دانلود پایان نامه ارشد درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

تقریبا ۲۰۰ میلی لیتر در دقیقه کمتر از پسران در همان سن تقویمی می باشد. هنگام بلوغ و بر اثر آثار آنابولیکی تستوسترون، افزایش Vo2max در پسران شتاب می گیرد، در حالی که در دختران به فلات می رسد. افزایش طبیعی حداکثر توان هوازی در کودکان را کراهنبوهل و همکارانش(۱۹۸۵) و آرمسترانگ و ولزمن(۱۹۹۴ و ۲۰۰۰) با دقت هرچه تمام مطالعه کرده اند.

چنانچه Vo2max نسبت به وزن بدن اظهار گردد، تغییراتی اساسی در سال های کودکی در پسران مشاهده نمی گردد؛ هنگام آزمون نوارگردان، مقادیر نوعی Vo2max آن ها ۵۰ تا ۵۲ میلی لیتر به ازای حرکت در آوردن مقدار معینی به کیلوگرم، چه مقدار انرژی مصرف می گردد). چرا نمی توانیم vo2 دراوج فعالیت ورزشی راصرفا اقتصاد درزمان درماندگی تفسیر کنیم تا شاخصی از محدودیت های زنجیره ی اکسیژن رسانینبود فلات درانتهای آزمون فعالیت پیش رونده، به اهمیت و اعتبار این موضوع می افزاید.

رولند(۱۹۹۳) مطالعه ی مشابهی را در ۹ کودک ۱۰ تا ۱۳ ساله انجام داد. برای به فلات رسیدن vo2 درآزمون نخست روی ترید میل، سه معیار (۳۳ درصد) درنظر گرفته گردید. آزمون ها درشیب های ۵/۲، ۵، ۵/۷ درصد بیشتر از شیبی اجرا شدند که در آزمون اولیه به دست آمده بود. مقادیر vo2 اوج در آزمون اول ۳/۴ ± ۹/۵۳ میلی لیتر کیلوگرم در دقیقه، در آزمون دوم ۸/۳ ± ۵۵، در آزمون سوم ۹/۴ ± ۴، و در آزمون چهارم ۲/۳±۱/۵۳ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم در دقیقه بود. در این مطالعات، RER اوج متناسب با افزایش شیب دستگاه تا حد چشمگیری افزایش داشت (از ۰۳/۰± ۹۹/۰ درآزمون اول به ۰۸/۰ ± ۱۴/۱ در آزمون چهارم).

پس، مطالعه بالانشان داد که vo2 نمی تواند تحت بارکار های فراتر از مقادیر آزمون پیش رونده ی استاندارد که در آن فلاتی مشاهده نمی گردد، افزاش یابد. این موضوع نشان می دهد علی رغم نبود فلات، vo2 هنگام فعالیت ورزشی، اوج محدودیت های اکسیژن رسانی کودکان را منعکس می کند. از این رو، نقطه اوج vo2 را زمانی می توان به منزله بازتاب دهنده ی Vo2max درنظر گرفت که معیارهای عینی (تواتر قلبی) و ذهنی (احساس واماندگی و درک فشار کار ) تامین شوند.

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه