سیاست متعالیه و فرهنگ اسلامی

—————- ، عین نضاخ (تحریر تمهید القواعد)، ج ۲، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، (۱۳۸۷).
—————- ، وحی و نبوت، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ اول، (۱۳۸۸).
—————- ، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ ششم، (۱۳۸۵).
—————- ، چالشهای حکمت متعالیه در مسألۀ سیاست (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لکزایی)، دفتر اول: نشستها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).
—————- ، سیاست متعالیه، حکمت متعالیه دارد، (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لکزایی)، دفتر اول: نشستها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).
—————- ، سیاست متعالیه، سیاستی جامع (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لکزایی)، دفتر اول: نشستها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).
—————- ، شریعت، روح سیاست، (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لکزایی)، دفتر اول: نشستها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).
—————- ، حکمت نظری و حکمت عملی و جایگاه حکمت سیاسی متعالیه (مندرج در سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لکزایی)، دفتر اول: نشستها و گفتگوها، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۸۷).
—————- ، انسان، زندۀ الهیاندیش یا حیوان ناطق (مندرج در کتاب سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه: به اهتمام شریف لکزایی)، دفتر سوم: سخنرانیها و نشستهای همایش، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، (۱۳۹۱).
—————- ، نقدِ نقد (مندرج در کتاب جستارهای فلسفی)، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، چاپ اول، (۱۳۸۴).
حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت، بیتا، بیجا،.
————— ، کاوشهای عقل عملی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، چاپ دوم، (۱۳۸۴).
حسینی، محمد حسین، فلسفۀ سیاسی فارابی و ارتباط آن با ولایت فقیه، قم: مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ اول، (۱۳۸۹).
خمینی، روحالله، آداب الصلاه، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ شانزدهم، (۱۳۸۸).
———— ، شرح چهل حدیث (اربعین حدیث)، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ سی و نهم، (۱۳۸۶).
———— ، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ چهاردهم، (۱۳۹۱).
———— ، وصیتنامه سیاسى – الهى، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ بیست و نهم، (۱۳۸۸).
———— ، ولایت فقیه؛ حکومت اسلامی، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ بیست و سوم، (۱۳۹۰).
رحیمپور ازغدی، حسن، پیامبران بیحواس و دین در حاشیه (مندرج در کتاب مدارا و مدیریت)، تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط، چاپ پنجم، (۱۳۹۲).
سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران: مؤسسۀ فرهنگی صراط، چاپ پنجم، (۱۳۹۲).
سهروردی، شهاب الدین یحی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، به تصحیح و مقدمه هانری کربن و سید حسن نصر و نجفقلی حبیبی، ج ۱، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، (۱۳۷۵).
صدرالمتألهین شیرازی، محمد بن ابراهیم، الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار العقلیۀ الاربعۀ، ج ۷، بیروت: دار احیاء التراث، چاپ سوم، (۱۹۸۱م).