مشابه از رویه های مشابهی استفاده کنند (همان منبع، ۶۸۳ )۲٫