فیض کاشانی، محمد حسن (۱۴۱۶ق) تفسیر الصافی، قم: مؤسسه الهادی، ج ۳٫
قمى، ابوالحسین على بن ابراهیم (۱۴۰۴ق)، تفسیر القمى، تصحیح سید طیب جزایرى، چاپ سوم: قم، مؤسسه دار الکتب.
قولویه، ابی القاسم جعفر بن محمد (۱۴۱۷ق)، کامل الزیارات، تحقیق شیخ جواد قیومی، مؤسسه نشر اسلامی.
کلینى رازى، محمد بن یعقوب بن اسحاق (۱۳۸۸ق)، الکافى، تحقیق على اکبر غفارى، چاپ سوم: تهران، دار الکتب الاسلامیه.
کلانتری، علی اکبر (۱۳۸۳)، فقه و پوشش بانوان، قم: مؤسسه بوستان کتاب.
کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۸۸ق)، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ۸جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.
مجلسى، محمدباقر (۱۴۰۳ق)، بحارالانوار ، بیروت، مؤسسه الوفاء.
محمدی اشتهاردی، محمد (۱۳۵۷)، حجاب بیانگر شخصیت زن، معاونت مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا.
محمدی آشنانی، علی (۱۳۷۳)، حجاب در ادیان الهی، قم: اشراق.
مروارید، ع (بی تا)، سلسله ینابیع الفقهیه، داراحیاء التراث العربی.
مصطفوی، حسن (۱۳۶۰)، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج۴٫
مطهری، مرتضی (۱۳۷۳)، مساله حجاب، انتشارات صدرا، قم، چاپ نوزدهم.
مطهری، مرتضی (۱۳۸۵)، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، قم.
معین ، محمد (۱۳۸۶)، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوم.
مقری، الفیومی، ا (بی تا)، المصباح المنیر و غریب الشرح الکبیر للرافعی، بی جا، دارالفکر.
مکارم شیرازی ناصر و دیگران (۱۳۷۱)، تفسیر نمونه، چاپ بیست و یک، قم، اسلامیه.
مودودی ، ابو الاعلی (۱۳۷۷)، الحجاب ، چاپ دوم ، ترجمه : نعمت الله شهرانی ، تهران ، نشر احسان.
نجفی، محمدجواد (بی تا)، تفسیر آسان، جلد: ١٨، ناشر، اسلامی، تهران.
نجفی، محمدحسن (۱۴۰۹ق)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی، ۴۳جلد، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم.
نوری ، میرزا حسین (۱۴۰۸ق)، مستدرک الوسایل ، چاپ دوم ، بیروت ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
نوری، مهین (۱۳۸۴)، “مروری بر کودتای سیاه، تاریخچه کشف حجاب”، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، چاپ اول.
هدایت خواه ، ستّار (۱۳۷۴)، تهاجم فرهنگی ( ابعاد ، ویژگی ها ، عوامل و زمینه ها و راهکارهای مقابله با آن ) ، چاپ دوم ، مشهد ، مؤسسه فرهنگی و هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب.
هدایت، محمدقلی (۱۳۶۳)، خاطرات و خطرات، تهران: انتشارات کتابفروشی زوار.
هیلگارد (۱۳۸۴)، زمینه روانشناسی ، چاپ دوازدهم ، ترجمه : حسن رفیعی ، تهران ، انتشارات ارجمند.
ویل دورانت (۱۳۶۵)، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران: انقلاب اسلامی، ج۱٫
یسرائل یعقوو لوگاسی، هاراو (۱۹۸۰م)، «بت یعقوو»، چاپ اورشلیم.