دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان نوجوان چاق و غیرچاق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

تکه ای از متن پایان نامه :

نماهای معیار وزن ویژه Vo2max متعددی را نشان میدهد، اما به طورمتوسط این نما در همه مشابه می باشد).

این به آن معنی می باشد که در هر جمعیتی از کودکان، Vo2max به ازای هر کیلوگرم وزن بدن آنان کوچک تر از همتایان بزرگ جثه می باشد. اگر  Vo2به ازای هر کیلوگرم را در مقابل وزن بدن ترسیم کنیم، ارتباط ای منفی حاصل می گردد که نشان می دهد وزن بدن مخرجی می باشد که تاثیر اندازه بدن بر Vo2max را حذف نمی کند. این موضوع باعث می گردد تا وزن ابزار مناسبی برای اصلاح اندازه ی بدن برای مقایسه های درون یا بین فردی Vo2max نباشد.

ضریب تناسب اطلاعاتی را درمورد ارزش واقعی ارتباط بین Y و M به ما می دهد. برای مثال، معادله زیر را که برای Vo2max حیوانات بالغ تهیه شده در نظر بگیرید.

Vo2max = 1. 94M0. 75

این معادله تقریبا یکسان با معادله VO2 استراحتی می باشد. با این تفاوت که ضریب a به مقدار 94/1 می باشد. در حالی که درمعادله استراحتی بالا 19/0 می باشد(Rowland, 2005).

23/1، مشاهده می گردد. با وجود این، بیشتر آن نمادها در دامنه 70/0 تا 90/0 قرار دارند و بندرت از واحد (1 ) فراتر می روند(البته می توان چنین فرض نمود که بسیاری از این روابط آلومتری، در محدوده ی اطمینان 95 درصدی قرار دارند). این نماها با نماهای معیار وزن ویژه Vo2max که 81/0 می باشد و در مطالعات تبارشناسی پستانداران بالغ (تفاوت هایی که به لحاظ زیستی درافراد بالغ دیده می گردد) همسویند(به نقل از رولند(2005/1389). در اینجا عواملی مثل کوچک بودن حجم نمونه، متفاوت بودن ترکیب بدنی و نوع پیکری، ورزشکار بودن و جنس مسئول تفاوت های زیاد توان های گزارش شده درمورد ی Vo2max کودکان می باشد(Armstrong & Welsman,2001). چنانچه Vo2max از نظر رشد سنجی با وزن مرتبط باشد، بعضی تفاوت های عمده در افزایش آمادگی هوازی وابسته به جنس مشاهده می گردد. در مطالعه ولزمن و همکارانش(1996) بهره گیری از معادلات آلومتری در افراد 11 تا 23 ساله، وابستگی vo2 اوج وابسته به وزن به نسبت سن مردان تغییری نداشت، درحالی که در زنان کاهش داشت. با وجود این، زمانی که vo2 اوج نماهای معیار رشد سنجی با

هم سنجی برآورد Vo2peak با معادلات آلومتری منتخب در دانش آموزان دختر نوجوان چاق و غیرچاق

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه