دوربین واتسون و معنادار بودن

آماره ی آزمون دوربین واتسون
۷۷۶/۱
ضریب تشخیص مدل گویای آن است که ۸۰ /۶۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود. در بررسی معنادار بودن کلی مدل، با توجه به این که سطح معنی داری آماره فیشر از ۰۵/۰ کوچکتر می باشد (۰۱۹/۰) با اطمینان ۹۵% معنی دار بودن کلی مدل تایید می شود. هم چنین علاوه بر این از آن جایی که مقدار آماره دوربین واتسن مابین عدد ۵/۱ و ۵/۲ می باشد (۷۷۶/۱) لذا استقلال خطای باقیمانده‏های مدل نیز تایید می‏شود.
۴-۸-۱-۱٫ آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه ی فرعی اول بیان می دارد که: «حقوق مالکانه نهادی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیردارد». با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (۴-۸) از برآورد مدل، ضریب حقوق مالکانه نهادی (۰۶۵/۰) و سطح معنی داری آن برابر با (۰۲۶/۰) و کمتر از سطح خطای (۰۵/۰) است؛ در نتیجه می توان بیان کرد که حقوق مالکانه نهادی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.از این رو فرضیه فرعی اول در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.
۴-۸-۱-۲٫ آزمون فرضیه فرعی دوم
فرضیه ی فرعی دوم بیان می دارد که: «حقوق مالکانه شرکتی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیردارد». با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (۴-۸) از برآورد مدل، ضریب حقوق مالکانه شرکتی(۱۳۴/۰-) و سطح معنی داری آن برابر با (۰۱۴/۰) و کمتر از سطح خطای (۰۵/۰) است؛ در نتیجه می توان بیان کرد که حقوق مالکانه شرکتی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر منفی و معنی داری دارد. از این رو فرضیه فرعی دوم در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.
۴-۸-۱-۳٫ آزمون فرضیه فرعی سوم
فرضیه ی فرعی سوم بیان می دارد که: «حقوق مالکانه مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیردارد». با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (۴-۸) از برآورد مدل، ضریب حقوق مالکانه مدیریتی (۰۸۷/۰-) و سطح معنی داری آن برابر با (۰۰۹/۰) و کمتر از سطح خطای (۰۵/۰) است؛ در نتیجه می توان بیان کرد که حقوق مالکانه مدیریتی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر منفی و معنی داری دارد. از این رو فرضیه فرعی سوم در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.
۴-۸-۱-۴٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول
همانطور که بیان شد فرضیه اصلی اول از طریق تدوین و آزمون ۳ فرضیه تبعی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های فرعی اول تا سوم، حاکی از آن است که کلیه معیارهای نوع حقوق مالکانه (نهادی، شرکتی و مدیریتی)بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیردارند. ازاینرو فرضیه اصلی اول مبنی بر نوع حقوق مالکانه بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیردارد، در سطح اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود. در ارتباط با متغیرهای کنترلی نیز می توان گفت که با توجه به نتایج بدست آمده اندازه شرکت بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر مثبت و معنی داری دارد اما اهرم مالی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر معکوس و معنی داری دارد.
۴-۸-۲٫ آزمون فرضیه اصلی دوم
هدف از آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا درجه ی اشباع یا درجه ی تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای – جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی تاثیردارد یا خیر؟ فلذا فرضیه آماری آن به صورت زیر بیان می شود:
:درجه اشباع یا درجه ی تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیردارد.
همان طور که در فصل سوم اشاره شد در این مطالعه برای آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق، از الگوی دوم بهره گرفته خواهد شد که یک مدل رگرسیونی خطی چندگانه بوده و با استفاده از روش داده های پانل برآورد خواهد شد:
SIIi,t = β۰ + β۱ HHIi,t+ β۲Sizei,t + β۳LEVERAGEi,t + εi,t
در این مدل، برای این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده های پانل در برآورد کارآمد خواهد بود یا نه از آزمون چاو و به منظور این که مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب تر است از آزمون هاسمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون ها در جدول شماره (۴-۹) آمده است.
جدول ۴-۹٫ نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (۲) تحقیق
نوع آزمون
آماره آزمون
سطح معنی داری
نتیجه
آزمون چاو