ضریب کارایی زهکش
ضریب کارایی زهکش یا همان میزان مفید بودن سیستم زهکش به عمق، اندازه و فاصله زهکش ها، خصوصیات فونداسیون و … بستگی دارد و این مقدار میتواند بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تغییر کند و در اطلاعات طراحی، اطلاعات کافی برای بدست آوردن مقدار آن باید وجود داشته باشد. در شرایط خاص این مقدار می تواند تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کند. لازم به ذکر است که در این تحقیق ضریب کارایی زهکش برابر ۵۰ درصد فرض شده است.
حالت دوم
مقدار نیرو:
شکل۱-۴٫ توزیع فشار برکنش با وجود زهکش
حالت سوم
مقدار نیرو:

شکل۱-۵ . توزیع فشار برکنش با وجود زهکش
حالت چهارم
مقدار نیرو
شکل۲-۵ . توزیع فشار برکنش با وجود زهکش
پارامترهای موجود در حالات دوم تا چهارم همگی در حالت اول تعریف شده اند.
نیروی برکنش در داخل پی:
در هنگام بررسی پایداری در برابر لغزش در داخل پی باید ابتدا درزه ها و گسل های احتمالی موجود در داخل پی به خوبی توسط زمین شناسان تعیین شوند. زیرا وجود یک صفحه ضعیف در داخل پی می تواند پایداری سد را زیر سوال ببرد. در هنگام بررسی پایداری در داخل پی باید به فشار برکنش موجود دقت شود. به عنوان مثال عملکرد صحیح زهکش ها باید مورد اطمینان باشد و اگر مساله ای در این مورد وجود داشته باشد باید فشار برکنش اصلاح گردد. شکل های زیر، فشار برکنش را در این حالت نشان می دهند، که در آن ها خط چین فشار برکنشی که در محاسبات پایداری باید در نظر گرفته شود را نشان می دهد.
شکل۱-۶ . دیاگرام فشار برکنش. خط چین ها فشار برکنشی را که باید در محاسبات پایداری در نظر گرفت را نشان می دهند.
شکل ۱-۷٫ دیاگرام فشار برکنش. خط چین ها فشار برکنشی را که باید در محاسبات پایداری در نظر گرفت را نشان می دهند.
یکی از موارد خطرناکی که ممکن است پایداری سد را به خطر بیاندازد وجود یک لایه نفوذپذیر است که سبب می شود فشار برکنش به شدت افزایش یابد. شکل های زیر، فشار بر کنش در این حالات را نمایش می دهند .
شکل ۱-۸٫ گسترش فشار برکنش خطرناک در طول گسل ها و یا شکاف های موجود در داخل پی
شکل ۱-۹٫ تاثیر در میان گسل ها و یا شکاف های پی اگر مصالح متخلخل باشند و
ناحیه متخلخل به وسیله کف سد و یا گسل غیر قابل نفوذ قطع شده باشد
۱-۳-۱-۴- بارهای ناشی از حرارات:
سدهای بتنی وزنی به تغییرات درجه حرارت حساس نیستند و اثر این بارها قابل صرف نظر کردن است. در حالت کلی هر چه ضخامت سد کمتر باشد حساسیت سد نسبت به تغییرات درجه حرارات بیشتر می شود به طور مثال در سدهای قوسی بارهای ناشی از درجه حرارت از مهمترین بارهای طراحی و محاسبه هستند. مهمترین نکته ای که در مورد حرارت در سدهای بتنی وزنی مطرح است کنترل دمای بتن در هنگام بتن ریزی است زیرا حجم بتن ریزی بسیار بالا بوده و در صورت کنترل نشدن دمای ناشی از هیدراتاسیون یا گیرش بتن ترک های مخربی در بتن ایجاد می شود.
۱-۳-۱-۵- نیروی ناشی از رسوب:
رسوب به شکل جریان غلیظ و به صورت بار معلق به مخزن حمل می شود و در وجه بالادست سد ته نشین می شود. اگر رسوب معلق باشد به صورت یک مایع رفتار می کند و مخلوط مایع جامد دارای چگالی بین تا خواهد بود. فشار ناشی از رسوب با استفاده از رابطه رانکین قابل حصول است .در هر صورت این نیرو نیز در مقایسه با نیروهای دیگر کم اهمیت می باشد و در اکثر موارد قابل صرف نظر کردن است.
۱-۳-۱-۶- فشار یخ: