دانشگاه علوم پزشکی و نظریه زیستی شخصیت

کارور، چارلز، اس ومایکل اف. شی یر(۲۰۰۵). نظریه های شخصیت. ترجمه احمد رضوانی، ( ۱۳۸۷) مشهد، آستان قدس رضوی.
کاستلو، تیموتی، کاستلو، جوزف،روانشناسی نابهنجاری. ترجمه: نصرت الله پور افکاری، انتشارات مروی، تهران،(۱۳۷۳).
کتابی، صمیمه، ماهر، فرهاد، برجعلی، احمد(۱۳۸۷). بررسی نیمرخ شخصیتی معتادان به مواد مخدر با استفاده از دو نظام شخصیتی کلونینجر و آیزنگ. اعتیاد پژوهی، فصلنامه علمی سوء مصرف مواد، سال دوم، شماره۷: ۵۳-۴۵٫
کاویانی، حسین (۱۳۸۶). نظریه زیستی شخصیت. تهران: مهر کاویان.
کاویانی، حسین، پورناصح، مهر انگیز (۱۳۸۴). اعتبار یابی و هنجار سنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در جمعیت ایرانی، مجله دانشگاه پزشکی، سال ۶۳، شماره دوم: ۹۸-۸۹٫
کاهانی، علیرضا (۱۳۸۱). اختلال هویت جنسی. انتشارات تیمور زاده، تهران
کریمی، یوسف (۱۳۸۶). روانشناسی شخصیت. تهران: ویرایش، چاپ دوازدهم.
گیدنز، آنتونی(۱۳۸۶). جامعه شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
ماسن، پاول، کیگان، جروم، التاکرون، هوستون، کانجر، جان جین فری (۱۹۹۸). رشد و شخصیت کودک. ترجمه: یاسای، مهشید (۱۳۸۲). ویرایش دوم. تهران :نشر مرکز.
محمدی،محمد رضا، مومنی،فرزاد، مهرابی،فرزانه (۱۳۷۹).«اختلالات هویت جنسی دوران کودکی و نوجوانی»مجله توانبخشی،شماره دوم، ۸۶-۷۵٫
منتظری، علی، گشتاسبی، آزیتا، وحدانی نیا، مریم السادات (۱۳۸۴). ترجمه پایایی و روایی گونه فارسی ابزار استاندارد SF-36، فصل نامه پایش، سال پنجم، شماره اول، ص ۴۹-۵۶٫
منصور، محمود (۱۳۷۴). روانشناسی ژنتیک. تهران: نشر ترمه.
موحد، مجید، حسین زاده کاسمانی، مرتضی(۱۳۸۹). رابطه اختلال هویت جنسی با کیفیت زندگی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،سال دوازدهم، شماره ۴۴.
مومنی، جاوید، مهرآور، شعاع کاظمی، مهرانگیز (۱۳۹۰). مقایسه ویژگیهای شخصیتی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد نرمال، فصلنامه پژوهش اجتماعی، سال چهارم، شماره۱۳، زمستان ۱۳۹۰.
نبئی، بهروز و همکاران (۱۳۸۳). «کیفیت زندگی در بیماران نیوپلازیهای لنفاوی (لوسمی و انفوم) در مقایسه با کیفیت زندگی مردم تهران»، بیمارستان امام، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال ۶۳، شماره ۵، ص۴۰۴-۳۹۹٫
نوریان، ناهید، دولتشاهی، بهروز، رضایی، امید (۱۳۸۷). بررسی اختلالات شخصیت و ویژگی های شخصیت در مبتلایان به اختلال هویت جنسی، فصلنامه توانبخشی، دوره نهم، شماره اول.
نیلفروشان، پ. (۱۳۸۴). نگرش نسبت به ناباروری و رابطه آن با افسردگی و اضطراب در افراد نابارور، فصلنامه پزشکی باروری و ناباروری.
هاشمیان، کیانوش. روانشناسی نابهنجار و زندگی نوین. انتشارات دانشگاه الزهرا، تهران ،۱۳۷۶ .
هترینگتون، ایمیوس، پارک، راسدی. روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر. ترجمه: جواد ظهوریان، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۳٫
یانگ، ج. کلوسکو، ژ. ویشار، م. ( ۱۳۸۶ ). طرحوار ه درمانی (ترجمه ح. حمیدپور و ز. اندوز). تهران: انتشارات ارجمند.
منابع انگلیسی

American Psychiatric Association. (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM 5. bookpointUS. .254-239،(۱۱)
Anonymous, A. (1995). Parenting style have influence on the kind of adults children becom. Jet. 89. 12-15.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...