دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات:هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه

تکه ای از متن پایان نامه :

هم پرسشهای “چرا” قابل بهره گیری می باشد، بسته به اینکه پژوهشگر در چه شاخه ای از تفسیرگرایی فعالیت می کند (بلیکی ۱۶۳:۱۳۸۴).

در انتخاب روش و ابزار مورد بهره گیری به تناسب موضوع و هدف پژوهش بایستی دقت زیادی به خرج داد. مطالعات کیفی گرا که بیشتر توصیف یک پدیده و آن هم از طریق مشاهده انجام می شود معمولاً به صورت مطالعه موردی می باشد. هدف کلی در مطالعه موردی مشاهده تفصیلی ابعاد “مورد” تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کل گرا می باشد. از این رو مطالعه موردی بیشتر به روش کیفی و با تأکید بر فرایندها و درک و تفسیر آنها انجام می گردد. مورد چنان انتخاب می گردد که نمایان کننده وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه، یا مثالی از پدیده(های) مورد نظر باشد که پژوهشگر می خواهد درمورد آن(ها) به درک عمقی دست یابد. در تعلیم و تربیت، “مورد” می تواند شامل: یک فرد ( دانش آموز،معلم،مدیر )، یک برنامه درسی، یک گروه روشهای کمی نقاط ضعف و قوتی دارند که باعث می گردد مقبول و یا مطرود گردد. در زیر به بعضی نقاط ضعف و قوت آن اشاره می گردد :

نقاط قوت :

  1. دقت : به دلیل سنجه های قابل اطمینان و سنجشگر
  2. کنترل : به علت نمونه گیری و طراحی
  3. توانایی ارائه روابط علی : به سبب بهره گیری از آزمونهای کنترل شده
  4. تکنیک های آماری که توان تحلیل های پیچیده را به محقق می دهد.
  5. تکرارپذیر (برگرفته از ۲۰۰۶Hughes )

نقاط ضعف :

  1. به علت پیچیدگی تجربیات انسانی مشکل می باشد بتوان متغیرها را کنترل یا محدود نمود.

هنجارها در جامعه دینی و تبلیغ کالاهای هنجارشکن در رسانه مورد پژوهی ماهواره

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه