سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در کاهش اضطراب دانشجویان موثر می باشد لذا توجه به این امر و فراهم نمودن تمهیداتی برای ارتقاء آن در مطالعه نوروزی نیا و همکاران با هدف تعیین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و همبستگی آن با میزان اضطراب و برخی مشخصات جمعیت شناسی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی البرز توصیف شده است. این مطالعه توصیفی-همبستگی، ۱۶۰ دانشجو با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که از این تعداد، ۱۵۱ نفر پرسشنامه ها را تکمیل و عودت دادند. معیار ورود به مطالعه، اشتغال دانشجو در زمان تحقیق و تمایل دانشجو به شرکت در مطالعه بود. ابزار این پژوهش شامل سه بخش بود، بخش اول، مشخصات جمعیت شناسی(جنس، بومی بودن، مطالعه کتب غیر درسی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، محل زندگی دانشجو، وضعیت تأهل و میزان اضطراب)، بخش دوم، سیاهه اضطراب اشپیل برگر و بخش سوم، پرسشنامه ۵۲ سؤالی نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بود که رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت را در شش حیطه مسئولیت پذیری سلامتی، فعالیت جسمانی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، مدیریت استرس و روابط بین فردی میسنجید که به صورت مقیاس چهار گزینه ای لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) نمره دهی شد. محدوده نمره کل ابزار سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بین ۲۰۸-۵۲ بود و برای هر بعد نمره جداگانه قابل محاسبه بود. ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ۹۲/۰ بدست آمد که میزان پایایی این پرسشنامه را در حد بسیار مطلوب نشان داد. پژوهشگران جهت جمع آوری داده ها، به صورت حضوری به دانشجویان مراجعه و پس از بیان هدف از انجام پژوهش و اطمینان از محرمانه ماندن اطلاعات و با رضایت کامل دانشجو، پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار آن ها قرار داده شد. داده ها وارد نرم افزار spss نسخه ۱۸ شد و با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان پاسخ دهی به سؤالات ۴/۹۴ درصد بود. ۸/۷۴ درصد (۱۱۳ نفر) مؤنث، ۷/۸۸ درصد (۱۳۳ نفر) مجرد بودند. ۳/۵۶ درصد (۸۵ نفر) در مقطع کاردانی و ۷/۴۳ درصد (۶۶ نفر) در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. ۶۸ درصد(۱۰۲ نفر) با خانواده، ۳/۲۹ درصد (۴۴ نفر) در خوابگاه و ۶/۲ درصد (۴ نفر) با دوستان خود زندگی میکردند. ۵۱ درصد (۷۷ نفر) مطالعه غیر درسی داشتند. ۵۴ درصد (۷۹ نفر) وضعیت اقتصادی اجتماعی متوسط تا خوب داشتند. ۴/۹۱ درصد (۱۲۸ نفر) بیکار و ۳/۴۸ درصد (۷۳ نفر) بومی بودند. هیچکدام از واحد های پژوهش کشیدن سیگار را گزارش نکردند. میانگین و انحراف معیار شاخص کلی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (۴۱/۰ ± ۵۶/۲) بود. بالاترین نمره کسب شده در حیطه رشد معنوی (۹۹/۲) و کمترین آن در حیطه فعالیت جسمانی(۱۶/۲) بود. نتایج مطالعه بر اساس آنالیز واریانس چند متغیره نشان داد که بین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و متغیر های جنس، بومی بودن، مطالعه غیر درسی، محل سکونت فعلی دانشجو و میزان اضطراب همبستگی معنی داری وجود داشت و با وضعیت اقتصادی اجتماعی و وضعیت تأهل ارتباط معنی داری یافت نشد. در حیطه عادات تغذیه ای میانگین نمره دختران بیشتر از پسران بود و اختلاف آماری معنی داری بین دو جنس مشاهده شد (p<0> بسیاری از دانشجویان در ایران در خوابگاه های دانشجویی سکونت داشته و زندگی در خوابگاه و شرایط حاکم بر آن در سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بی تاثیر نخواهد بود ماهری و همکاران تحقیقی را با هدف وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادند. این مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی و تحلیلی بود که با نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر روی ۲۵۰ نفر(۱۴۰ دختر، ۱۱۰ پسر) که در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل دو بخش: بخش اول، مشخصات فردی و اجتماعی(سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، مقطع تحصیلی و وضعیت تحصیلی) و بخش دوم، پرسشنامه نیم رخ ۲ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بود که شامل ۵۲ سؤال و ابعاد مسئولیت پذیری سلامتی، فعالیت جسمانی، عادات تغذیه ای، رشد معنوی، مدیریت استرس و روابط بین فردی را میسنجید. و به صورت مقیاس چهار گزینه ای لیکرت (هرگز=۱، گاهی اوقات=۲، اغلب=۳ و همیشه=۴) نمره گذاری شد. حداقل نمره در این پرسشنامه ۵۲ و حداکثر ۲۰۸ بود. پایایی و روایی این پرسشنامه توسط زیدی و همکاران به اثبات رسیده بود. نمره هر حیطه از نمرات پاسخ های داده شده به سؤال های هر حیطه بدست میآمد. نمره کسب شده در هر حیطه به سه طبقه تقسیم میشد. چنانچه افراد مساوی و کمتر از ۴۹ درصد نمره را کسب میکردند در وضعیت ضعیف، ۵۰ تا ۷۴ درصد نمره در وضعیت متوسط و مساوی و بیشتر از ۷۵ درصد در وضعیت خوب قرار میگرفتند. پس از جمع آوری با استفاده از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، تی مستقل، من ویتنی یو و همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نتایج در سطح معنی داری ۹۵ درصد از طریق نرم افزار spss نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه ۲۴۴ نفر از ۲۵۰ نفر وارد مطالعه شدند. میزان پاسخگویی به سؤالات ۶/۹۷ درصد بود. میانگین سن افراد ۵/۳± ۷/۲۲ سال، ۱/۴۵ درصد پسر، ۴/۹ درصد متأهل و ۸/۱۴ درصد شاغل بودند. ۱۲۱ نفر(۶/۴۹ درصد) در مقطع کارشناسی، ۵۵ نفر(۵/۲۲ درصد) در مقطع کارشناسی ارشد و ۶۸ نفر (۹/۲۷ درصد) در مقطع دکتری عمومی مشغول به تحصیل بودند. میانگین نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در این پژوهش ۳/۲۰ ±
۱۱۹ بود. بالاترین نمره به حیطه رشد معنوی و پایین ترین نمره به حیطه مدیریت استرس مربوط میشد. طبق نتایج بدست آمده، میانگین رشد روحی، روابط بین فردی و عادات تغذیه ای در دختران بیشتر از پسران ، ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود. همچنین میانگین نمره مسئولیت پذیری سلامت، مدیریت استرس و فعالیت جسمانی در پسران بیشتر از دختران،ولی اختلاف معنی داری در حیطه فعالیت جسمانی دیده شد. بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با متغیرهای وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، سن و نمره معدل فرد ارتباط معنی داری وجود داشت، ولی بین میانگین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت کل و متغیرهای جنس و مقطع تحصیلی ارتباط معنی داری نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که ۹/۷۰ درصد وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان در سطح متوسطی بود. بنابراین نیاز به برنامه ریزی های دقیق تر جهت بهبود وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در این دانشجویان احساس میشود(۴۶).
از مجموع مطالعات مورد بررسی می توان به این نکته رسید که سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار داشته و با توجه به اهمیت توجه به رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در کاهش بار بیماری ها و اثرات آن در کاهش هزینه های ناشی از بیماری در سیستم های بهداشتی میتوان با ایجاد تغییر مثبت خصوصا در امر پیشگیری اولیه توجه ویژه ای لحاظ نمود.
فصل سوم
فصل سوم
روش پژوهش:
این فصل مشتمل بر مباحث روش پژوهش و ملاحظات اخلاقی است و مطالبی که تحت عنوان روش پژوهش ارائه می گردد، شامل بیان نوع پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری، مشخصات واحد های مورد پژوهش، ابزار گردآوری داده ها، اعتبار و اعتماد علمی، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
نوع پژوهش:
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در آن به مقایسه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی گیلان در سال ۹۳-۹۲ پرداخته شده است.
جامعه پژوهش:
کلیه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان که در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲مشغول به تحصیل بودند، جامعه پژوهش را تشکیل دادند. این دانشجویان در رشته های پرستاری و مامایی رشت، پرستاری و مامایی لنگرود، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتوشناسی، اتاق عمل، هوشبری، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای، بهداشت عمومی، پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان و رشته های مختلف در دانشگاه گیلان مشغول به تحصیل بودند.
نمونه پژوهش، تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:
از بین تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ که ۱۶۲۰۶ نفر بودند، نمونه آماری به تعداد ۱۴۰۰ نفر تعیین گردید. در این میان ۸۱ نفر از دانشجویان به علت عدم همکاری پرسشنامه را تکمیل نکردند. در نهایت داده های ۱۳۱۹ دانشجو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
حجم نمونه لازم جهت تعیین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دانشجویان پرستاری بر اساس ابزار HPLP Π و بر اساس تحقیق انجام شده توسط کان و همکاران(۳) جهت بدست آوردن فاصله اعتماد ۹۵% نمره سبک زندگی و با در نظر گرفتن حد اشتباه برآورد نسبی ۱۰% انحراف بدست آمده به تعداد ۱۰۰ نفر در گروه پرستاری تعیین شد. از آنجایی که در این مطالعه سبک زندگی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه گیلان مد نظر است لذا همین تعداد برای هر گروه در نظر گرفته شده است. بنابراین با توجه به ۱۴ دانشکده، نمونه آماری به تعداد ۱۴۰۰ نفر تعیین گردید.
حجم نمونه مورد نظر به صورت زیر محاسبه گردید:
۱-α=۰/۹۵, d=0/10α
۳۴/۰= انحراف معیار نمره سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان پرستاری(۳)
ni=حجم نمونه هر دانشکده
Ni=تعداد دانشجویان هر دانشکده
N=حجم کل دانشجویان هر دانشکده
n=تعداد نمونه ها در هر دانشکده
انتخاب نمونه ها در داخل طبقات (دانشکده) بر اساس جمعیت دانشکده ها انجام گردید.
روش نمونه گیری این مطالعه به صورت تصادفی می باشد. بدین گونه که حجم نمونه برآورد گردیده (n=1400)، در کسر ضرب می گردد. (Ni حجم نمونه هر دانشکده و N حجم کل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه گیلان است). از این رو با ضرب Ni در n مقدار ni هر دانشکده برآورد گردید.
محاسبه حجم نمونه در هر یک از دانشکده ها: