دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی

۷۱- راهبرد ملی ایمنی راههای ایران، دبیرخانه کمیسیون ایمنی راههای کشور، دفتر مطالعات فناوری و ایمنی، وزارت راه و ترابری، ۱۳۹۰، صفحات ۱- ۷۰ .
۷۲-آیتی, اسماعیل، هزینه تصادف ترافیکی ایران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، پاییز، ۱۳۸۱٫
۷۳-آیتی، اسماعیل، برآورد هزینه تصادفات ترافیکی راههای ایران و نرم افزار مربوطه، پژوهشکده حمل ونقل، ۱۳۸۳٫
۷۴-رضایی، ستار و اکبری ساری، علی و عرب، محمد و قاسم پور، سامان، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای در استان تهران، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۸٫
۷۵-اسماعیلی،علیرضا، ،نقش قانونها و مجازاتهای بازدارنده در کاهش حوادث رانندگی،روزنامه سلامت،۲۱شهریور ۱۳۸۹٫
۷۶- قربانی،علیرضا و نبویفرد،حسین و خوشحال،محمود و حسینی،حمید،هزینههای تحمیل شده بر اثر مرگ ومیر ناشی از حوادث ترافیکی (مطالعه: شهرستان سبزوار)، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک،شماره ۲۰، بهار۱۳۹۰، صفحه ۵۸-۴۹٫
۷۷-رضایی، آرش، جامعه شناسی وضعیت رانندگی در شهرهای ایران، سایت جوان امروز، ۹ مهر ۱۳۸۸٫
۷۸-روزنامه ایران، ۵۲ هزار میلیارد تومان هزینه تصادفات جاده ای کشور، شماره ۵۵۰۵- ۱۶آبان، ۱۳۹۲، صفحه ۶٫
۷۹-اسماعیلی، علیرضا، حوادث رانندگی در ایران به صورت یک مشکل جدید سلامت،خبرنامه امین نیوز،۹شهریور ۱۳۹۳ .
۸۰-کریم زادگان، حسن، هزینه های خارجی حمل و نقل زمینی (شناسایی و بررسی)، پژوهشکده حمل و نقل، ۱۳۸۹٫
۸۱-برآورد هزینه تصادفات ترافیکی راههای ایران و ارایه نرم افزار مربوطه، پژوهشکده حمل ونقل راه و ترابری، ۱۳۸۵٫
۸۲-اسماعیلی نوری، علیرضا، دو سال بعد از حادثه، روزنامه سلامت، شماره ۳۳۶، شنبه ۱۹ شهریور، ۱۳۹۰، صفحه۳٫
۸۳- هزینه های اقتصادی و اجتماعی حوادث رانندگی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۱۲۸، ۱۵بهمن۱۳۹۲، صفحه ۲۹
۸۴-محمدفام، ایرج و صدری، غلامحسین، بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان همدان از مهر ۷۷ تا مهر ۱۳۷۸، مجله علمی پزشکی قانونی، شماره ۲۰، ۱۳۷۹، صفحه ۵ تا ۱۲٫
۸۵- پاک گوهر، علیرضا، محدثه خلیلی و محمود صفارزاده، بررسی نقش عامل انسانی در بروز و شدت تصادفات جادهای بر اساس مدل های رگرسیون LR و CART» فصلنامه مطالعات مدیریت ترافکی، سال چهارم، شماره ۱۳، ۱۳۸۸٫
۸۶-اسماعیلی، علیرضا، بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جادهای جهت کاهش آسیبهای جانی مالی استان اردبیل در سال ۱۳۸۶
۸۷-اسماعیلی نوری، علیرضا و عزیزی، حمیدرضا و ظهیری، معراج، بررسی نقش پلیس راه در مدیریت صحنه تصادفات جادهای. دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۸۶٫
۸۸-شریعت مهیمنی، افشین، تحلیل و ارزیابی شاخص در شبکه راههای استان کردستان برای شرایط اضطراری، پروژه بررسی وضعیت و ارایه شاخصهای مکانیابی مراکز امداد رسانی پزشکی، اورژانس کشور، ۱۳۸۷٫
۸۹-سلمانی، محمد، بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات جادهای و ارایه راهکارهایی برای کاهش آن. پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره ۶۵، ۱۳۸۷٫
۹۰-فرضی پور، حسین، ،بررسی وضعیت ایمنی عبور و مرور در کشور، ماهنامه تازههای ترافیک، سال اول، شماره۲، ۱۳۸۷
۹۱-رستمی، خلیل و ظهوری، حسین و صیادرضایی، ایرج، بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان اردبیل از فروردین ماه ۱۳۸۰ تا اسفند ۱۳۸۰، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره هشتم، شماره چهارم، زمستان، ۱۳۸۷، صفحات ۳۸۱ تا ۳۸۶
۹۲-برآوردهزینه های تصادف های درون شهری وبرون شهری درراه های ایران از۱۳۷۳تا۱۳۸۶،پژوهشکده حمل ونقل، ۱۳۸۷
۹۳-بهشتی،سیدامیرحسین و مدقالچی،علی و سقندلی، غلامرضا، بررسی تصادفات به وقوع پیوسته در نزدیکی شهر زنجان و شناسایی عوامل موثروراهکارهای کاهش آن،اولین کنفرانس ملی تصادفات وسوانح جادهای وریلی ایران،زنجان، ۱۳۸۸٫