دانلود پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی: هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که vo2 peak مطلق (لیتر در دقیقه) در دختران چاق مشابه با دختران با وزن طبیعی بود. زیرا افراد چاق با در نظر داشتن ظرفیت پمپ قلب و تحویل و بهره گیری از اکسیژن در سطح سلولی اختلال نداشتند. وقتی  vo2 peak نسبت به جرم اظهار گردید، نتایج نشان داد که مقدار آن در افراد چاق به مقدار 50% کمتراز افراد با وزن طبیعی بود. مقیاس آلومتری در جرم و قد نمرات، 11% جرم و کمتر از 10% در قد یا قد و جرم دردختران چاق در مقایسه با دختران با وزن نرمال بود. این نشان می دهد که مقیاس آلومتری بایستی درنظر گرفته گردد وقتی vo2 peak درجوانان چاق و جوانان با وزن طبیعی مقایسه می گردد.

وقتی VO2 max نسبت به توده بدون چربی بدن اظهار گردید، یک الگوی مشابهی در موارد فوق مشاهده گردید. در ارزیابی اولیه مقادیر در دختران و پسران متفاوت نبود. به هر حال در 4 سال باقی مانده مقادیر در پسران به طور معنی داری بیشتر بود. متوسط توان مقیاس گذاری برای VO2 max نسبت به LBM، 04/1 در پسران و 8/0 دردختران بود.

وقتی VO2 max نسبت به LBM0. 75  اظهار گردید الگوی مشابهی از تغییرات جنس مشاهده گردید. به طور متوسط VO2 max در هر کیلوگرم در طول 5 سال 52 میلی لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم در پسران و در دختران 2/46 میلی لیتر دردقیقه به ازای هر کیلوگرم بود.

تفاوت های جنسیتی در VO2 max مطلق مقادیردر  پسران  به طور مداوم بیشتر از دختران بود. با 9% اختلاف درشروع مطالعه بین دو جنس و افزایش تا 29% پسران در پایان 5 سال.

توان مقیاس گذاری VO2 max نسبت به جرم بدن 1/1 در پسران مطابق با مقادیر بدست امده 02/1 توسط تست کوپر و همکاران(1984) می باشد که درطول مطالعه کودکان در سنین (6 تا 17) سال بودند.

در مطالعات دیگر تا حدودی مقادیر کمتر در پسران توضیح داده شدهاست از 95/0، آستراند(1952)؛ 92/0 ولسمن وآرمسترانگ(1993)؛ 37/0 روگرز و همکاران(1995). به طور مشابه متوسط توان مقیاس گذاری در پسران در مطالعه حاضر

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه