دینامیکی و مقیاس

شکل ۷- ۲۳: قاب سازهای و حوزهبندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 151
شکل ۷- ۲۴: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) ۱۵۱
شکل ۷- ۲۵: قاب سازهای و حوزهبندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 152
شکل ۷- ۲۶: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=5 m) 153
شکل ۷- ۲۷: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 154
شکل ۷- ۲۸: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 154
شکل ۷- ۲۹: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 155
شکل ۷- ۳۰: هندسه سد ۱۵۶
شکل ۷- ۳۱: قاب سازهای و حوزهبندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 157
شکل ۷- ۳۲: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) ۱۵۸
شکل ۷- ۳۳: سد وحوزهبندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 159
شکل ۷- ۳۴: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 160
شکل ۷- ۳۵: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 161
شکل ۷- ۳۶: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 162
شکل ۷- ۳۷: سد وحوزهبندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 163
شکل ۷- ۳۸: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) ۱۶۳
شکل ۷- ۳۹: سد وحوزهبندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 164
شکل ۷- ۴۰: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=0) 165
شکل ۷- ۴۱: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف (L=70 m 166
شکل ۷- ۴۲: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزهای و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف (L=70 m 166
شکل ۷- ۴۳: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بارلرزهای و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف (L=70 m 167
شکل ۷- ۴۴: هندسه قاب سازهای و تونل ۱۶۸
شکل ۷- ۴۵: تونل و قاب سازهای وحوزهبندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 169
شکل ۷- ۴۶: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری ۱۷۰
شکل ۷- ۴۷: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری ۱۷۱
شکل ۷- ۴۸: جابجایی افقی نقطه Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهشیافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری ۱۷۲
شکل ۷- ۴۹: تونل و قاب سازهای وحوزهبندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP 173

Share this post

Post navigation

You might be interested in...