شکل۲۳-۴: نمودار پراکنش با خط رگرسیون اضافه شده برای پیش بینی نمرات سبک رهبری تحول گرا از نمرات برونگرایی
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری

هدف این فصل نگارش خلاصه تحقیق شامل متغیرهای تحقیق، اهداف تحقیق، ، ابزارهای اندازهگیری، جامعه تحقیق، نوع تحقیق و روشهای آماری و در ادامه بحث و بررسی پیرامون یافتههای این پژوهش و مقایسه با یافتههای تحقیقات مشابه و موازی تا رسیدن به یک نتیجهگیری کلی و در نهایت تدوین پیشنهادهایی برگرفته از یافتههای تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده است.
خلاصه تحقیق
مطابق با الگوی باس(۱۹۸۵)، رهبری تحولگرا به عنوان سبکی نوین برای اعمال نفوذ بر زیردستان از ترکیب پنج عنصر رفتاری استفاده میکنند. این عناصر عبارتند از: نفوذ کمالگرایانه (جایی که اعتماد به نفس و جاذبه شخصی رهبر احترام و اعتماد پیروان را برمیانگیزد) ؛ رفتار کمالگرایانه (جایی که رهبر مورد احترام و اعتماد فعالانه در جهت ارتقای عقاید و دیدگاههای پیروان میکوشد) ؛ روحیه ایجاد انگیزش (جایی که رهبر با روحیه بخشی به پیروان آنها را بسوی انتظارات بالا سوق میدهد) ؛ ترغیب به تلاش فکری یا تحریک شناختی ( جایی که رهبر پیروان خود را به بررسی و حل مشکلات از راههای نو و خلاقانه ترغیب میکند) و توجه به تفاوتهای فردی،( جایی که رهبر به روابط بین فردی و رشد فردی پیروان متناسب با تواناییهای آنها اهمیت میدهد). رهبری عملگرا به وسیله سه عنصر ذیل توصیف میشود: مدیریت مبتنی بر پاداش اقتضایی (جایی که برای اجرای عملکرد رهبر به پاداش و تنبیه متوسل میشود) ؛ مدیریت فعال مبتنی بر استثنائات (جایی که رهبر با تأکید بر استانداردها، عملکرد پیروان را نظارت کرده و انحراف از استانداردها را نمیپذیرد) ؛ مدیریت منفعل مبنی بر استثنائات (جایی که رهبر بسادگی منتظر وقوع خطاها و انحرافات میشود) . همچنین باس در مدل جامع خود به رهبری عدم مداخله یا رهبری رهاشدگی (جایی که رهبر با بیتفاوتی از کنار وقایع میگذرد و توجهی به نیازهای زیردستان نمیکند) اشاره میکند.
در این تحقیق از چارچوب نظری مذکور به منظور بررسی رابطه سبکهای رهبری با شخصیت و ویژگیهای شخصی(سن، جنس، مدرک تحصیلی، گذراندن دورههای مدیریت، سابقه مدیریت و گرایش تحصیلی در لیسانس، فوق لیسانس و دکترا) مدیران دانشکدههای تربیت بدنی و رؤسای گروههای تربیت بدنی، استفاده شد. شخصیت شامل مولفههای برونگرایی، درونگرایی، ثبات و روانرنجورخویی میباشد.
هدف کلی « ارتباط بین سبک های رهبری تحولگرا و عملگرا با شخصیت و ویژگیهای شخصی مدیران دانشکدههای تربیتبدنی دانشگاههای ایران» و اهداف اختصاصی به ذیل دنبال شد:
توصیف ویژگیهای شخصی مدیران دانشکدههای تربیتبدنی
توصیف شخصیت مدیران دانشکدههای تربیت بدنی
تعیین سبک رهبری تحولگرا وعملگرای مدیران دانشکدههای تربیتبدنی
تعیین ارتباط بین سبکرهبری تحولگرایی با شخصیت (درونگرا ،برونگرا، بیثبات و با ثبات) مدیران دانشکدههای تربیتبدنی
تعیین ارتباط بین سبکرهبری عملگرایی با شخصیت (درونگرا ،برونگرا، بیثبات و با ثبات) مدیران دانشکدههای تربیتبدنی
تعیین ارتباط بین سبکرهبری تحولگرایی با ویژگیهای شخصی مدیران دانشکدههای تربیتبدنی
تعیین ارتباط بین سبکرهبری عملگرایی با ویژگیهای شخصی مدیران دانشکدههای تربیتبدنی
پیشبینی سبک رهبری تحولگرا یا عملگرا از روی شخصیت
پیشبینی سبک رهبری تحولگرا یا عملگرا از روی ویژگیهای شخصی
پرسشنامههای رهبری چندعاملی MLQ، پرسشنامه شخصیت آیزنک (GEPQ) و پرسشنامه اطلاعات شخصی بین ۶۷ نفر از مدیران دانشکدههای تربیت بدنی و روسای گروههای تربیت بدنی کشور که جامعه آماری را تشکیل میدادند (نمونه برابر با جامعه آماری) توزیع و تعداد ۶۴ پرسشنامه جمعآوری شد. روش پژوهشی توصیفی و همبستگی، مناسب این پژوهش تشخیص داده شد و در نهایت محقق اقدام به توصیف و تعیین روابط بین متغیرها نمود. یافتههای بدست آمده به شرح ذیل میباشد:
یافتههای آماری این پژوهش نشان میدهد که مدیران جامعه مورد بررسی، دارای میانگین سنی ۴۵ سال، و میانگین سابقه کاری ۸ سال میباشند که شامل (۶/۱۵%) زن و (۴/۸۴%) مرد هستند و (۲/۹۲%) از مدرک دکتری تخصصی برخوردارند. (۲/۹۲%) از مدیران دارای مدرک دکتری، (۲/۶%) دارای مدرک کارشناسی ارشد و (۶/۱%)دارای مدرک کارشناسی هستند که (۴/۹۸%) در رشته تربیت بدنی و (۶/۱%) در رشتههای غیر تربیتبدنی تحصیل نمودهاند. همچنین تحلیل اطلاعات به دست آمده نشان داد که (۲/۳۱%) در گرایش مدیریت ورزشی، (۹/۴۶%) در گرایش فیزیولوژی ورزشی، (۲/۶%) در گرایش آسیب شناسی ورزشی، (۱/۳%) در گرایش بیومکانیک ورزشی، (۸/۷%) در گرایش رفتار حرکتی و (۱/۳%) نیز دارای گرایش تربیت بدنی عمومی هستند.
میانگین نمرات ابعاد شخصیتی برونگرایی، درونگرایی، ثبات و روانرنجورخویی به ترتیب ۰۶/۱۳ ، ۰۶/۱۱ ، ۹/۱۸ و ۰/۵ و میانگین سبکهای رهبری تحولگرا و عملگرا به ترتیب ۰۹/۴ و ۴۳/۳ بدست آمد.
در بررسی و آزمون فرضیههای اصلی تحقیق به یافتههای زیر رسیدیم.
رابطه معنادار آماری بین ویژگیهای شخصی(سن، جنس، مدرک تحصیلی، گذراندن دورههای مدیریت، سابقه مدیریت و گرایش تحصیلی در لیسانس، فوق لیسانس و دکترا) و سبکهای رهبری عملگرا و تحولگرا وجود ندارد. همچنین بین ابعاد شخصی
تی ثبات و روانرنجورخویی با سبکهای رهبری تحولگرا و عملگرا و درونگرایی با رهبری عملگرا رابطه معنادار آماری وجود ندارد.
وجود رابطه معنادار آماری بین رهبری تحولگرا با ابعاد شخصیتی برونگرایی (رابطه منفی) و درونگرایی (رابطه مثبت) و بین رهبری عملگرا با برونگرایی (رابطه منفی) روشن گردید.