دانلود پایان نامه ارشد درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

Newton's cradle from doughnuts. Collision balls made from donuts. Harm of sugar, donuts time or healthy diet concept. Dependence on flavoring, diabetes problems, weight loss.

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

یک ص

این مدل ناشی از افزایش نسبت جرم عضله به اندازه بدن می باشد، اینچنین اثری را می توان با تقسیم آزمودنی های زن به زیرگروه های مجزا مطابق با جرم شان کنترل نمود(به عنوان مثال، بالاتر و پایین تر از متوسط جرم بدن) و تقسیم مناسب و همیشگی برای هر زیر گروه در معادله دوم می باشد. وقتی این کار انجام گردید، بدنبال آن معادلات آلومتری زیر بدست آمد:

پایین تر از حد متوسط Y = 0. 187m0. 66 و بالای حد متوسط Y = 0. 194m0. 66.

این تفاوت بین  ضریب های ثابت (186/0 در مقابل 194/0) معنی دار نبود(p = 0. 07).

مثال 2: قد به عنوان یک عامل ثابت در معاله آلومتری بهره گیری می گردد.

زمانی که مدل سازی نتایج توان خروجی از حداکثر قدرت بازو در آزمون دوچرخه دستی در 30 ثانیه برای گروهی شامل 20 پرتاب کننده نیزه ثبت گردید( کابیتس و نویل(1992)) ارتباط آلومتری بین توان خروجی و جرم بدن را ( به کیلوگرم) تبدیل کردندY = 14. 88m0. 76  بود. درواقع، اگر پارامتر توان b = 0. 76 به علت افزایش در نسبت توده عضلانی به اندازه بدن می باشد. به هرحال می توان این تفاوت ها را با جداسازی جرم بدن به وسیله قد که به عنوان یک عامل ثانویه در معادله آلومتری دوم می باشد مطالعه نمود. به عنوان مثال، پذیرفتن تابع عملکرد توان  = a(height)c  a(Z)که به افزایشی در هر یک از پیشرفت عضلانی و اندازه بدن بر می گردد.

وقتی log(height) شامل مدلlog   رگرسیون خطی چندگانه، برای پیش بینی توان خروجی Y، درنتیجه معادله آلومتری Y = 2. 27(height0. 44)m0. 66 بود. سهم متغییر قد معنی دار نبود(p< 0. 05).

روش نمونه گیری داوطلبانه یا کیفیت غربال گری، حجم فعالیت بدنی و براورد کالری روزانه نامشخص، کاربست معادلات آلومتری بزرگسالان وسرانجام سنجش غیر مستقیم عوامل متابولیک یا فیزیولوژیک افراد نابالغ هنگام ارگومتری – به عنوان پارامترهای مداخله گر و کنترل نشده- ازمحدودیت های برجسته چنین طرح هایی بشمار آمده و برسطح اعتبار یافته ها سایه افکنده می باشد. که در زیر نمونه هایی از این دست را ارایه می دهیم. فحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه