درآمد والدین

Compliance theme with business woman using a tablet computer

درآمد والدین

درآمد والدین یکی از نشانگرهای وضعیت اقتصادی اجتماعی نشان دهنده امکانات و منابع اجتماعی اقتصادی است که در دسترس دانش آموز قرار دارد ( سیرین، 2005 ). درآمد خانواده نقش مهمی در رابطه بین وضعیت اقتصـادی اجتمـاعی و پیشـرفـت تحصیلی ایفـا می کند. توان مالی به عنوان منابع مالی خانواده معرفی شده است که برای برآوردن نیازهای اساسی دانش آموز مورد استفاده قرار می گیرد و به طور معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز تاثیر می گذارد. ( کلمن[1]، 1988به نقل از سیرین، 2005) خانواده های دارای توان مالی بالاتر می توانند فرزندان خود را به وسیله منابع آموزشی نظیر کتاب و کامپیوتر تجهیزکنند که این منابع، تجارب آموزشی آنها را غنی تر می سازد. با توجه به زمینه انگیزشی دانش آموزان برای موفقیت، دانش آموزان دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی متوسط و بالا، احتمال بیشتری دارد که سطح بالای انگیزش برای موفقیت در مدرسه را داشته باشند. همچنین دانش آموزان دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی متوسط معمولا انتظار دارند که پیشرفت تحصیلی منجر به یافتن شغل مناسب و درآمد بالا بشود. آنها والدین و همسایگانی دارند که در امر تحصیل موفق بوده اند و در حال حاضر از این مؤفقیت در امور زندگی مانند شغل مناسب و درآمد بالا بهترین استفاده را می برند. به عبارت دیگر آنها در خاطرات روزانه خود هم در محیط خانه و هم در سایر محیطها باور دارند که موفقیت در مدرسه پاداشها و بازده های اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت( اوکاز[2]، 1990 به نقل از آزتورک[3]،2005).

مشکل درآمد ناکافی خانواده می تواند به موضوع تجمیع  فقر[4] در سطح جامعه تبدیل شود.[5] تجمیع فقر به عنوان مشکل بزرگی برای محله های متوسط (از نظر دارایی ) در شهرهای بزرگ دیده   می شود. آمارها در آمریکا نشان می دهد تجمیع فقر همچنان ادامه دارد یا حتی مسئله ای در حال رشـد است به عنوان مثـال اگر چه شمار دانـش آمـوزان مـدارس شهری همان 11 میلیون بین سالهای 1980 تا 1990 بود، اما درصد دانش آموزانی که در فقر زندگی می کردند در طول دهه افزایش یافته بود. اطلاعات مدرسه ای و آمارهای رسمی(آمریکا) که در سال تحصیلی  1988- 1987 جمع آوری شده نشان می دهد که 40 درصد دانش آموزان مدارس شهری به مدارس دارای فقر بالا رفته اند. این مدارس، مدارسـی هستند که بیش از 40 درصد دانـش آموزان نهـار مجـانی یا کم بهـا دریافت می کنند. این در حالی است که تنها 10 درصد از مدارس حومه شهر و 25 درصد از مدارس روستایی چنین وضعی داشتند. مدارس دارای فقر بالا لیست بالایی از مشکلات دارند که تاثیر بیش از حد منفی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز دارد از جمله این مشکلات مهارت محدود زبان انگلیسی[6]، خشونت و فقر بهداشتی[7] هستند (لایپمن و همکاران،  1996 به نقل ازآزتورک، 2005 ).

در حالی که دانش آموزان دارای درآمد سطح بالا در خاطرات روزانه خود این مطلب را دارند که موفقیت در مدرسه پاداشها یا بازده های زندگی واقعی در اشکال شغل مناسب و درآمد بالا را در پی دارد. بسیاری از دانش آموزان خانواده های کم درآمد در شهرهای بزرگ تجربه ای کم یا در حد هیچ دارند که از چنین تجربه یا عقیده ای حمایت کند. این دانش آموزان ممکن است تعداد کمی بزرگسال که در مدرسه موفق بوده اند یا کسانی که موفقیت در مدرسه را به درآمد های اقتصادی تبدیل کرده اند را بشناسند. کمبود موسسات اجتماعی در اجتماعات فقیر که  می بایست دانش آموزان را با ارتباطات و با شکلهای مثبت نقش آماده کنند، به عنوان مشکل دیگری باید به مشکلات قبلی اضافه شود( اوکاز، 1990 نقل از آزتورک، 2005).

  1. 3. Coleman
  2. 4. Oakes
  3. 5. Azturk
  4. 1. Poverty Concentration
  5. این مسئله با این که در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته می تواند در مورد سایر کشورها نیز صدق کند.
  6. 3. Limited English Proficiency
  7. 4. Violence and poor health