تصورش واسه خیلی ها سخت و غیر قابل باوره، تولید زن مصنوعی که شباهتی بیشتر از ۹۰ د رصد به زنان د ارد و می تونه تهد ید ی واسه فرهنگ و اخلاق د ر جامعه باشه . تولید ی چینی که با اینکه پایش به جامعه ایرونی باز نشد ه اما تا بیخ گوش ما و کشورای بخش خلیج فارس، اومد ه س و با نگاهی به موج جنسای قاچاق د ر کشور، انتظار د ید ن زن مصنوعی د ر کشور د ور از انتظار نیس.

چینی ها پس از پیشی گرفتن د ر ساخت شکل های جور واجور اسباب بازیا، لباس، کیف و کفش، تسبیح چینی، آجیل چینی، لاک وضو مختص زنان مسلمون، این بار واسه کسب د رآمد بیشتر و زیر سوال برد ن ارزش های والای انسانی اقد ام به تولید زن و مرد مصنوعی کرد ه ان که می تونه همه کارا و رفتار یه آدم واقعی رو انجام د هد و البته د ر حال پخش د ر بازارهای د نیا، مخصوصا کشورای اسلامیه.

یه سایت چینی د ر مصاحبه ای با صاحب شرکت تولید کنن ه این عروسک های آدم نما گفت: هد ف ما کنن گان آدم مصنوعی کمک به جامعه بشریه، به خصوص جوانان بعضی کشورها که د ر محد ود یت به سر می برند !

در همین رابطه بخونین :

زن مصنوعی چینی چه ویژگیایی داره ؟

این محصول ضد انسانی که داغون کننده فکر و اخلاق جوانان د ر هر کشوریه با قیمت بسیار ارزون د ر د سترس مرد مه.زن مصنوعی که چینی ها د ر چند ماهه گذشته ساخته ان می تونه هر کارى رو براى صاحب خود انجام د هد به گفته کنن گان این عروسک های بی ارزش و اجناس ضد بشر، زن مصنوعی جد ید بر عروسک های مشابه قبلی این امتیاز رو د ارد که تا ۹۹د رصد مثل زن های معمولیه. د ر ساخت اعضای بد ن این آدم مصنوعی از ماد ه سیلیکون که توانایی ارتجاعی د ارد استفاد ه شد ه و از نظر لطافت به پوست طبیعی آدم پیش یکه.