خداپناهی، محمدکریم، صالح صدقپور، بهرام، اصغری، آرزو، حریرچی، ایرج و کتیبایی، ژیلا. (۱۳۸۹). روابط ساختاری بین حمایت اجتماعی و امیدواری در بیماران مبتلا به سرطان. مجلۀ روانشناسی ۱۴(۵۵):۳۳۲-۲۸۴٫
خلیفه، عبدالطیف محمد (۱۳۷۹). بررسی روان شناختی تحول ارزشها. ترجمه: حسین سیدی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
خویشتن دار، پرویز. (۱۳۸۵). رابطه بین هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی دانشآموزان دبیرستانی شهرستان بوئین زهرا. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
دادستان، پریرخ و منصور، محمود. (۱۳۸۷). روانشناسی ژنتیک ۲: نظام های تحولی از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی و نظامهای عینی. تهران: انتشارات رشد.
دلخموش، محمدتقی و احمدی مبارکه، مهرناز. (۱۳۹۰). محتوا و ساختار ارزشها در نوجوانان ایرانی. روانشناسی تحولی. روانشناسان ایرانی، ۸ (۲۹): ۲۵- ۵٫
دلخموش، محمدتقی و احمدی مبارکه، مهرناز. (۱۳۸۱). شناسایی محتوا و ساختار ارزشها و گستره عوامل همبسته با ارزشها در نظام اداری کشور. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
دلخموش، محمدتقی. (۱۳۸۵). سلسله مراتب ارزشی دانشجویان ایرانی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، ۳(۸): ۳۱۸-۲۹۹٫
رجبی، غلامرضا و بحرانی، محمود. (۱۳۸۰).تحلیل عاملی سوالهای مقیاس اضطراب مرگ. مجله روانشناسی ۵ (۲۰):۳۳۱-۳۴۴٫
رحیمیان، حوریه بانو. (۱۳۸۱). نظریه های مشاوره و رواندرمانی. تهران: انتشارات مهرداد.
رفیعپور ، فرامرز. (۱۳۷۸). توسعه و تضاد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
رفیعپور، فرامرز (۱۳۷۷). آناتومی جامعه. تهران: انتشارات شرکت سهامی.
زارع، مهدی. (۱۳۸۲). مقایسه رابطه حمایت اجتماعی و سخت رویی با فرسودگی شغلی رانندگان اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی و رانندگان شرکت تاکسیرانی شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
سفیری، خدیجه و شریفی، نیره. (۱۳۸۴). بررسی سلسلهمراتب ارزشی دانشجویان و رابطه آن با گروه‏های مرجع. نامه علوم اجتماعی،۱۱ (۲۵): ۷۷- ۱۰۶٫
سهامی، سوسن. (۱۳۸۷). اولویتهای ارزشی دانشجویان. پژوهشنامه علوم اجتماعی، ۲ (۲): ۱۷۲- ۱۵۶٫
سیفی قوزلو، سید جواد. (۱۳۹۱). بررسی رابطه اخلاق و ارزشهای شخصی با رضایت زناشویی در معلمین شهر مغان. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
شانهساز، زهرا. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین ارزشهای شخصی و بخشودگی در زنان و مردان متاهل شاغل در شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
شریفی، گشاو. (۱۳۹۱). رابطه تابآوری، ارزشهای شخصی با بهزیستی ذهنی در بین بیماران زن مبتلا به سرطان سینه در بیمارستانهای سطح شهر تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
شعبانی، سمیه. (۱۳۸۸). تدوین مدل روابط خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و خوش بینی در پیش بینی کنندگی بهزیستی ذهنی در دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا. (۱۳۷۷). نظریههای مشاوره و رواندرمانی. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.