برای اطلاع از نحوه برآورد رسوب معلق مربوط به هر سیلاب در ماههای مختلف در ایستگاه کشکان پلدختر با استفاده از نرمافزار GEP 4.3، نمودار آن آمده است.
۴-۱۸-۱ رسوب در سیلابهای ماههای دی
رسوب انتقالی سیلابهای ماههای دی کمتر از رسوب اندازهگیری شده در ایستگاه است شکل(۴-۲۸).
شکل(۴-۲۸)-مقایسه رسوب معلق شبیهسازی و اندازهگیری شده سیلابهای ماههای دی با استفاده از نرمافزار GEP 4.3
4-18-2 رسوب در سیلابهای ماههای بهمن
طبق شکل(۴-۲۹) با افزایش دبی جریان میزان رسوب انتقالی از حوزه نیز افزایش یافته است شکل(۴-۲۹).
شکل(۴-۲۹)- مقایسه رسوب معلق شبیهسازی و اندازهگیری شده سیلابهای ماههای بهمن با استفاده از نرمافزار GEP 4.3
4-18-3 رسوب در سیلابهای ماههای اسفند
همانطور که در شکل(۴-۳۰) ملاحظه میشود با افزایش دبی جریان در سیلابها میزان رسوب انتقالی در ماه اسفند نیز افزایش داشته است، همچنین در سیلاب با حداکثر رسوب معلق در این ماه میزان رسوب معلق شبیهسازی شده کمتر از رسوب معلق اندازهگیری شده است.
شکل(۴-۳۰)- مقایسه رسوب معلق شبیهسازی و اندازهگیری شده سیلابهای ماههای اسفند با استفاده از نرمافزار GEP 4.3
4-18-4 رسوب در سیلابهای ماههای فروردین
همانطور که در شکل(۴-۳۱) ملاحظه میشود سیلابها با رسوب معلق انتقالی بالا در ماه فروردین رخ داده است و در بیشتر سیلابها رسوب شبیهسازی شده بیشتر از رسوب اندازهگیری شده در ایستگاه است.
شکل(۴-۳۱)- مقایسه رسوب معلق شبیهسازی و اندازهگیری شده سیلابهای ماههای فروردین با استفاده از نرمافزار GEP 4.3
4-19 برآورد متوسط رسوب انتقالی سیلابها در نرمافزارهای GEP 4.3 و HEC RAS 4.1
همانطور که در جدول(۴-۶) مشاهده میشود میزان متوسط رسوب انتقالی شبیهسازی شده در کل دوره آماری در نرمافزار GEP 4.3 به متوسط رسوب انتقالی در دوره مشاهداتی نزدیکتر است، در سیلابهای ماههای دی و بهمن نیز در نرمافزار GEP 4.3 نسبت به HEC RAS 4.1 به مقدار رسوب اندازهگیری نزدیکتر و در رسوب انتقالی سیلابهای ماههای اسفند و فروردین در نرمافزار HEC RAS 4.1 نسبت به GEP 4.3 دارای خطای کمتری میباشد. در نرمافزارهای HEC RAS 4.1 و GEP 4.3 متوسط رسوب انتقالی در ماههای اسفند، فروردین، بهمن و دی دارای بیشترین تا کمترین رسوب انتقالی همچون متوسط رسوب انتقالی دوره مشاهداتی میباشد.
جدول(۴-۶)-متوسط رسوب انتقالی در ماههای مختلف در زمان سیلابها با نرمافزار HEC-RAS 4.1 و GEP 4.3
متوسط انتقال رسوب معلق(تن در روز)
متوسط انتقال رسوب دردوره آماری(تن در روز)
متوسط انتقال رسوب معلق در ماههای دی(تن در روز)
متوسط انتقال رسوب معلق در ماههای بهمن(تن در روز)
متوسط انتقال رسوب معلق در ماههای اسفند(تن در روز)
متوسط انتقال رسوب معلق در ماههای فروردین(تن در روز)
متوسط انتقال رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری کشکان پلدختر
۸۵۱/۱۰۳۷۳۰
۱۰۷/۴۳۷۸۸