دانشگاه شهید بهشتی و پیشگیری از اعتیاد

۶۳٫ نیازپور، امیر حسین، بزهکاری به عادت؛ از علّت شناسی تا پیشگیری، انتشارات فکرسازان، چاپ اوّل، تهران، ۱۳۸۷٫
۶۴٫ وایت، رابرت و فیونا هینز، جرم و جرمشناسی، متن درسی نظریه های جرم و کجروی (ترجمه ی تطبیقی ویراست نخست و دوّم)ترجمه ی علی سلیمی با همکاری محسن کارخانه و فرید مخاطب قمی، چاپ اوّل، قم، مؤسّسه ی پژوهشی حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۳٫
۶۵٫ ولد، جرج، توماس برنارد و جفری اسنیپس، جرم شناسی نظری: مروری بر نظریه های جرم شناسی، ترجمه ی علی شجاعی با مقدّمه ی دکتر محمّد آشوری، تهران، سمت، ۱۳۸۰٫
۶۶٫ ولیدی، محمّد صالح، حقوق جزا و مسؤلیّت کیفری، چاپ دوّم، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵٫
ب- مقالات
۱٫ اردبیلی، محمّد علی، «پیشگیری از اعتیاد» مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی- کاربردی، جنبه های مختلف سیاست جنایی در مقابل موادّ مخدّر، جلد نخست، انتشارات روزنامه ی رسمی، ۱۳۷۹٫
۲٫ اردبیلی، محمّد علی، آمار جنایی، فصلنامه ی حق، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۹- ۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫
۳٫ اسماعیل زاده، رسول، ویژگی های واحد مسکونی و کیفی زندگی سالم در محلّه، چکیده ی مقالات همایش توسعه ی محلّه ای چشم انداز توسعه ی پایدار شهر تهران، ۱۳۸۳٫
۴٫ افراسیابی، علی، پارادایم های حاکم بر پیشگیری وضعی از جرم، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ی هفدهم، زمستان ۱۳۸۹٫
۵٫ السان، پیشگیری چند نهادی از جرائم شهری، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوّم، شماره ی نهم، ۱۳۸۶٫
۶٫ بابلی، حسن، پیشگیری از جرم مجموعه ی مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، (مازندران- بابل- اسفند ۸۲)،{تهیّه و گردآوری}معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مرکز مطبوعات و انتشارات، تهران، قوّه ی قضائیه، ۱۳۸۲٫
۷٫ رایجیان اصلی، رهیافتی نو به بنیانهای نظری پیشگیری از جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۹-۴۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫
۸٫ رحمدل، منصور، آمار جنایی و کارکردهای آن، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸-۴۹، پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫
۹٫ شیخ الإسلامی، عبّاس، جایگاه یافته های جرمشناسی در در تحولّات نظام تقنینی کیفری ایران، در جمعی از نویسندگان، علوم جنایی، مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد محمّد آشوری، چاپ اوّل، تهران، سمت، ۱۳۸۳٫
۱۰٫ شریف زاده، علی، پیوند زدن پیشگیری از جرم به عدالت ترمیمی، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸-۴۹٫
۱۱٫ صفّاری، علی، مبانی نظری پیشگیری از جرم، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۳۳- ۳۴، (۱۳۸۰).
۱۲٫ صفّاری، علی، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی ۳۵- ۳۶، {۱۳۸۱}.
۱۳٫ عبدی، عبّاس، آسیب های اجتماعی و روند تحوّل آن در ایران، مقالات اوّلین همایش ملّی آسیب های اجتماعی در ایران، جلد اوّل، ۱۳۸۱٫
۱۴٫ علی رحمانی، یاسین، موانع موفّقیّت کلانتری های تهران بزرگ در پیشگیری از سرقت و راهکارهای رفع آن، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوّم، شماره ی دوّم، ۱۳۸۶٫
۱۵٫ علیوردی، اکبر، تبیین نظری و آسیب شناسی اجتماعی مناطق حاشیه نشین، مجموعه ی مقالات برگزیده ی همایش حاشیه نشینی، ۱۳۸۴٫
۱۶٫ فرجیها، محمّد، میزگرد پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸- ۴۹، ص ۸۸٫
۱۸٫ کوشا، جعفر، تأمّلی بر مداخله قوّه ی قضائیه در پیشگیری غیر کیفری، مجموعه سخنرانی های همایش ملّی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مردادماه ۱۳۸۹٫

Share this post

Post navigation

You might be interested in...