کنشگران به اهمیت خود- نظارتی یا ثبت شخـــصی در خود گــردان شدن یادگیرنده تأکید می کنن. چون خودآگاهی بطور مستقیم نمیشه دید به خاطر همین محققین کنشگر اون رو از راه یافته های خود- واکنشی مورد مشاهده و بررسی قرار میدن (زیمرمن ۲۰۰۱ به نقل از طلوع تکمیلی ترابی ۱۳۸۳).

این نظریه ها بر خود نظارتی، خود- آموزشی و خود- تقویتی تأکید می کنن (مک ماهان، ۲۰۰۱). کنشگران به مباحث رشدی خودگردانی توجه تقریباً کمی دارن ولی عوضش به نقش عوامل خارجی در یادگیری خودگردان تأکید می ورزند. روشهـــای آموزش کلیدی که اونا در آموزش خود بکار می برن عبارتند از الگودهی، آموزش کلامی و تقویت.

به نظر کنشگران عامل کلیدی جهت دادن به خودگردانی یادگیری، حضور مؤثر الگوها و وابستگیای خارجی واسه پاسخای خودگردانیه (نیکدل،۱۳۸۵).

 

 

۲-۲-۴-ب- ظاهر شناسا و خودتنظیمی

پدیدارشناسان[۲] به طور تاریخی بر اهمیت خود- ادراکی در کارکرد روانشناختی بشر تأکید کردن. پدیدارشناسان ،خود تنظیمی رو در ابعادی مثل خود- ارزشی[۳]، برنامه ریزی و هدف گزینی تعریف می کنن (مک ماهان؛ ۲۰۰۱). در مورد انگیزه خودگردانی اونا فرض می کنن که نقطه بالاترین درجه انگیزه خود گردونی در طول یادگیری، زیاد شدن یا شکوفا کردن فکر فرده.

برنامه ریزی

ظاهر شناسا بر اهمیت درک خود با ارزشی و هویت خود به عنوان پروسه های کلیدی در کارکرد روانشناختی تأکید کردن. مک کامبز(۱۹۹۰) این دو رو به عنوان ساختارهای سیستم خود که هر کدوم یکی شبکه گسترده تر از پروسه های خاص، مانند آزمایش، طراحی، تنظیم هدف، نظارت، پردازش، رمزگردانی، بازیابی و راهبردها رو تحت اثر قرار میدن، طبقه بندی می کنه (زیمرمن ۲۰۰۱، به نقل از طلوع تکمیلی ترابی، ۱۳۸۳).

 

۲-۲-۴-ج- دیدگاه های پردازش اطلاعات درباره یادگیری خودتنظیم

جزء اصلی خودگردانی در این دیدگاه حلقه بازخورد برگشتی[۴] بود که میلر گالانتر و پربیرام (۱۹۶۰، به نقل از زیمرمن) به صورت یه توالی (TOTE)(آزمون، عمل آزمون، خروج) اون رو توصیف کردن. طبق این فرمول، اطلاعات وارد شده اول با یه ملاک از قبل تعریف شده، آزموده می شن. اگه نتیجه خوب نباشه، داده ها بررسی می شن و بعد دوباره آزمون انجام میشه. این واحد (TOTE) می تونه به عنوان خودگردانی توصیف شه (زیمرمن ۲۰۰۱، به نقل از طلوع تکمیلی ترابی، ۱۳۸۳).

مدلهای شناختی خودتنظیمی یادگیری که در نظریه های پردازش اطلاعات ریشه دارن، بر کاربرد راهبردهای فراشناختی مانند خود نظارتی و خود آزمایش واسه انجام دادن تکالیف تحصیلی پیچیده تأکید دارن. مثلا در مدل چهار مرحله ای از خود گردونی یادگیری، وین و هدوین[۵]، (۱۹۸۹) نظارت رو واسه الف) تعریف تکلیف، ب) هدف گزینی،  ج) برنامه ریزی، د) تدوین و وضع راهبردها واسه رسیدن به این اهداف به کار بردن. (ویپ، ۲۰۰۴).

نظریه پردازان پردازش اطلاعات عموماً واسه انگیزه در یادگیری خود گردان اهمیت کمی قائل شدن و عوضش بر روشها و دلیل آوردن یادگیرندگان تأکید زیادی کردن. هم اینکه در این نظریه از سه نوع حافظه در طول خود گردونی استفاده می شه: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه دراز مدت (زیمرمن، ۲۰۰۱، به نقل از طلوع تکمیلی ترابی، ۱۳۸۳).

[۱]- Operant

[۲]- Phenomenological

[۳]- self-worth

[۴]- recursive Feedback Loop

[۵]- Winn & Hadwin