• شکست نبود پیروزی نیس بلکه شکست پیروزی آدم رو به تأخیر میندازه.

 • هر که همتش کوچیک باشه، فضیلتش از بین بره.

 • هر گاه جنایتها رو شه، برکتا از بین بره.

 • نتیجه حسادت، بدبختی در دنیا و آخرته.

 • تو اگه خوبی کنی خود رو گرامی داشته ای و به خودت خوبی کردی، اگه بدی کنی خودتو خوار کردی و به خودت زیان رسوندی.

 • گنجایش هر ظرفی با چیزی که در اون بذارن، تنگ می شه جز ظرف علم که (هر چی در اون بذارن) گسترش پیدا میکنه.

 • بدهکاری زیاد، راستگو رو دروغگو می کنه و خوش قول رو بد قول می کنه.

 • هر که اطمینان داشته باشه که چیزی که خدا براش مقدر کرده به اون می رسه، دلش آروم گیرد.

 • زهد و بی توجهی به دنیا، بزرگترین آسایشه.

 • چه زیادن عبرتها و چه کم ان عبرت گرفتنا!

 • در انتظار فرج باشین و از رحمت خدا نا امید نشید.

 • انصاف، بهترین اخلاق هاست.

 • هر که خوراکش کم باشه، اندیشه اش زلال شه.

 • شنونده غیبت، مانند غیبت کننده س.

 • هرکی پاک دامنی و قناعت ارمغان اون شد، سرافرازی با اون متحد گشت.

 • بهترین بخشندگی بخشش در تنگدستیه.

 • محبوب ترین مؤمن پیش خدا کسیه که مؤمن فقیری رو در تنگدستی دنیا و گذران زندگی کمک کنه.

 • خوشا به حال اینکه به بندگان خدا خوبی کنه و واسه آخرت خود زاد و توشه برگیرد.

 • از گردش روزگار، گوهر مردان رو می شه.

 • از طمع کاریه که مردان گردن به ذلت و خواری بذارن.

جمع آوری : آلامتو

منبع : yadbegir.com

سخنان امامان