شکل ۵- ۲: گرههای موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) ۷۶
شکل ۵- ۳: نیروهای دینامیکی خارجی موجود برروی سازه و مرز مشترک خاک و سازه مربوط به حوزه محدود و نامحدود (با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) ۷۸
شکل ۵- ۴: نیروهای دینامیکی خارجی موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) ۸۰
شکل ۵- ۵: نیروهای لرزهای موجود برروی سازه و مرز مشترک خاک و سازه مربوط به حوزه محدود و نامحدود (با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) ۸۵
شکل ۵- ۶: نیروی لرزهای خارجی موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) ۸۷
شکل ۷- ۱: نمودار بارگذاری دینامیکی بر حسب زمان و فرکانس: الف) تاریخچه زمان ب) تبدیل سری فوریه ۱۳۲
شکل ۷- ۱: نمودار شتاب افقی زلزله طبس بر حسب زمان: الف) تاریخچه زمان ب) تبدیل سری فوریه ۱۳۳
شکل ۷- ۳: هندسه قاب سازهای ۱۳۴
شکل ۷- ۴: قاب سازهای وحوزهبندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 135
شکل ۷- ۵: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) ۱۳۵
شکل ۷- ۶: قاب سازهای وحوزهبندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 136
شکل ۷- ۷: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگزاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 137
شکل ۷- ۸: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگزاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 138
شکل ۷- ۹: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطفL=10 m) 139
شکل ۷- ۱۰: قاب سازهای وحوزهبندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 140
شکل ۷- ۱۱: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) ۱۴۰
شکل ۷- ۱۲: قاب سازهای و حوزهبندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 141
شکل ۷- ۱۳: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 142
شکل ۷- ۱۴: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 143
شکل ۷- ۱۵: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 144
شکل ۷- ۱۶: هندسه قاب سازهای ۱۴۵
شکل ۷- ۱۷: قاب سازهای و حوزهبندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 146
شکل ۷- ۱۸: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) ۱۴۶
شکل ۷- ۱۹: قاب سازهای و حوزهبندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 147
شکل ۷- ۲۰: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 147
شکل ۷- ۲۱: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 149
شکل ۷- ۲۲: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 150