کازرونی، علیرضا؛ فشاری، مجید. ۱۳۸۹، «تأثیر صادرات صنعتی بر زیست محیط ایران (۱۳۸۵-۱۳۵۲)». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۵، تابستان ۱۳۸۹، صفحات ۲۱۲-۱۸۳٫
کاظمی، سیده سمیه. ۱۳۸۹، «بررسی رابطه بین مصرف انرژی در بخش صنعت و رشد اقتصادی در ایران». پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد-گرایش انرژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
کردونی، روزبه. ۱۳۹۲، تبعات میزان بالای یارانه انرژی در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
کهنسال، مسلم. ۱۳۹۱، «بررسی رابطه بلندمدت بین توسعه مالی و مصرف انرژی در ایران طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۴۶». پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد.
کیانی، علی. ۱۳۸۶، «مقایسه تحلیل سری های زمانی با رویکردهای شبکه عصبی: مطالعه موردی پیش بینی تولید نفت ایران». پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد انرژی و بازاریابی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
کیخسروی، الناز. ۱۳۹۲، «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران». پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
لطفعلی پور، محمدرضا؛ فلاحی، محمدعلی؛ آشنا، ملیحه. ۱۳۸۹، «بررسی رابطه انتشار دی اکسید کربن با رشد اقتصادی، انرژی و تجارت در ایران». نشریه تحقیقات اقتصادی، دوره ۴۶، شماره ۹۴، بهار ۱۳۹۰، صفحات ۱۷۳-۱۵۱٫
م. ذکاوت، سعید. ۱۳۷۷، «وضعیت محیط زیست در ایران». ترجمه زهرا شمس تهرانی. نشریه برنامه و بودجه، شماره ۳۲-۳۱، صفحات ۱۶۷-۱۳۵٫
متفکر آزاد، محمدعلی و همکاران. ۱۳۹۲، «تحلیل اثرات هم زمان آزادی اقتصادی، توسعه انسانی و آزادی سیاسی در کشورهای منتخب اسلامی (۲۰۱۰-۲۰۰۱)». پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دوره ۴، شماره ۱۳، زمستان ۱۳۹۲، صفحات ۹۶-۷۹٫
متفکر آزاد، محمدعلی؛ محمدی خانقاهی، رباب. ۱۳۹۱، «بررسی اثرات رشد اقتصادی، مصرف انرژی و درجه باز بودن تجاری بر کیفیت محیط زیست در ج. ا. ایران». فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱، صفحات ۱۰۶-۸۹٫
محمدلو، حمید عزیز. ۱۳۸۳، « تأثیر سرمایه گذاری بر اشتغال در زیربخش های صنعت در ایران در قابل مدل VECM (با تأکید بر صنایع بزرگ)». پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
محمدی، تیمور؛ ناظمان، حمید؛ نصرتیان نسب، محسن. ۱۳۹۱، «رابطه رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران (تحلیلی ار مدل های علیت خطی و غیر خطی)». فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال دوم، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۱، صفحات ۱۷۰-۱۵۳٫
محمدی، حسین؛ سخی، فاطمه. ۱۳۹۲، «تأثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست». فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، سال یکم، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۲، صفحات ۷۵-۵۵٫
مرادپور اولادی، مهدی؛ ابراهیمی، محسن؛ ترکمان احمدی، معصومه. ۱۳۹۱، «توسعه بازار مالی و تقاضای انرژی در ایران (طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۵۹)». فصلنامه اقتصاد انرژی و محیط زیست، سال دوم، شماره ۵، زمستان ۱۳۹۱، صفحات ۲۰۹-۱۸۷٫
مزرعتی، محمد. ۱۳۷۸، «مقایسه عملکرد پیش بینی در مدل های VAR و BVAR (تقاضای حامل های اصلی انرژی در ایران». رساله دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
معادی، سهیلا. ۱۳۹۱، «تخمین تابع تقاضای کل توریسم در ایران با استفاده از روش ARDL». پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.
معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی، ۱۳۹۰، ترازنامه انرژی سال ۱۳۸۹، تهران: وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی.
معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی، ۱۳۹۲، ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۰، تهران: وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی.
معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی، ۱۳۹۳، ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۱، تهران: وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی.
مهدوی، روح الله؛ جهانگرد، اسفندیار؛ ختائی، محمود. ۱۳۸۹، «تأثیر توسعه بازار مالی در تأثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان با استفاده از روش داده های تابلوئی». فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی، شماره ۲، زمستان ۱۳۸۹، صفحات ۴۰-۲۱٫
مهرآرا، محسن؛ طلاکش نایینی، حسین. ۱۳۸۸، «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب با روش داده های تلفیقی پویا (۲۰۰۳-۱۹۷۹)». مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره ۲۶، تابستان ۱۳۸۸، صفحات ۱۶۹-۱۴۳٫
نادری، اسماعیل. ۱۳۹۱، «تحلیل آشوب و بررسی عملکرد مدل های خطی و غیرخطی سری زمانی در پیش بینی شاخص بازدهی بورس تهران». پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.
ناهیدی، محمدرضا؛ کیاور، فرزانه. ۱۳۹۰، «بررسی اثرات زیست محیطی هدفمند کردن یارانه ها و توسعه اقتصاد شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)»، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
نوروزی، بهرام. ۱۳۸۷، «تأثیر مصرف انرژی روی چهار بخش از اقتصاد ایران (صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز) ۱۳۸۴-۱۳۶۸ با رویکرد داده های ترکیبی». پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی-گرایش انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران.