همچنین، بر اساس ماده ۷ قانون کپیرایت این کشور کلمه مولف به خالق اثر ترجمه شده و متخصصان مالکیت فکری این کشور مولف را فقط شخص حقیقی و نه ربات، ماشین و یا اپراتور دانستهاند. در نتیجه، اشخاص حقوقی چون شرکتهای خصوصی و سازمانهای بین الدولی بینالمللی خارج از مفهوم مولف میباشند از اینرو ادعای آژانس اروپایی در مولف تصویر قلمداد شدن مورد تردید است و این امر حتی با توجه به ماده ۶۴ این کشور که مدت حمایت از آثار را ۷۰ سال پس از مرگ مولف میدانند نیز قابل درک است. در نهایت با وجود اظهار نظر برخی متخصصان مالکیت فکری در خصوص قابلیت حمایت کپی رایت از این دسته تصاویر، دادگاه ادعای آژانس فضایی اروپا را به دلیل فقدان اصالت و خلاقیت رد کرد .
ب-فرانسه
در سال ۱۹۹۳ توزیع کننده اروپایی تصاویر سنجش از راه دور به نام یورایمیج با شرکت خصوص فرانسوی به نام امست برای توزیع محصولات عکاسی بر اساس تصاویر و دادههای لندست قراردادی را امضا کردند تا این محصولات در مجلههای فرانسوی استفاده میشدند این قرارداد باعث شد امست خود را مالک محصولات لندست در کنار یور ایمیج بداند. بعد از مدتی شرکتی فرانسوی یک بازی پازل را به بازار ارائه کرد که دو جزیره معروف فرانسوی را رنگی منعکس میکرد. امست ادعا کرد که نقض کپیرایت تصاویر صورت گرفته است و به همین دلیل اقامهی دعوی کرد و در اثبات تصاویر خود مدارکی را که نشاندهندهی تولید عکس رنگی توسط ماهواره لندست بود را ارائه نمود. در ماده ۱-۱۱۱ قانون فرانسه آمده است که مولف کسی است که اثر هنری را ایجاد کرده و در ماده ۱-۱۱۲ آثار قابل حمایت چون آثار عکاسی و آثاری که با تکنیکهای مشابه عکاسی ایجاد میشود عنوان شده است. امست استدلال کرد که چند داده پردازش شده ابتدایی، برای تولید عکس مورد نظر لازم بودهاند و در تاثیر استدلال خود چند عکس سیاه و سفید که نمود رایانهای از داده اولیه دیجیتال بود را ارائه داد. این عکسها سیاه و گیج کننده بودند اما نشاندهندهی سرزمین فرانسه بودند اما نکته مورد تردید ابری بود که در قسمتی از تصویر دیده میشد که بعد به عنوان ابر موقت مربوط به هواشناسی معرفی شد.
ویژگیهای مشابه و دیگر شباهات قابل توجه در عکس رنگی باعث شد، دادگاه عکس پازل را نقض کپیرایت شرکت فرانسوی بداند اما در مقابل شرکت نزد دادگاه تجدید نظر اقامه دعوی کرد. دادگاه ابتدا اعلام کرد که این تصویر به دلیل قراردهی اجزای رنگی و هماهنگی آن با فحوای عکس گرفته شده، اثری اصیل و منحصر به فرد است و استفاده از تکنولوژی پیشرفتهی انتقال و ارتقای عکس، گزینش رنگ خاص و میزان واضح بودن و تلطیف رنگها در کنار یکدیگر خلاقیت را در اثر به اثبات میرساند. دادگاه اعلام کرد تصویر امست تحلیل و پردازش شده است و در نتیجه قابل حمایت است. با این وجود، بسیاری از متخصصان فرانسوی به رای دادگاه اعتراض کردند و زمان، تلاش و ابزار به گرفته شده را برای تولید عکسها در حمایت کپیرایت کافی ندانستند لیکن بعد از تایید قابل حمایت بودن عکس، دادگاه به بررسی کپیشدن تصاویر امست پرداخت. با وجود اینکه، تصویر سفید رنگ ابر نبوده است ولیکن شباهات بسیار بین دو اثر چون تپوگرافی کاملا مشابه وجود داشت اما در برابر این استدلال انتقادی وارد شد که تصویر مورد بحث، کپی گسترهی جغرافیایی فرانسه میباشد و نه کپی تصویر امست.
دیگر متخصص مالکیت فکری فرانسوی بر این عقیده بود که عکس امست از لحاظ رنگآمیزی، غنی شده است اما اطلاعات جدیدی را دربر نمیگیرد در نتیجه قابل حمایت نمیباشد. در می سال ۲۰۰۳ دادگاه تجدید نظر رای دادگاه نخستین را تایید کرد.
با این حال که این تصمیمات رویه قانونی در فرانسه و آلمان نیستند لیکن آنها منعکس کنندهی موارد چالشی جدید در حمایت کپی رایت میباشند .
به طور کل، هر دو دعوی رویه قراردادی رایج در صنعت سنجش از راه دور را نشان میدهد که شرکتها تلاش میکنند تا حمایت مالکیتی که خود خواهان آن هستند را ایجاد کنند. با این وجود، این نهادها و شرکتها و افراد نیستند که رژیم مالکیت فکری قانونی را در کشورها ایجاد میکنند بلکه قانونگذاران و نهادهای قضایی همواره نقش تعیین کننده را دارند. البته گرایش استفاده شده در این دو دادگاه تایید میکند که تمام محصولات ماهوارهای همیشه سزاوار حمایت نیستند.
عامل مهم در تحقق کپیرایت، شروط اصالت و خلاقیت و مداخله انسانی در تولید دادهها است به طور مثال در دعوای آلمان ماهوارهای که توسط آژانس اداره میشد به منظور فراهمسازی دادههای هواشناسی بود که در فاصله ۳۶۰۰۰ کیلومتری قرار داشت و از سطح اروپا تصویربرداری میکرد لیکن به منظور عکسبرداری از زمین و ماه، ماهواره نیازمند برنامهریزی خاص میباشد و کارمندان آژانس در انتخاب اشیاء عکس برداری شده، چرخش ماهواره هنگام عکسبرداری، زمان آنرا تعیین میکنند که این امر مثبت امکان حمایت از تصاویر لندست به دلیل مداخله انسانی مکفی در آنست.
برخلاف آن، در دعوی فرانسوی هیچ ورودی توسط کارمندان امست به برنامه ماهوارهای برای عکسبرداری لندست وجود نداشت. در خصوص تصویر منطقهای فرانسه این سوال مطرح است که ماهواره با خواست امست برای عکسبرداری از منطقه خاص در زمانی خاص طراحی شده بود یا تصاویر ناشی از وظیفه سیستماتیک ماهواره بوده است و در آرشیو از طریق استانداردسازی در دسترس هستند. این موضوع مورد سوال است که این مداخله انسانی در ایجاد تصاویر لندست که عکس مورد بحث را ایجاد کردهاند، کافیست و اگر الزامات سنتی از
آثار عکاسی مورد توجه باشد این تاثیر سزاوار حمایت نبوده است.
گفتار دوم- رویکرد اروپاییان در حمایت از دادههای سنجش از راه دور
کمیسیون اروپایی با ارائه دستورالعمل کپیرایت ۱۹۹۳ میبایست به مسئلهی میزان اصالت یک اثر به منظور اعطای حمایت کپیرایت میپرداخت ولیکن به دلیل اختلاف مفهومی میان دو سیستم حقوق مولف و سیستم کپیرایت انگلوامریکن، حصول اجماع میان کشورهای عضو دشوار بود . نهایتا قانونگذار بر رویکرد سازشکارانه توافق کرد و اعلام نمود که حمایت کپی رایت به اثری اصیل به این معنا که محصول فکری خود مولف باشد، اعطا میشود. با این وجود، هنوز راه برای تفاسیر متفاوت از معیار اصالت باز است و گرچه واحدهای عمومی و خصوصی به طور مثال آژانس فضایی اروپا، کپیرایت را در مورد دادههای خام سنجش از دورشان اعمال می کنند ولیکن وضعیت به روشنی آمریکا نمیباشد . به طور کل گرایش غالب در اروپا عدم خلاقانه بودن دادههای ماهوارهای است و آنها به عنوان موارد عینی وقایع قلمداد شده و غیر قابل حمایتاند. به دلیل نامشخص بودن حمایت از دادهها در اروپا، در عمل، مولفان به دستورالعمل حمایت از پایگاه دادههای اتحادیه اروپا اکتفا میکنند، زیرا حمایت مشخصتری را به عمل میآورد.
بند اول-دستورالعمل پایگاه داده اتحادیه اروپا و حمایت از دادههای سنجش از دور
دستورالعمل در زمینه حمایت از پایگاه دادهها و محتوای آنها با ایجاد حق خاص در سال ۱۹۹۶ تصویب شد. حقوق پایگاه داده به تمام دادگانهای ارائهکنندهی مجموعهای از دادهها یا اطلاعاتی که به شیوهای روشمند یا سیستماتیک چینش شده باشند و توسط ابزار الکترونیک یا سایر ابزار قابل دستیابی باشند سرایت میکند. خالق پایگاه داده به منظور کسب حمایت بایست سرمایهگذاری هنگفتی را در دستیابی، تایید و ارائه محتوای پایگاه داده اثبات نماید و این سرمایه گذاری به صورت کیفی یا کمی ارزیابی میشود . آفرینندهی پایگاه داده دارای راهحلهای متنوعی در برابر سوء استفاده از دادهها میباشد که در ذیل به آنها اشاره میشود.
ابتدا، آفریننده میتواند افراد را از گزیدن میزان قابل توجهی از دادههای پایگاه داده یا از استخراج و گزیدن مکرر و سیستماتیک بخشهای غیر قابل توجه پایگاه داده را منع کند. بر اساس دستورالعمل پایگاه داده، گزیدن داده، انتقال موقت یا دائمی تمام یا بخشی قابل توجهی از محتویات پایگاه داده به وسیله بیان دیگر یا هر وسیله یا شکلی میباشد که میتواند به صورت کمی یا کیفی بررسی شود .
دوم، آفریننده میتواند از استفاده مجدد داده، در اثر شخصی او یا از استفاده مجدد مکرر و سیستماتیک از بخشهای غیر قابل توجه پایگاه، دیگران را منع کند. استفاده مجدد، به عنوان شکل در دسترس عموم قرار دادن تمام یا بخش مهمی از محتویات از طریق توزیع کپیها، اجاره و یا سایر طرق انتقال تعریف میشود. بسیاری بر این باورند که تا امروز، دلیلی را در خصوص کاربرد دستورالعمل پایگاه داده در حوزه دادههای سنجش از دور نیافتهاند، همچنین نمونه آشکاری در خصوص سرایت حمایت خاص از فیدهای داده خام وجود ندارد.
در نتیجه کاربرد دستورالعمل پایگاه داده، در برابر مالکیت غیرمجاز دادههای فضایی چون زمینشناسی نامطمئن میباشد . سرمایهگذاری هنگفت به منابعی که در ایجاد دادههای مستقل استفاده میشود، اشاره نمیکند بلکه به منابعی که در جستجوی دادههای مستقل موجود و جمع آوری آنها در یک پایگاه داده مورد استفاده واقع میشود، ارجاع مییابد. در این خصوص، این سوال مطرح میشود که آیا یک ماهواره صرفا دادهها را در یک دادگان جمعآوری میکند یا به طور همزمان به ایجاد دادههایی که در یک مجموعه یا دادگان جمعآوری میکند میپردازد؟ پاسخ این سوال به طور قطع و فارغ از نوع پاسخ به آن، منجر به عدم حمایت دستورالعمل پایگاه داده از جمعآوری دادههای سنجش از راه دور میگردد . در نتیجه، در این بحث، ماده ۹ دستورالعمل اتحادیه اروپا از اهمیت شایانی برخوردار است. چرا که،. نقطه ضعف دستورالعمل در خصوص دادههای سنجش از دور در تعریف پایگاه داده میباشد، زیرا اگر نتوان دادههای فضایی مشاهده زمین را پایگاه داده دانست دیگر هیچ حمایتی وجود نخواهد داشت چونکه مطابق ماده ۱ دستورالعمل که از مجموعه دادههایی که به صورت نظاممند و روشمند ترتیب داده شوند به عنوان ویژگی اصلی پایگاه داده یاد میکند، در حالیکه سنجش از دور بیشتر ارسال مجموعه ای از دادهها است تا یک پایگاه داده در واقع، دادههای برآمده از ماهوارههای سنجش از دور پایگاه داده محسوب نمیشوند و تحت حمایت دستورالعمل قرار نمیگیرند . اگرچه آژانس فضایی اروپا به اتحادیه اروپایی پیشنهاد اشاره روشن به اطلاعات خام و پردازش شده را داد اما در نهایت این امر تحقق نپذیرفت و این دستورالعمل بسیار کلی شده است.
همچنین از سوی دیگر، بر اساس این دستورالعمل، تنها میتوان شکل بصری آثار را حمایت کرد اما محصول عملیات ماهواره، یک تصویر نیست بلکه مجموعهای از سیگنالهاست. به عبارت دیگر، دادههای منتشر شده توسط ماهواره تنها موج طبیعی تبدیلشده توسط ابزارهای اتوماتیک است و در واقع، بدین دلیل که از قبل وجود داشتهاند، قابل حمایت نیستند .
قابل ذکر است، دستورالعمل پایگاه داده اتحادیه اروپا در تضاد کامل با قانون کپیرایت ایالات متحده میباشد زیرا این دستورالعمل حمایت را به مواردی چون واقعیات که توسط دادگاه عالی ایالات متحده رد شده است تسری میدهد، همچنین مدت حمایت در نظر گرفته شده در دستورالعمل ۱۵ سال میباش
د که در مقایسه با مدت ۷۰ ساله قانون کپیرایت ایالات متحده بسیار کمتر است، علاوه بر آن تعاریف موضوعاتی چون گزیدن، استفاده مجدد و فعالیت غیر قانونی در قانون کپی رایت ایالات متحده در مقایسه با دستورالعمل اتحادیه اروپا بسیار روشنتر و دقیقتر میباشد .
گفتار سوم-رویکرد آمریکا در حمایت از دادههای سنجش از راه دور
ایالات متحده با داشتن نظام کپیرایت، چندین بار از سال ۱۹۹۶، در تصویب قوانینی که حقوق مشابه دستورالعمل پایگاه داده اتحادیه اروپا را اتخاذ کرده بود تلاش نمود. لیکن، کمیتههای کنگرهای قضایی و تجارت و انرژی به توافق دست نیافتند به گونهای که کمیته قضایی، قانونی را که بازتاب دهندهی حقوق پایگاه داده اروپایی را بود ارائه میکرد و در مقابل کمیته تجارت و معادن به قانون ملایمتری نظر داشت و در نهایت لوایح در مجلس به تصویب نرسیدند. با این حال، در قانون کپیرایت این کشور مسئله حمایت از تجلی ایدهها و نه خود ایدهها مورد حمایت قرار گرفته است . علاوه بر این موارد، شروط مبنایی اصالت و خلاقیت به همراه تثبیت، برای حمایت در قالب کپیرایت در این کشور وجود دارد. با نگاه کلی به موارد مطروحه در آمریکا درمییابیم سطح خلاقیت مورد نیاز در حمایت، بسیار پایین است و دادههای خام سنجش از راه دور در این کشور مورد حمایت است در صورتیکه این دادهها فاقد معیار خلاقیت در سایر کشورها میباشند . در امریکا دادههای سنجش از راه دور حتی در شکل خام یا اولیه آن شایسته حمایت حقوقی هستند چرا که استدلال میشود که به منظور ایجاد پایگاه دادههای سنجش از دور باید محل و زمانی که ماهواره باید دادهها را مشاهده کند و میزان قدرت تفکیکی آنها مشخص شود بنابراین تصویربرداری از یک وضعیت مشخص مستلزم خلاقیت در انتخاب مکانها و بازه زمانی تصویربرداری است. در نتیجه، شرط لازم در حمایت کپیرایت اینگونه حاصل میشود همچنین قانون هزاره دیجیتال که در ۱۹۹۹ در ایالات متحده به تصویب رسیده است و دور زدن اقدامات تکنولوژیکی که از دسترسی غیر مجاز به اثر تحت حمایت، جلوگیری می کنند را منع میگرداند و از آنجا که ماهوارهها دربردارندهی اقدامات تکنولوژیکی در منع دسترسی به اثر میباشند منع دسترسی به عکسها و پایگاه دادههای آنان منطقی به نظر میرسد و فرد درگیر در دور زدن اقدامات حمایت تکنولوژی بر اساس قانون هزاره مسئول شناخته میشود .
بند اول-محدودیتهای حمایت از دادهها در آمریکا
اگرچه امکان حمایت کپیرایت از تصاویر این نوع از دادهها وجود دارد لیکن قبل از نتیجهگیری کامل در خصوص حمایت در برابر دسترسی غیر مجاز به دادهها بایستی سوالاتی چون مشکل نظریه فروش اولیه، تثبیت، استفاده منصفانه و حوزه عمومی در قانون امریکا، پاسخ داده شود که در ذیل به ترتیب مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف- دکترین فروش اولیه