۱ـ با در نظر داشتن مطالبی که در خصوص دادخواست فرجامی بیان شد.بدلالت این ماده چنانچه مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشددادخواست بلا اثر می ماند در این صورت با انقضای مهلت فرجامی توسط دادگاه قرار رد دادخواست صادر می شود.
۲ـ این سوال متبادر به ذهن است که پرونده (دادخواست فرجامی ) تا چه زمانی بلا اثر می ماند؟ درمقام پاسخ به این سوال می توان گفت از آنجا که وفق ماده ۳۷۹ ق.آ.د.م مهلت فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ۲ ماه می باشد و باعنایت به عبات « پس از انقضای مهلت فرجام خواهی » درماده ۳۸۴ تا انقضای مهلت فرجام خواهی دادخواست بلا اثر می ماند و بعد از آن قرار رد دادخواست توسط دادگاه صادر می شود بعبارتی چنانچه تقدیم کننده دادخواست فرجامی که هویت او در دادخواست معلوم نیست درفرجه فرجام خواهی به دفتر دادگاه مراجعه نمایدومشخصات خود را کامل نماید دادخواست فرجامی به جریان می افتد.
۳ ـ قرار صادره برای ابلاغ به اصحاب دعوا به دیوار دفتر دادگاه الصاق می شود بعبارتی الصاق قرار مذکور به دیوار دفتر دادگاه به منزله ابلاغ آن به اصحاب دعوا می باشد.
۴ ـ قرار صادره ظرف ۲۰ روز ازتاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد.
۵ـ منظور ازدیوار دادگاه ، دیوارهمان دادگاهی است که دادخواست به آن تقدیم شده است زیر اصحاب دعوا جهت کسب اطلاع ازسیر پرونده خود مستقیماً به (دفتر) همان شعبه مراجعه می کنند پیشنهاد می نماید بمنظور جلوگیر ی ازتضییع احتمالی حقوق اصحاب دعوا تابلوئی در درب ورودی دادگاه(دفتر دادگاه ) جهت الصاق اینگونه قرار ها نصب شود.
بندچهارم: ارسال یک نسخه ازدادخواست به طرف دعوا
ماده ۳۸۵ :
در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یانرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته ، به دیوان عالی کشور می فرستد.
نکات:
بدلالت این ماده در صورتی که دادخواست فرجامی تکمیل باشد مدیر دفتر با دو تکلیف مواجه است :
الف :ارسال یک نسخه ازدادخواست و ضمائم آن برای طرف دعوا .
ب: ارسال پرونده به دیوان عالی کشور
ناگفته نماند مدیر دفتر زمانی پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال می نمایند که در اخطاریه ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به فرجام خوانده اعلام نماید با انقضای مهلت مذکور خواه پاسخی از فرجام خوانده رسیده باشد خواه نرسیده باشد پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته به دیوان عالی کشور ارسال می نماید.
۲ـ طرفی که ظرف موعد مقرر پاسخ نداده باشد می تواند بعداً پاسخ خود را برای شعبه دیوان عالی کشور که رسیدگی فرجامی می کند ارسال دارد و گذشتن موعد ۲۰ روز مانع حق پاسخگویی وی نخواهد شد.
گفتار سوم : وظائف مدیران دفاتر در باب اعاده دادرسی
بند اول : وصول دادخواست اعاده دادرسی
بند دوم: صدور اخطار رفع نقص
ماده ۴۳۳:
درخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد. که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره : پس ازدرخواست اعاده دادرسی طاری بایددادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد .
نکات :
۱ـ اعاده دادرسی از طریق فوق العاده شکایت است که ماده ۴۲۶ این قانون در خصوص جهات اعاده دادرسی می گوید : « نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
۱ـ موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد .
۲ـ حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد .