با توجه به ماهیت این پژوهش، روش آن به صورت پیمایشی – تحلیلی می باشد.
۱-۵-۱ قلمرو مکانی- جامعه تحقیق
مطالعه این پژوهش بر روی کوه گرین در منطقه گاماسیاب در استان لرستان می باشد.
با توجه به اینکه این بخش از کوه گرین برای احداث مجموعه پیست اسکی در نظر گرفته شده است، جهت جمع آوری اطلاعات و پیشبرد هرچه بهتر این پژوهش، به افرادی آگاه و آشنا به اسکی و مسائل فنی و مهندسی آن نیاز است. بنابراین جامعه آماری، از میان تمامی متخصصان فعال در و یا آشنا با محیط و آگاه به مسائل احداث پیست اسکی انتخاب می گردند.
۲-۵-۱ قلمرو زمانی تحقیق
با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع مورد مطالعه، و با توجه به دسترسی دشوار به متخصصین فعال در زمینه اسکی و پیست اسکی، مطالعات این تحقیق از ابتدای پاییز ۹۲ آغاز گردید و تا شهریور سال ۹۳ به درازا کشید.
۳-۵-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه
نمونه از میان متخصصان و به روش گلوله برفی انتخاب می گردد که حجم آن بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ متخصص می باشد.
نمونه گیری گلوله برفی که به آن نمونه گیری ارجاعی نیز گفته می شود، در زمره نمونه گیری های احتمالی است که برای انتخاب نمونه از جامعه آماری فاقد فهرست یا بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش نمونه گیری در وهله اول، پاسخ دهندگان اولیه شناسایی شده و پژوهشگر از آن ها درخواست می نماید تا در زمینه شناسایی دیگر پاسخ دهندگان به او یاری رسانند (نعمتی، ۱۳۸۸).
۴-۵-۱ روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
با توجه به ماهیت این پژوهش، از تمامی ابزارهای گردآوری داده همچون مطالعات کتابخانه ای، مشاهده، مصاحبه تلفنی، مصاحبه حضوری، پرسشنامه الکترونیکی و پرسشنامه نوشتاری در جهت پیشبرد آن استفاده می گردد. درواقع در ابتدای انجام مطالعات، از منابع کتابخانه ای (کتاب، پایان نامه، مقالات و کتب الکترونیکی) استفاده می شود. در قسمت مطالعات موردی که به تحقیق بیشتر درباره منطقه موردنظر نیاز است، ابزارهای مشاهده و مصاحبه (حضوری و تلفنی) به کار گرفته می شوند. برای مراحل بعدی تکمیل این پژوهش نیز از ابزار پرسشنامه، چه به صورت نوشتاری و چه به صورت الکترونیک، استفاده می گردد.
۵-۵-۱ روش های تحلیل داده ها
در تحلیل داده های به دست آمده، از روش تحلیل نقطه سربه سر و یا به عبارتی از نمودار هزینه- منفعت جهت تحلیل اقتصادی این پروژه استفاده می گردد. همچنین از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش و از آزمون t تک نمونه ای برای تعیین معنی داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با مقدار آزمون استفاده شده است.
موانع ومحدودیتهای تحقیق
پیشبرد این پژوهش با دشواری هایی نیز همراه بود که ذکر آن ها خالی از لطف نیست. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به دشواری دسترسی به منابع اطلاعاتی، کمبود سوابق مطالعاتی تحقیق و کمبود زمان در اختیار اشاره کرد. بنابراین در این تحقیق، بیشتر از گزینه مصاحبه و کمک گرفتن از خبرگان آگاه به مسائل پیست اسکی و فعال در صنعت گردشگری و ورزش های زمستانی استفاده می گردد.
چارچوب کلان نظری تحقیق
مطالعات محیطی
ی
امکان سنجی
امکان سنجی زمانی-برنامه ای
امکان سنجی زمانی-برنامه ای