P=

حال با مشخص شدن نحوه محاسبه میزان مشابهت مقادیر معیارها به صورت منفرد، می توان میزان مشابهت شرایط خرید جدید با مشخصات خرید های موجود در مخزن خریدها را با کمک رابطه (۶) بدست آورد.
در واقع هر مورد خرید جدید که ایجاد می شود، نیازمندی های خرید جدید توسط سازمان مشخص می شود و سپس طبق روش بازیابی که بیان شد، بازیابی بر روی تمامی موارد قبلی اعمال می شود. سپس بر اساس نظر تصمیم گیرنده، تعداد m خرید از میان M خرید موجود در مخزن خریدها , بازیابی و اطلاعات آن ها به شرح زیر استخراج می شود:
m : تعداد خرید های بازیابی شده مورد ارزیابی(به انتخاب تصمیم گیرنده) که در آن M>m>1
i : اندیس خرید بازیابی شده (i=1,2,3,….,m)
n : تعداد معیارها یا مشخصه های خرید
j : اندیس معیار (j=1,2.3 ,… , n )
: مقدار اندیس یا معیار j در خرید بازیابی شدهi ام
Wj : اهمیت نسبی یا وزن معیار i ام
D= []mxn ماتریس تصمیم انتخاب فروشنده
D=
که در آن است و مقادیر قطعی ماتریس فوق به صورت اعداد فازی ذوزنقه ای با پارامتر های یکسان (به اندازه مقدار غیر فازی) در نظر گرفته می شود.
۳-۵-۴ تصمیم گیری :
اجرای مرحله بازیابی در واقع به فراهم آمدن یک مساله تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی و اولویت بندی فروشندگان و در نهایت انتخاب نهایی فروشنده (از میان فروشندگان مربوط به m خرید قبلی) منجر می شود. برای حل این مساله تصمیم گیری، روش TOPSIS فازی پیشنهاد می شود که اولویت بندی فروشندگان مرتبط با خریدهای بازیابی شده را در ۵ گام انجام می دهد. که از بیان جزئیات آن پرهیز می کنیم. این ۵ گام شامل :
۱٫ تشکیل ماتریس نرمال شده فازی
۲٫ ایجاد ماتریس نرمال شده موزون
۳٫ تعیین مشخصات نرمال شده ی خرید های ایده آل و غیر ایده آل (مطلوب و نا مطلوب)
۴٫ محاسبه میزان نزدیکی به مشخصات به میزان نرمال
۵٫ محاسبه شاخص نزدیکی (شاخص ارجحیت خرید، که میزان شاخص نزدیکی نسبت به میزان نرمال یا ایده آل است)
مرحله بعدی تطبیق خرید است. در این مرحله، خرید های بازیابی شده به ترتیب اولویت محاسبه شده در مرحله قبل مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرند تا میزان انطباق آن ها با نیازمندی های خرید جدید مشخص شود. مرحله تطبیق خرید که معمولاً توام با مذاکره با فروشندگان است، منجر به انتخاب فروشنده ای می شود که نیاز های اعلام شده برای خرید جدید را برآورده می کند.
پس از آن، در آخرین مرحله، مشخصات خرید جدید به همراه فروشنده ی منتخب برای آن در مخزن خریدها ذخیره و نگه داری می شود تا برای خرید های آتی مورد استفاده قرار گیرد.
۳-۶ تجمیع سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و سیستم پشتیبان تصمیمگیری:
در ERP منابع سازمان و اطلاعات سازمان در دسترس، بسیار حائز اهمیت است و همواره مدیریت و داشتن اطلاعات صحیح در باب منابع و اطلاعات و فرایندهای داخل سازمان و همچنین اطلاعات مربوط به خارج از سازمان شامل تأمین و SCM و همچنین اطلاعات محصول و تحویل به مشتری، CRM,بسیار مهم و کارا است؛ لذا در کنار وجود ERP در سازمان، نیازمند DSS به شکل همکار و تجمیع شده با آن می باشیم، تا از دانش سازمانی به شکل کارا بهره گرفته و از آن برای تصمیم گیری ها و حل مشکلات استفاده صحیح نماییم. اما آنچه که مطرح است سطح تجمیع و چگونگی این همکاری است.
تجمیعی ERP