دیوان عالی کشور و هزینه دادرسی

۴ـ دراخطار رفع نقص باید مهلت اقدام به رفع نقص ذکر شود ولی به موجب حکم شماره ۴۳۵۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۲۷دادگاه عالی انتظامی اگر در اخطاریه بجای ذکر مهلت مزبور اشاره شود که طبق ماده ۸۵ یا۴۹۶ (۵۴،۵۵،۳۴۵کنونی ) نظائر آنها اقدام به رفع نقص کند این امر کافی می باشد به عقیده ما این رأی برخلاف ماده ۵۴ ق. آ. د. م. باشد .
۵ـ به موجب رویه اصراری عمومی تمیز رفع نقص خارج از موعد قانونی کان لم یکن است.
۶ـ هرگاه در موارد توقیف دادخواست و اخطار رفع نقص ،دفتر دادگاه اقدام شایسته نکند دادرس دادگاه که ناظر اعمال مدیر دفتر است باید مانع جریان دادخواست گردد تا نقیصه مرتفع شود بموجب حکم شماره ۱۰۳۶ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۱۵ دادگاه انتظامی …(از نکات لازم الرعیاه عرضحال و شرط قابل جریان بودن آن، ذکر تمام ادله مثبت دعوا با قید انحصار آن می باشد و با این وصف به جریان انداختن عرضحالی که این نکته درآن رعایت نشده بود تخلف است )
ب: صدر ماده ۶۶ می گوید:
در صورتی که دادخواست ناقص باشد ودادگاه نتواند رسیدگی کندجهات نقص را قید نموده پرونده را به دفتر اعاده می دهد موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود .
ج:فراز اخیر ماه ۳۹ می گوید :
وکیلی که دادخواست تقدیم کرد در صورت استعفاء مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود، رفع نقص با موکل است .
نکات :
۱ـ این ماده در باب مربوط به وکالت دردعاوی است که ناظر به تکلیف وکیل در زمان استعفاء است .
۲ـ در این ماده از « دادگاه » نام برده شده است که بمنظور از دادگاه همان دفتر دادگاه است و مسامحه در تعبیر است.
۳: به دلالت این ماده دفتر بادو تکلیف مواجه است :
الف: موضوع استعفای وکیل به موکل ابلاغ شود.
ب:چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد. برابر ماده ۵۴ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید.
۴ـ چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید و دادخواست تقدیمی توسط مدیر دفتر دادگاه رد شود مسئولیتی متوجه وکیل نیست .
۵ـ در صورتی که دادخواست تقدیمی وکیل مستعفی از حیث هزینه دادرسی یا سایر جهات ناقص باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف ۲ روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید .
د: قسمت اخیر ماده ۴۵ می گوید :
در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده و یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را برطرف نماید.
نکات :
۱ـ این ماده در باب مربوط به وکالت در دعاوی است که ناظر به موردی است که وکیل با عنایت به مدلول وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد و در موقع ابلاغ رأی استعفاء دهد .
۲ـ به دلالت این ماده از وکیل مستعفی با اجتماع شرایط مقرر در صدر ماده ۴۵ق.آ.د.م دادخواست تجدید نظر و فرجام پذیرفته می شود.
۳ـ موضوع استعفای وکیل باید توسط دفتر دادگاه وفق فراز اخیر ماده ۳۹ ق.آ.د.م (بند ج) به موکل ابلاغ شود .
۴ـ منظور از عبارت « شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند » با عنایت به قسمت اول ماده ۳۹ ق.آ.د.م که مقرر می دارد: در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید بنظر می رسد ادامه رسیدگی و تعقیب پرونده می باشد .
۵ـ در صورتی که دادخواست تقدیمی وکیل مستعفی ازحیث هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر و فرجامی یا سایر جهات ناقص باشد مدیر دفتر مکلف است ظرف ۲ روز از تاریخ رسید دادخواست نقایص را به طور کتبی و مفصل به موکل اطلاع داده تا از تاریخ ابلاغ ظرف ۱۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید .
۶ـ چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید و دادخواست تقدیمی توسط دادگاه رد شود، مسئولیتی متوجه وکیل نیست .

Share this post

Post navigation

You might be interested in...