روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی

شفاف سازی اهداف و سیاست نفتی در داخل
اقناع همسایگان در مورد اینکه اهداف سیاست نفتی (حتی هدف جدایی از عراق و اعلام استقلال) تهدید امنیتی علیه کشورهای همسایه نخواهد بود.
تقویت صنعت پایین دستی نفت و توجه اصلی و سیاست گزاری بهینه در صنعت پتروشیمی
امضای قراردادهایی که بتواند بخش صنعت خصوصی نفت داخلی ح.م.ک (بالادستی و پایین دستی ) را توانمند و کارآمد کند.
اصلاحات در وزارت انرژی و منابع طبیعی ح.م.ک
تاسیس خطوط نفت و گاز از راه ایران و دور شدن از وابستگی کامل به ترکیه
برای بهبود سیاست ایران در منطقه موارد زیر پیشنهاد می شود:
ایران با توجه به نفوذش در بغداد می تواند در پایدار بودن توافق نفتی و همچنین تشویق ح.م.ک و حکومت فدرال برای تصویب قانون هیدروکربن فعالیت نماید.
ایران روابط ژئواکونومیکی خود را با ح.م.ک تقویت کند. سیاست نفتی ح.م.ک را به عنوان تهدید علیه یکپارچگی خاک خود در نظر نگیرد.
شناسایی پتانسیل هایی که برای فعالیت ایران در صنعت نفت ح.م.ک وجود دارد. که این پتانسیل می توانددر بخش نفت و به ویژه گاز باشد. در بخش نفت می تواندر زمینه های متعدد پالایش و انتقال نفت ح.م.ک از راه ایران وارد شد. در بخش گاز ایران می تواند با فعالیت در معادن گاز ح.م.ک و تبدیل سوخت خانگی ساکنان ح.م.ک از نفت به گاز به قدرت ژئواکونومیکی و ژئوکالچری در درون ح.م.ک تبدیل شود.
با وارد کردن ح.م.ک به شبکه ژئواکونومیکی محور ایران، ایران می تواند دسترسی زمینی به سوریه داشته باشد. بیشتر ذخایر نفت سوریه در قسمت شمال سوریه است که این مناطق توسط حزب کُردی اتحادیه دمکراتیک که با بشار اسد مخالف و دشمن نیست و ایران می تواندبا وارد کردن ح.م.ک به شبکه ژئواکونومیکی اش ذخایر نفت این منطقه را نیز خود ترانزیت کند. این منطقه نیز دسترسی به دریا ندارد.
در صورت اعلام استقلال ح.م.ک از عراق، ایران سیاست خود را در مخالفت با دولت تازه تاسیس کُردستان تنظیم نکند؛ دولت تازه تاسیسی (دولت هیدروکربنی پایه (وابسته به منابع نفت و گاز)) که بیشترین طول مرز را با ایران داشته باشد و یکی از راه های اصلی صدور نفت و گازش به بیرون، راه ایران باشد، نمی تواند تهدیدی امنیتی علیه ایران باشد. کردهای ایران به دلیل ریشه های ایرانی و خاطره تاریخی مشترک و عدم اعلام سیاست حذفی و انکار توسط ایران به سمت استقلال حرکت نخواهند کرد.
با اجرای این پیشنهادات ایران می تواند در موازنه شبکه ای و پیچیده خاورمیانه که موازنه ای سه گانه و متداخل خواهد بود موفق تر عمل کند و در نهایت دو محور عربستان و ترکیه را که در صدد تضعیف محور ایران می باشند تضعیف کند.
منابع
منابع فارسی
کتاب
بوران، باری و پاپ دوویلد، ویور، اولی.( ۱۳۹۲).چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، طیب، علیرضا، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم
بوزان، باری و ویور، اولی. (۱۳۸۸) .مناطق و قدرت ها: ساختار امنیت بین الملل، قهرمان پور، رحمان، پژوهشکده مطالعات راهبردی
حافظ نیا، محمد رضا.(۱۳۹۳). اصول و مفاهیم ژئوپلتیک، پاپلی، چاپ چهارم، مشهد.
راتلج، یان. (۱۳۸۵). اعتیاد به نفت؛ تلاش بیپایان آمریکا برای امنیت انرژی، غفرانی، عبدالرضا، انتشارات اطلاعات، تهران.
قاسمی ،فرهاد. (بهار ۱۳۹۰). نظریه های روابط بین المللو مطالعات منطقه ای، نشر میزان،
کوهن، سائول برنارد. ( ۱۳۸۷). ژئوپلتیک نظام جهانی، کاردان، عباس، موسسه ابرار معاصر، چاپ
محمدی، حمید رضا و خالدی، حسین. (۱۳۹۱) .ژئوپلتیک کُردستان عراق، نشر انتخاب, چاپ اول
میرحیدر، دره. (۱۳۸۰) .مبانی جغرافیای سیاسی، تهران، سمت.