دانشگاه شهید بهشتی و پیشگیری از جرم

۱۹٫ قهرمانی، علی اکبر و کوه آرا، مسعود، برّرسی عوامل انتطامی مؤثّر بر سرقت اماکن تجاری (مغازه) شهر شیراز، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوّم، شماره ی دوّم، ۱۳۸۶٫
۲۰٫ مسگرانی طرقبه، محمّد، جرائم شهری و لزوم سیاست گذاری پیشگیرانه، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۲۶٫
۲۱٫ معظّمی، شهلا، پیشگیری جرم شناختی، فصلنامه ی پژوهشی مجد، سال اوّل، شماره ی اوّل، ۱۳۸۶٫
۲۲٫ مهاجرین، رضا، تأثیرحاشیه نشینی بر میزان بزهکاری در کلان شهرها، فصلنامه ی مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوّم، شماره ی دوّم، بهار ۱۳۸۶٫
۲۳٫ میرکوهی، عبدالعلی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، برّرسی لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه سخنرانی های همایش ملّی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد، ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مرداد ماه ۱۳۸۹٫
۲۴٫ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از جرم: از آموزه های جرم شناختی تا قانونگذاری جرم شناختی (به مناسبت برّرسی لایحه ی قانون پیشگیری از وقوع جرم)، مجموعه سخنرانی های همایش ملّی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوّه ی قضائیه، مشهد ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۸، جلد اوّل، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، چاپ اوّل، مرداد ماه ۱۳۸۹٫
۲۵٫ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی دانشکده ی حقوق دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی، شماره ی ۲۵ و ۲۶ (۱۳۷۸).
۲۶٫ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نقش مطالعات و یافته های جرمشناسی در تحوّلات حقوق کیفری و سیاست جنایی، مجلّه ی تحقیقات حقوقی، شماره ی ۱۴- ۱۳، پاییز ۷۲ تا تابستان ۷۳٫
۲۷٫ نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جایگاه جرمشناسی در ایران، مجلّه ی کانون وکلاء، شماره ی ۱۲، دوره ی جدید، پاییز و زمستان ۱۳۷۶، پیاپی- ۱۶۹- ۱۶۷٫
۲۸٫ نیازپور، امیرحسن، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه ی پیشگیری از وقوع جرم، مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۵، زمستان ۱۳۸۲٫
۲۹٫ نیازپور، امیرحسن- حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران- مجلّه ی حقوقی دادگستری، شماره ی ۴۸ و ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۳٫
۳۰٫ نوربها، رضا، «سیاست جنایی سرگردان»، مجلّه ی حقوقی شماره ی ۲۶- ۲۵ {۱۳۷۸}.
ج- پایان نامه ها
۱٫ احمدی، احمد رضا، برّرسی عوامل انتظامی مؤثّر بر سرقت های مسلّحانه ی بانکها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، تهران ۱۳۸۳٫
۲٫ ایمانی، صفدر، برّرسی علل وقوع سرقت طی شش ماهه ی نخست سال ۱۳۸۹ در مشهد و ارائه ی راهکارهای پیشگیری از آن، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،۱۳۹۰٫
۳٫ بابایی، محمّدعلی، تحولّات جرم شناختی- حقوقی مفهوم حالت خطرناک، پایان نامه ی دوره ی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه تربیت مدرّس تهران، ۱۳۸۳٫
۴٫ خالقی، سمیرا، سنجش و ارزیابی انواع روش های پیشگیری از جرم، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۰٫
۵٫ خلعتبری، عبدالحسین، مهاجرین و سرقت های مسلّحانه ی تهران بزرگ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، ۱۳۸۱٫
۶٫ سیّدی، سیده مسطوره، مناطق جرم زا و راهبردهای پیشگیری و مداخله در آنها، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۶٫
۷٫ عابدی، عبّاس، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۷٫
۸٫ قاسمی، تقی، برّرسی عوامل مؤثّر در سرقت های به عُنف خودرو در شهرستان اسلامشهر، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دافوس ناجا، ۱۳۸۳٫
۹٫ کاظمی، امیر، تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۸٫