-شریفی درآمدی، پرویز (۱۳۸۴). تأثیر آموزش سبک حل مسأله بر میزان عزت نفس دانش آموزان ۱۲ تا ۱۳ ساله ی دارای مشکلات رفتاری ارتباطی در دوره ی راهنمایی تحصیلی، فصلنامه نوآوری های آموزشی، ۴(۱۴)، ۶۳-۳۸
شریفی درآمدی، پرویز (۱۳۸۳). روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان نابینا، تهران: گفتمان خلاق
شعاری نژاد، علی اکبر (۱۳۷۸). یاد داشت هایی درباره نظریه های انگیزش در آموزش و پرورش، تهران: نشر نی
صدرالسادات، سید جلال و شمس اسفندآباد، حسن (۱۳۸۰). عزت نفس در افراد با نیازهای ویژه، تهران: انتشارات سازمان علوم بهزیستی و دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی
طاهری، صغری؛ مرادی، اعظم و پژوهش، سحر (۱۳۹۲). سهم خودکارآمدی، عزت نفس و انگیزش پیشرفت در پیش بینی کیفیت زندگی معلولین جسمی، فصلنامه افراد استثنایی، ۳(۹)، ۱۷۱-۱۴۵
عمارتی، فرشته سادات؛ نمازی زاده، مهدی؛ مختاری، پونه و محمدیان، فاطمه (۱۳۹۰). تأثیر بازیهای دبستانی منتخب بر رسد ادراکی- حرکتی و رشد اجتماعی دختران ۹-۸ سال، پژوهش در علوم توانبخشی، ۷(۵)، ۶۷۳-۶۶۱
عوضیان، فاطمه؛ بدری، رحیم؛ سرندی، پرویز و قاسمی، زهره (۱۳۹۰). بررسی رابطه اهمال کاری و عزت نفس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کاشان، فصلنامه علوم تربیتی، ۴(۱۴)، ۱۶۴-۱۵۱
غفاری، ابوالفضل و ارفع بلوچی، فاطمه (۱۳۹۰). رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، ۱(۲)، ۱۳۶-۱۲۱
غلامی، یونس؛ حیدری، محمود؛ رحیمی نژاد، عباس و خداپناهی، محمدکریم (۱۳۸۵). رابطه ی انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ی هشتم در درس علوم بر اساس تحلیل نتایج «تیمز ـ آر»، روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی)، ۲(۷)، ۲۱۸-۲۰۷
غنایی چمن آباد، علی و کارشکی، حسین (۱۳۹۱). تأثیر آموزش حرکات موزون ورزشی بر هوش و رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی، فصلنامه افق دانش، ۱۸(۴) ۲۰۷-۲۰۳
فردی، مینا (۱۳۹۲) بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش عزت نفس دانش آموزان مدرسه ویژه. کارشناسی ارشد
قاسمی، معصومه (۱۳۹۱). آموزش تلفیقی اصول، مزایا و روشها، نشریه ی تعلیم و تربیت استثنایی، ۱۲(۳)، ۸۵-۷۳
کارشکی، حسین و محسنی، نیکچهره (۱۳۹۱). انگیزش در یادگیری و آموزش (نظریه ها و کاربردها)، تهران: آوای نور
کافی، موسی؛ زینعلی، شینا؛ خسروجاوید، مهناز و میاه نهری، فریده (۱۳۹۲). مقایسه ی ویژگی های رفتاری و رشد اجتماعی کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانیهای یادگیری، ۲(۴)، ۱۳۹-۱۲۴
کجباف، محمدباقر و رستمی، مهری (۱۳۸۷). مقایسه ی رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینا در مدارس تلفیقی و استثنایی ،تعلیم و تربیت کودکان استثنایی، (۷۸)، ۱۵-۸
کدیور، پروین؛ جوادی، محمدجعفر و ساجدیان، فاطمه (۱۳۸۹). رابطه سبک تفکر و خود- تنظیمی با انگیزش پیشرفت، تحقیقات روانشناختی، ۲(۶)، ۴۷-۳۴
کمرر، فرانسیس و ویندهام، داگلاس (۱۳۷۸). برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر انگیزش: تحلیل انگیزش و تصمیم گیری فردی در برنامه ریزی آموزش و پرورش، (ترجمه: عبدالحسن نفیسی)، تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت
کوثری، رجب علی(۱۳۹۰) بررسی وضعیت اهمال کاری در دانش آموزان دبیرستانی و رابطه ی آن با انگیزه ی پیشرفت و اضطراب امتحان. کارشناسی ارشد
کوشکی، شیرین؛ هومن، حیدرعلی و یارمحمدی، پروانه (۱۳۸۹). رابطه ی اضطراب امتحان و ویژگی های شخصیتی با انگیزش پیشرفت در دانش آموزان، تحقیقات روانشناختی، ۲(۵)، ۷۷-۶۷
لطف آبادی، حسین (۱۳۹۱). روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان استثنایی رویکرد فراگیر و رهایی بخش، نشریه ی تعلیم و تربیت استثنایی، ۱۲(۳)، ۵۰-۳۹
مددی زواره، سارا؛ کامکار، منوچهر و گل پرور، محسن (۱۳۸۶). تاثیر بازی بر عزت نفس دانش آموزان (۶ تا ۱۱ ساله) نابینای آموزشگاه ابابصیر اصفهان، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، ۹(۳۳)، ۱۴-۱
محمودی راد، مریم؛ آراسته، حمیدرضا؛ افقه، سوسن و براتی سده، فرید (۱۳۸۶). بررسی نقش آموزش مهارت های ارتباطی و حل مساله اجتماعی بر عزت نفس و هوشبهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان، نشریه ی توانبخشی، ۸(۲)، ۷۴-۶۹