روانشناسی در مورد : سبک های شناختی

سبک شناختی یکی از مباحثیه که به تفاوتای فردی در جریان یادگیری اشاره داره و با ورود اون به ادبیات روانشناسی تعاریف مختلفی واسه اون ارائه شده .ادما از دید تواناییای ذهنی،روشای آموختن،سبک و سرعت یادگیری،علاقه و انگیزه نسبت به دانش اندوزی و انجام فعالیتای تحصیلی با هم فرق دارن.در واقع یکی از

روانشناسی