سود کلانی که از راه قاچاق انسان ، به ویژه زنان و دختران عاید دلالان و قاچاقچیان انسان می شود شوق این افراد به ادامه شغل کثیف خود می گردد . و طمع آنها را برای دست یابی به ثروت بیش تر بر می انگیزد و به طوری که می توان گفت مهم ترین علت و رشد قاچاق است .
خبر گذاری اسویشتد پرس به نقل از کمیاد عالی پناهندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که در ده سال گذشته ۰۰۰/۱۰۰ زن جوان اسپانیایی به منظور فحشاء به اروپای غربی فرستاد ه شده اند و در رومانی که نقطه عطف این قاچاق محسوب می شود زنان قربانی بین ۵۰ تا ۲۰۰ یورو فروخته می شوند !
۲ـ۲) عدم وجود فرصت های شغلی مناسب برای قاچاقچیان و قربانیان
نبود فرصت های شغلی مناسب و برابر برای افراد باعث می شود که به شغل کاذب و نامشروعی همچون قاچاق انسان مشغول گردند از طرفی نبود همین شرایط برای زنان و دختران جوان که آرزوی کسب درآمد مشروع و شغل مناسب دارند آنها را به مهاجرت های غیر قانونی و در نهایت گرفتار شدن در چنگال قاچاقچیان انسان می کشاند.
۳) علل حقوقی
۳ـ۱) کم خطر بودن
شناسایی افراد قاچاقچی و ارائه شهادت علیه آنان بسیار دشوار می باشد زیرا قربانیان قاچاق گاه به خاطر ترس از انتقام قاچاقچی و گاه به خاطر ترس از آبرو حاضر به حضور در دادگاه و ارائه مخفیانه و زیرزمینی ظاهرا قانونی انجام می شود احتمال دستگیری مجرمان بسیار کمتر از دیگر جرائم است .
۲ـ۳) وجود خلاء های قانونی و سوء استفاده از آنها
از آنجا که در قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم ، قانون مشخص و مدونی در این رابطه وجود ندارد لذا قاچاقچیان با سوء استفاده از خلاءهای قانونی موجود و بدون نگرانی از احتمال دستگیر شدن به تجارت پرسود خود (قاچاق انسان) ادامه می دهند . از طرفی چون در زمان تدوین قوانین ، به طور کامل نمی توان تمامی فروض یک جرم را پیش بینی نمود و همچنین به دلیل وجود عناوین مختلف مجرمان دیگر قاچاقچیان به راحتی از محکومیت به جرم قاچاق می گریزند .
گفتار پنجم : آثار پیامدهای قاچاق انسان
۱)مخدوش شدن شأن و کرامت انسانی
احترام به شأن و کرامت انسانی ایجاب می کند که هیچ کس حق نداشته باشد به خاطر رسیدن به امیال و اهداف خود آن را به خطر اندازد . قاچاق انسان که قربانیان را برای بهره کشی جنسی و اقتصادی به کار می گیرند و در روسپی خانه ها مجبور به خود فروشی می کنند ، هر چند با رضایت خود قربانی باشد ، با این رفتار خود به بشریت و این افراد توهین نموده و شخصیت آنان را متزلزل و مخدوش می کنند .
۲) ابتلا به بیماری های مختلف جسمی و جنسی
زنانی که وارد روسپی گری می شوند ، تاثیر بسیاری در انتقال ویروس ایدز (HIV) دارند . طبق مطالعات انجام شده زنانی که در مراکز فساد فعالیت می کنند به احتمال بسیار در ۶ ماه اول فعالیت خود به ویروس ایدز مبتلا می شوند . این امر در مورد زنان قربانی قاچاق ، به مراتب شدیدتر است . زیرا اکثر این زنان به اجبار به روسپی گری کشیده می شوند و در مورد تماس خود با افراد و از خود اختیاری ندارند .
از دیگر آثار و پیامدهای قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان در معرض انواع و اقسام رفتارهای جنسی و جسمی به صورت بهره کشانه قرار می گیرند ، از این قرارند ، نظیر همجنس بازی ، روابط غیر طبیعی ، سوء استفاده جهت تبلیغات ، عکس و دیگر اشکال مختلف برای استفاده در سالن های دانسیک و رقص مورد استفاده قرار می گیرند .
۳ـ تنزیل مقام و ارزش وجودی زنان
زنانی که در دام قاچاقچیان گرفتار می شوند ارزش و شخصیت انسانی خود را از دست می دهند زیرا به مانند کالایی هستند که توسط اربابان خود را از این روسپی خانه به روسپی خانه دیگر خرید و فروش می شوند و در این زمینه هیچ گونه استقلالی از خود ندارند .
۴) فروپاشی نهاد خانواده ها
آثار ناگوار و دلخراشی دیگر قاچاق زنان و دختران جوان ، فروپاشی نهاد خانواده است زیرا در صورت بازگشت قربانی به درون خانواده او با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد و از این رو آنان روی بازگشت ندارند . از لحاظ جسمی ، جنسی و روحی و روانی خانواده قربانی نیز از مشکلات بعدی در امان نیستند و همیشه سر گشتگی به این خانواده ها سایه می افکند و نمی توان به زندگی عادی خود در میان اقوام ، محله و وطن خود ادامه دهند .
گفتار ششم : طرق ارتکاب جرم قاچاق
قاچاق انسان یکی از معضلاتی است که هموراه جوامع ملی و بین المللی را به چاره جویی وا داشته و از چنان شدتی برخوردار است که لازم است کشورهای جوامع در سطح ملی و بین المللی راهکارهایی را جهت مبارزه با این پدیده اتخاذ نمایند طرق اغفال قربانیان قاچاقچیان متعدد است برخی از این طرق عبارتند از:
۱ـ وعده فرزند خواندگی و حمایت از دختران فراری
۲ـ وعده دستیابی به شغل پردرآمد و مناسب در کشورها
۳ـ وعده ازدواج با ایجاد ارتباط عاطفی و طرح دوستی