با استفاده از ضریب تعیین بدست آمده، آمارهF مربوطه می شود.آمارهFدارای توزیع Fبا درجه آزادیk, n-k-1است.
با توجه به سطح اطمینان مورد نظر (در این مطالعه ۹۵%)، مقادیر بحرانی متناظر با این آماره از جدول توزیع Fبدست می آید، اگر مقادیر این آماره از مقادیر بحرانی بیشتر باشد، فرض صفرکه دلالت بر همسانی واریانس دارد، رد می شود و می توان گفت جملات پسماند ارتباط معنا داری با متغیرهای توضیح دهندهX داشته و ناهمسانی واریانس وجود دارد.
۳-۱۱-۵٫ تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر از نظر خطی به متغیر دیگر مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولا با تحلیل رگرسیون بکار می برند و معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می شود. در همبستگی درباره دو معیار ضریب تعیین و ضریب همبستگی بحث می شود.
۳-۱۱-۵-۱٫ ضریب تعیین
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحاً ضریب تعیین می باشد. این مقدار برابر با نسبت تغییرات توجیه شده توسط مدل به تغییرات کل می باشد و هر چه مقدار آن به ۱ نزدیکتر باشد رابطه قویتری بین دو متغیر وجود دارد. در این تحقیق، هرگاه رابطه معنا داری بین بازده غیرعادی و هر یک از متغیرهای مستقل وجود داشته باشد از مقدار مربع ضریب همبستگی برای انتخاب قویترین رابطه استفاده شده است.
۳-۱۱-۵-۲٫ ضریب همبستگی
اگر از ضریب تعیین ریشه دوم بگیریم، به مقدار بدست آمده ضریب همبستگی می گوییم و آن را با Rنشان می دهیم. از آنجا که ریشه دوم می تواند یک عدد مثبت یا منفی باشد، علامت ضریب همبستگی Rهمان علامت شیب خط رگرسیون bمی باشد. یعنی اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی و اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی نیز مثبت می باشد. همچنین اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد (b =0)، ضریب همبستگی نیز صفر می شود.
ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه، مستقیم یا معکوس، را نشان می دهد. از آنجا که R2همواره بین ۰ و ۱ است، ریشه دوم آن همواره بین ۱ و ۱- خواهد بود. ضریب تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویاتری است.
۳-۱۱-۶٫ آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی
به علت غیر ایستا بودن بیش تر متغیرهای اقتصادی در سطح، برآورد الگوهای اقتصاد سنجی در سری های زمانی به کمک این متغیرها باعث بروز رگرسیون کاذبمی شود. بنابراین، به کارگیری متغیرهای اقتصادی در الگوهای اقتصادسنجی به انجام آزمون های پایانی منوط شد. اما بحث پایانی و هم جمعی متغیرها و آزمون های مربوط، در حالتی که از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی استفاده می شود، با حالتی که داده ها به صورت سری های زمانی است، تفاوت عمده ای دارد. پارامترهای مربوط به متغیرهای هر مدل اعم از مستقل و وابسته باید در طول زمان در یک مدل رگرسیونی از نوع سری زمانی ثابت باشد، که برای تعیین ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد استفاده می شود (عباسی نژاد، ۱۳۸۰؛ هریس، ۱۹۹۵). در این تحقیق ازآزمون های لوین، لین و چو (۲۰۰۲) و فیلیپس- پرون (۱۹۸۸) استفاده می گردد.
سری دارای ریشه واحد است
H0:
سری فاقد ریشه واحد است
H1:
بر این اساس ابتدا مانایی (ایستایی) هر یک از متغیرها در سطح آزمون می گردد در صورت عدم تایید فرضیه صفر مبنی بر مانایی (ایستایی) سری در سطح بیان می داریم که سری مورد نظر در سطح پایا است. در صورت تایید فرضیه صفر در مرحله بعد آزمون ریشه واحد را برای تفاضل مرتبه اول سری ها انجام می دهیم. در صورتی که فرضیه صفر تایید نگردد نشان دهنده این است که داده ها با یک بار تفاضل گیری پایا می شوند در غیر اینصورت باید آزمون ریشه واحد را برای تفاضل مرتبه دوم انجام داد. چنانچه آزمون های ریشه واحد، ناایستا بودن متغیرها را نشان دهد، باید از آزمون های هم جمعی داده های ترکیبی پرادنی (۱۹۹۷) و کائو (۱۹۹۹) استفاده کرد.
۳-۱۱-۷٫ تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها
با توجه به موارد عنوان شده فوق در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها ابتدا با استفاده از آزمونF مقید، درستی ادغام داده ها مورد آزمون قرار گرفته و سپس بر اساس آزمون هاسمن نوع روش آزمون (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین گردیده و با توجه به نوع روش نسبت به برآورد مدل اقدام شده است. جهت بررسی معنادار بودن کل مدل از آماره Fاستفاده شده است. بطوریکه با مقایسه آماره Fو Fجدول که با درجات آزادی K-1 و N-Kدر سطح خطای ۵% محاسبه شده، کل مدل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین برای بررسی معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره tاستفاده شده است. آماره tبه دست آمده با tجدول که با درجه آزادی N-Kدر سطح اطمینان ۹۵% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدرمطلق tمحاسبه شده از tجدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته دارد. همچنین به عنوان روشی جایگزین جهت تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد یک فرضیه بر اساس مقدار احتمال یا سطح معناداری نیز عمل شده است. بدین صورت که اگر مقدار احتمال محاسبه شده بزرگتر یا مساوی مقدار خطای نوع اول (α) باشد فرض صفر پذیرفته می شود و اگر مقدار احتمال کوچکتر از مقدار خطای نوع اول (α) باشد فرض صفر رد می شود.
۳-۱۲٫ خلاصه فصل
این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی مالی قرار می گیرد. با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده شده است، در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد. همچنین از آن جا که هدف
از این تحقیق بررسی تاثیر ساختار حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی است، با توجه به ماهیت روشی که در این تحقیق استفاده می شود، نوعی تحقیق توصیفی- همبستگی به شمار می رود. این تحقیق به لحاظ معرفت شناسی، از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن، استقرایی و از جهت نوع مطالعه میدانی- آرشیوی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ است. کیفیت اطلاعات و سهولت دسترسی به اطلاعات صورت های مالی و سایر اطلاعات، از مهم ترین دلایل انتخاب این جامعه آماری است. با توجه به ماهیت تحقیق و نیز وجود برخی ناهماهنگی ها میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (هدفمند) استفاده شد که تعداد ۹۰ شرکت بعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این تحقیق، به منظور آزمون فرضیه های آماری و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. تحلیل آماری داده ها نیز به کمک نرم افزارهای Excelنسخه ۲۰۱۰، Stataنسخه ۱/۹ و SPSSنسخه ۲۱، انجام خواهد شد. در انجام این تحقیق، از روش های آماری و الگوهای اقتصاد سنجی متعددی استفاده شده که در رابطه با کلیه موارد فوق در این فصل به تفصیل مورد اشاره قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه