سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و دانشگاه های علوم پزشکی

یافته های پژوهش:
در این فصل یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آماری در قالب جداول با توجه به اهداف پژوهش تنظیم شده است.
جداول شماره ۱ تا ۳ مربوط به توزیع فراوانی عوامل فردی اجتماعی واحد های مورد پژوهش شامل دانشکده های محل تحصیل، جنس، سال تحصیلی، وضعیت تأهل، شغل پدر، شغل مادر، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، محل سکونت، میزان درآمد ماهیانه خانواده، سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی می باشد.
جدول شماره ۴ در ارتباط با هدف اول و دوم پژوهش” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی و تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده مجموع میانگین نمره و انحراف معیار رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت واحدهای مورد پژوهش برحسب مشخصات فردی و اجتماعی می باشد.
جدول شماره ۵ در ارتباط با هدف اول و دوم پژوهش” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی و تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده وضعیت ابعاد رفتارهای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در واحد های مورد پژوهش می باشد.
جداول ۶ تا ۱۱ در ارتباط با اهداف ۶-۱ هدف ویژه ۱ ” تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی در حیطه های فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس” و نیز در ارتباط با اهداف ۶-۲ هدف ویژه ۲ “تعیین وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان رشته های غیر علوم پزشکی گیلان بر حسب مشخصات فردی و اجتماعی در حیطه های فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس” تنظیم شده است و نشان دهنده میانگین و انحراف معیار واحدهای مورد پژوهش بر حسب وضعیت فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس می باشد.
جدول شماره ۱۲ در ارتباط با هدف سوم پژوهش” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده توزیع نرمال سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت می باشد.
جداول شماره ۱۳ تا ۱۸ در ارتباط با هدف سوم پژوهش ” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی” تنظیم شده است و نشان دهنده مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در حیطه های وضعیت فعالیت جسمانی، مسئولیت پذیری سلامتی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، روابط بین فردی و مدیریت استرس در دانشگاه های علوم پزشکی و دانشگاه گیلان می باشد.
جدول شماره ۱۹ در ارتباط با هدف سوم پژوهش ” مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان با کنترل مشخصات فردی و اجتماعی ” تنظیم شده است و نشان دهنده میانگین و انحراف معیار بعد کلی سبک زندگی سلامت در دو جامعه مورد مطالعه می باشد.
جدول شماره ۲۰ به ارتباط ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با عوامل فردی و اجتماعی بر اساس مدل لوجستیک رگرسیون چندگانه می پردازد.
جدول شماره ۱: توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب دانشکده های محل تحصیل
فراوانی
دانشگاه(دانشکده)
تعداد
درصد
پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۱۲۲
۲/۹
دندانپزشکی
۲۳
۷/۱
بهداشت
۳۷