دیوان عدالت اداری و هزینه دادرسی

ـ درصورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۰۰۰/۲) ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد داشت و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدوم حکم مشخص نماید .
ـ هزینه درخواست تجدید نظر از قرار های قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (۰۰۰/۱) ریال تعیین می شود.
ـ هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاههای دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در هر مورد دویست (۲۰۰)ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود.
ناگفته نماند به موجب فراز اخیر ماده ۵۰۳ ق.آ.د.م هزینه دادرسی به دو صورت تأدیه می شود :
الف: بصورت الصاق و ابطال تمبر
در این صورت خواهان بابت پرداخت هزینه دادرسی از طریق حسابداری دادگستری تمبر تهیه نموده و به دادخواست الصاق و ابطال می شود .
ب: بصورت واریز وجه به حساب خزانه :
ممکن است هزینه دادرسی بالاباشد یا اینکه تمبر در حسابداری دادگستری موجود نباشد در این صورت خواهان بابت هزینه دادرسی وجه مربوط را به حساب خزانه واریز و فیش آن را ضم دادخواست می نماید .
۲-۱در صورتی که به پیوست دادخواست تمبر الصاق نشده باشد.
بدلالت فراز اول ماده ۵۷ ق.آ.د.م که می گوید خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود … مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد و بالحاظ بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مقرر می دارد: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها ۲۰۰ ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می شود خواهان مکلف است که کلیه اوراق پیوست دادخواست را برابر با اصل کرده و برای هر یک از اوراق بطور جداگانه بابت هزینه یاد شده مبلغ ۲۰۰ریال تمبر الصاق و ابطال نماید .
۳-۱در صورتی که بندهای ۴،۳،۲ و۵ و۶ از ماده ۵۱ قانون مذکور رعایت نشده باشد .
ماده ۵۱ ق.آ.د.م مقرر داشته دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
۱ ـ نام ونام خانوادگی، نام پدر، سن ، اقامتگاه، وحتی الامکان شغل خواهان .
تبصره ـ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیزباید درج گردد.
۲ـ نام ونام خانوادگی ،اقامتگاه و شغل خوانده
۳ـ تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد .
۴ـ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
۵ـ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
۶ـ ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین وغیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
۷ـ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او بنابراین چنانچه در دادخواست بندهای ۲ الی ۶ ماده ۵۱ رعایت نشده باشد، مدیر دفتر مکلف به پذیرش آن است .
۲ ـ بدلالت بند ۶ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که می گوید « بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیئت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر برگ یکصد( ۱۰۰) ریال تعیین می گردد خواهان باید به هر برگ دادخواست مبلغ ۱۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال نماید.
۳ـ بدلالت ماده ۶۰ دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .
۴ـ مدیر دفتر به حکم صدور ماده ۵۱ که می گوید ـ« دادخواست باید به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد » تکلیفی در پذیرش دادخواستی که به زبان خارجی نوشته شده باشد را ندارد .
۵ـ درچهار مورد مدیر دفتر تکلیفی در پذیرش دادخواست ندارد :