به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آن ها، سیستم های رابطه ای نیز گفته می شود. اصولا ً در این گونه سیستم های راهبری شرکتی به دلیل تحقق نیافتن تفکیک محتوایی حقوق مالکانه از مدیریت و تاثیر سایر عوامل محیطی، پاسخگویی در سطح پایینی قرار دارد. دور نبودن فیزیکی و ذهنی سهامدار عمده از شرکت در این مورد نقشی اساسی ایفا می کند و در نتیجه پاسخگویی به مثابه وظیفه مدنظر مدیران حرفه ای نیست. در نتیجه فقط الزام قانونی، موجب رعایت آن درحد و حدود الزام قانونی است.
هر چند در مدل راهبری شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلا ت جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز حقوق مالکانه و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها(مثلا ً به دلیل حقوق مالکانه خانواده های موسس) از قدرت سوءاستفاده می شود.سهامداران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می رسد. معاملا ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان ها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی حقوق مالکانه و نقاط ضعف مربوط به راهبری شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته اند.
در زمان بحران آسیایی، سیستم های راهبری شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا ش کرده اند تا سیستم های راهبری شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلا ح کنند.
برخی از مکانیزم های درون سازمانی عبارتند از:
هیئت مدیره: انتخاب واستقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بی طرف؛
مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب؛
مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی(شام لکمیته حسابرسی، حقوق و…)؛
کنترل های داخلی: طراحی،تدوین واستقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و …)؛
اخلا ق سازمانی: تدوین وگسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلا ق سازمانی؛
هریک از این مکانیزم ها، برفرآیندها و فعالیت های شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دست یابی به سایر هدف های راهبری شرکتی می شوند.
۲-۲-۱-۴-۳٫ مقایسه دو سیستم
در سیستمهای درون سازمانی، شرکت ها تحت حقوق مالکانه سهامداران درون سازمانیاند، سهامداران بر مدیران کنترل دارند، اما سهم بیشتر کنترل در دست گروه کوچکی از سهامداران درون سازمانی است، تفکیک حقوق مالکانه و مدیریت صورت نگرفته است.به طوری که مشکلات نمایندگی بندرت دیده میشود، تمرکز حقوق مالکانه در یک گروه کوچک از سهامداران (اعضای موسس، شرکت اصلی حقوق مالکانه قانونی) قرار دارد، انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت وجود دارد. در قانون شرکت ها حمایت قوی از سرمایهگذار دیده می شود و همچنین امکان سوء استفاده از قدرت از طرف سهامداران اکثریت وجود دارد. در حالیکه در سیستمهای برون سازمانی شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران، در حقوق مالکانه سهامداران برون سازمانی هستند، مشکلات نمایندگی وجود دارد، حقوق مالکانه پراکنده است، کنترل در دست گروه بزرگی از سهامداران است و امکان مردمسالاری (توجه به حقوق) سهامدار متصور است. شکل(۲-۱)،روابط نظارت و پاسخگویی برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی را نشان می دهد(بت شکن و رهبری، ۱۳۸۳).
سهامداران و سایر ذینفعان
مکانیزم های خارجی
نظارت قانونی
حسابرسی مستقل
موسسات رتبه بندی
سرمایه گذار نهادی
بازار کارای سرمایه
رژیم های حقوقی
مکانیزم های داخلی
هیئت مدیره
مدیریت غیراجرایی