سیستان و بلوچستان و روزهای یخبندان

جدول شماره ۳-۳: موقعیت طبیعی سکونتگاههای روستایی بخش مرکزی شهرستان مهرستان
موقعیت طبیعی تعداد درصد
دشتی ۵۴ ۳۱٫۹
کوهستانی ۱۱۲ ۶۶٫۳
کوهپایهای ۲ ۱٫۲
درهای ۱ ۰٫۶
مجموع ۱۶۹ ۱۰۰
ماخذ: مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰
۳-۲-۳- وضعیت آب و هوا
مهمترین عوامل موثر در تعیین آب و هوای هر منطقه مقدار بارندگی، رطوبت نسبی، درجه حرارات در ماه های مختلف سال، تبخیر و تعداد روزهای یخبندان می باشد. که تابع طول و عرض جغرافیایی، دوری و نزدیکی از دریا، جهت وزش باد، موقعیت توپوگرافی و پوشش گیاهی منطقه است. با توجه به اینکه در ناحیه مورد مطالعه ایستگاه سینوپتیک وجود ندارد به اجبار از آمار ایستگاه سینو پتیک شهرستان سراون استفاده شده است. شهرستانهای ایرانشهر، سرباز و خاش نیز در همسایگی ناحیه مورد مطالعه قرار دارند ولی با توجه به ارتفاع ایستگاهها که عامل مهمی در وضعیت اقلیم یک منطقه دارد از اطلاعات ایستگاه سراوان استفاده شده است. ایستگاههای شهرستانهای، سراوان با ارتفاع ۱۱۹۵ متر از سطح دریا، شهرستان ایرانشهر با ارتفاع ۵۹۱٫۱ متر از سطح دریا، شهرستان سرباز با ارتفاع ۴۰۶ متر از سطح دریا و شهرستان خاش با ارتفاع ۱۳۹۴ متر از سطح دریا دارند(سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان، ۱۳۹۰). ایستگاه(باران سنجی) شهرستان مهرستان با ارتفاع ۱۳۰۰ متر از سطح دریا دارد که با ارتفاع ایستگاه شهرستانهای سراوان و خاش اختلاف کمتری دارند ولی شهرستان سراوان از لحاظ توپوگرافی شباهت بیشتری به شهرستان مهرستان دارد(نقشه شماره ۴-۳).
نقشه شماره ۴-۳: وضعیت توپوگرافی شهرستان مهرستان در مقایسه با شهرستانهای مجاور
ماخذ: سازمان نقشهبرداری
در توصیف ویژگی های اقلیمی محدوده مورد مطالعه، از اطلاعات بیست ساله(۲۰۰۵-۱۹۸۶) ایستگاه سینوپتیک سراوان استفاده شده است. شهرستان سراوان به سبب دوری از دریا و عرض جغرافیایی کم، دارای آب و هوای گرم و خشک تابستان های گرم و زمستان های معتدل می باشد و شهرستان مهرستان نیز متاثر از شرایط عمومی اقلیم حاکم بر منطقه مورد نظر و مناطق شرقی کشور است.
۱-۳-۲-۳- گرما
گرما یکی از مهم ترین عناصر آب و هوایی است که بررسی و مطالعه آن در شناخت و تعیین نوع اقلیم و شرایط اقلیمی حاکم در یک منطقه حائز اهمیت است. افزایش و یا کاهش درجه حرارت میتواند در سایر عناصر از جمله فشار، یخبندان، تبخیر و تعرق تغییراتی ایجاد نماید.
تغییرات ماهانه درجه حرارت میانگین در نمودار ۱-۳ و جدول شماره ۴-۳ درج شده است. همانطور که ملاحضه می شود میانگین سالانه گرما در ایستگاه سراوان ۲۲ درجه سانتیگراد است. در میان ماه های سال، تیر ماه ماه با متوسط گرما ۱/۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین و دی ماه با متوسط دمای ۷/۱۰ درجه سردترین ماه سال به شمار میرود. گرما به عنوان یک عامل محیطی-اکولوژیک، ابعاد اقتصادی، فرهنگی و کالبدی سکونتگاههای روستایی محدوده مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داده است، به طوریکه در بعد اقتصادی محصول غالب باغی در محدوده مورد مطالعه خرماست که با این میزان دما سازگاری بیشتری دارد همچنین در بعد فرهنگی، لباس روستائیان لباسهای گشاد و سفید رنگی است که به خاطر جذب کمتر دما مورد استفاده قرار میگیرد. در بعد کالبدی، نحوه قرارگیری پنجرهها با توجه به جهت باد تعیین شده تا از گرما زیاد در مساکن جلوگیری شود.
نمودار ۱ -۳: میانگین ماهیانه درجه حرارت هوای ایستگاه سراوان طی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۸۶

ماخذ: ایستگاه سینوپتیک شهرستان سراوان
جدول شماره۴-۳: میانگین درجه حرارت شهرستان مهرستان از ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۵
سال ماه
دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر
۱۹۸۶ ***** ***** ۱۵٫۷ ۲۳٫۲ ۲۸٫۱ ۳۱٫۱ ۳۰٫۸ ۲۹٫۴ ۲۵٫۲ ۲۳٫۱ ۱۵٫۹ ۹٫۶
۱۹۸۷ ۱۱ ۱۳٫۷ ۱۸٫۱ ۲۳ ۲۷ ۳۰٫۲ ۳۱٫۷ ۳۱٫۳ ۲۷٫۸ ۲۰٫۵ ۱۵٫۷ ۱۱٫۶

Share this post

Post navigation

You might be interested in...