دانلود پایان نامه ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

تکه ای از متن پایان نامه :

الف- مطبوعات و رسانه ها واقعیت را بازتاب نمی دهند. آنها واقعیت را از صافی های خود عبور می دهند و به آن (واقعیت) می سازند.

ب- تمرکز رسانه ها بر روی عده قلیلی از موضوعات و سوژه ها، باعث می گردد، تا عموم مردم ( و به عبارتی بهتر افکار عمومی) این موضوعات را بسیار مهمتر از سایر موضوعات تلقی کنند.

یکی از مهمترین و اساسی‌ترین سویه‌ها‌ی موجود تأثیر رسانه‌های جمعی در مفهوم برجسته سازی، عبارت از چارچوب زمانی ای می باشد، که برای این پدیده مورد توجه قرار می گیرد. به اضافه اینکه، رسانه های مختلف پتانسیل های برجسته سازی در موردش می اندیشیم مشکل و ناممکن می باشد.

۵-۱-۲-۲- نظریه برجسته سازی ( مک کامبز و شاو )

مک کامبز و شاو ، کارکرد برجسته سازی رسانه ها را ، گرایش رسا نه ها به تاثیر گذاشتن برآنچه مردم درمورد آن فکر خواهند نمود یا آنجه مهم تلقی می کنند ، توصیف کرده اند. این نظریه (۱۹۷۰) می گوید رسانه ها در انتقال پیام ها نوعی اولویت یا برجسته سازی به وجود می آورند.این نظریه باز هم تاثیرات رسانه ها را درحوزه رفتار محدود می کند.اما با برجسته ساختن بعضی از موضوعات می توانند بر اطلاعات مردم تاثیر بگذارند.

به عبارتی ، رسانه ها گرچه نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیندیشند اما می توانند تعیین کنند که درمورد چه بیندیشند .

 

برجسته سازی، خلق آگاهی عمومی و جلب توجه عامه به موضوعات مطلوب رسانه ها می باشد. دو فرض اساسی بیشتر تحقیقات در زمینه کارکرد برجسته سازی رسانه ها را تحت پوشش قرار می دهد:

الف- روزنامه ها و رسانه ها حقایق را منعکس نمی کنند بلکه حقایق را سانسور می کنند و می سازند .

ب- تمرکز رسانه ها بر موضوعات محدودی سبب می گردد عامه مردم نیزهمان موضوعات را مهم بپندارد.

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه مورد پژوهی ماهواره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه