لیوارجانی، شعله. (۱۳۷۵). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجاریابی مقیاس حمایت اجتماعی فلمینگ، باوم گیسریل و گچل در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
محسنی تبریزی، علیرضا و راضی، اشرف. (۱۳۸۶). رابطه حمایت اجتماعی و سلامت روانی در میان دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات جوانان، ۴ (۱۰ و ۱۱): ۹۵- ۸۴٫
محسنی، نیکچهره. (۱۳۷۹). ارزشهای اخلاقی در نظریههای مختلف روانشناسی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران. ۱۳(۵۱):۱-۳۰٫
محمودیان، حمید رضا. (۱۳۷۹). بررسی و مقایسه اولویتهای ارزشی جانبازان و آزادگان با معلولین عادی شهر شیراز. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
مرادی، علیرضا، اکبری زردخانه، سعید، چراغی، فرشته و فولادوند، خدیجه. (۱۳۸۸). بررسی تاثیر ساختار خانواده و حمایت اجتماعی در خودکشی دانشجویان. فصلنامه خانواده پژوهی، ۵ (۲۰): ۵۰۲-۴۸۷٫
مسعودزاده، عباس، ستاره، جواد، محمدپور، رضاعلی و مدانلو کردی، منا. (۱۳۸۷). شیوع اضطراب مرگ بین کارکنان یک بیمارستان دولتی شهر ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۱۸(۶۷):۹۰-۸۴٫
معینی، نفیسه. (۱۳۸۱). بررسی مقایسهای ویژگیهای شخصیتی، هویت مذهبی و حمایت اجتماعی زنان ویژه تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
ملکزاده، محمد، عنایتی، میرصلاحالدین، حیدری، علیرضا و ابوالفتحی، یدالله. (۱۳۸۵). مقایسه سلامت عمومی، عزت نفس و حمایت اجتماعی در بیماران خودسوز و غیرخودسوز. مجله ارمغان دانش، ۱۱(۴۱): ۹۲-۸۴٫
منصوری، محمد مسعود.(۱۳۷۹). نقش ارزشها در تصمیم گیری. فصلنامه مدیریت و توسعه، ۳۸ (۶۷): ۴۴-۴۲٫
میرزا حسینی، حسن. (۱۳۷۶). بررسی ارتباط ارزشهای میان فردی و سازگاری اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران.
میرسمیعی، مرضیه. (۱۳۸۵). بررسی رابطه خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
نیسی، عبدالکاظم، شهنی ییلاق، منیجه و فراشبندی، افسانه.(۱۳۸۴). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی ادراکشده و سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانشآموزان پایه اول دبیرستانهای شهرستان دبیرستان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، ۳ (۳):۱۳۷- ۱۵۲٫
نیکوگفتار، منصوره. (۱۳۸۶). رابطه بین سلسله مراتب ارزشها و سلامت عمومی. پژوهشهای روانشناختی، ۱۰ (۱و۲): ۹۲-۷۹٫
وتن، دیونیای و کمرون، کیم، اس. (۱۳۷۹). خودشناسی مدیران. ترجمه محمد علی بابایی زکلیلی. تهران: انتشارات موسسه تحقیقات آموزش و مدیریت.
هاشمی نصره آباد، تورج. (۱۳۷۳). بررسی رابطه منبع کنترل، عزت نفس و حمایتهای اجتماعی با روش های مقابلهای دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
همتیراد، گیتی و سپاه منصور، مژگان. (۱۳۸۷). رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاههای تهران. اندیشه و رفتار، ۲(۷): ۸۶-۷۹٫
یالوم، اروین.(۱۳۹۰). خیره به خورشید نگریستن. ترجمه: اورانوس قطبی نژاد و پروانه والی. تهران: نشر قطره.
یالوم، اروین . (۱۳۹۰). رواندرمانی اگزیستال. ترجمه سپیده حبیب. تهران: نشر نی.
منابع لاتین