دینامیکی و محدودیت

فهرست جدولها
عنوان و شماره صفحه
جدول شماره ۴-۱- مشخصات مصالح مورد استفاده در اعضای گنبدها …………………………………………………………………….۶۳
جدول شماره ۴-۲- مشخصات مقاطع اعضای گنبدها ……………………………………………………………………………………………….۶۳
جدول شماره ۴-۳- محدودیت پاسخ سازه بر اساس دستورالعمل GSA …………………………………………………………………67
جدول شماره ۴-۴- تیپبندی اعضای گنبد دیاماتیک ………………………………………………………………………………………………۷۲
جدول شماره ۴-۵- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ……………………………۷۴
جدول شماره ۴-۶- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ………………………….۷۵
جدول شماره ۴-۷- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ……………………………۷۵
جدول شماره ۴-۸- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ………………………….۷۶
جدول شماره ۴-۹- تیپبندی اعضای گنبد لملا ……………………………………………………………………………………………………….۷۸
جدول شماره ۴-۱۰- نسبت DCR اعضای بحرانی به DCR مجاز در گنبد لملا (آنالیز استاتیکی خطی) …………..۷۹
جدول شماره ۴-۱۱- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ………………………………….۸۰
جدول شماره ۴-۱۲- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ………………………………..۸۰
جدول شماره ۴-۱۳- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا ………………………………….۸۱
جدول شماره ۴-۱۴- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا ……………………………….۸۱
جدول شماره ۴-۱۵- تیپبندی اعضای گنبد دندهدار ……………………………………………………………………………………………….۸۳
جدول شماره ۴-۱۶- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دندهدار …………………………….۸۵
جدول شماره ۴-۱۷- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دندهدار ………………………….۸۵
جدول شماره ۴-۱۸- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دندهدار …………………………….۸۵
جدول شماره ۴-۱۹- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دندهدار ………………………….۸۶
جدول شماره ۴-۲۰- تیپبندی اعضای گنبد اشودلر …………………………………………………………………………………………………۸۸
جدول شماره ۴-۲۱- نسبت DCR بحرانی به DCR مجاز در گنبد اشودلر (آنالیز استاتیکی خطی) …………………..۸۹
جدول شماره ۴-۲۲- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ……………………………..۹۰
جدول شماره ۴-۲۳- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ……………………………۹۰
جدول شماره ۴-۲۴- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ……………………………..۹۱