دوم: بین تمرکز مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه معکوس وجود دارد.
در این مطالعه از ۱۰ معیار مختلف برای سنجش نقدشوندگی استفاده شده است . این معیارها در بازده زمانی یکساعته در روز (۱۲تا ۱ بعداز ظهر) محاسبه شده و سپس میانگین آنها در طول یک فصل بدست آمده است .
معیارهای مورد استفاده شامل موارد زیر است:
۱- حجم معاملات
۲- ارزش معاملات
۳- گردش سهام
۴- تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش بدون وزن دهی
۵- تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش موزون زمانی
۶- عمق دلاری
۷- تفاوت قیمت های پیشنهادی موثر
۸- تفاوت قیمت های پیشنهادی علامتدار
۹- اثر قیمتی بین روز
۱۰- اثر قیمتی روزانه
عمق دلاری از حجم تعداد سهام پیشنهادی خرید در قیمت پیشنهادی خرید به علاوه تعداد سهام پیشنهادی فروش در قیمت پیشنهادی فروش بدست می آید . مورد ۸ نیز به صورت تفاوت بین قیمت معامله با میانگین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش بعدی تقسیم بر میانگین قیمت های پیشنهادی کنونی با حفظ علامت ( مثبت برای معاملاتی که توسط خریدار آغاز شده است و منفی برای معاملاتی که توسط فروشنده آغاز شده است ) محاسبه می شود.
برای محاسبه شاخص تمرکز مالکیت، روبین از معیار مورد استفاده هارتزل و استارکس (۲۰۰۳) استفاده نموده است . این شاخص از جمع تعداد سهام متعلق به ۵ مالک بزرگ شرکت تقسیم بر کل سهام شرکت بدست می آید .
نتایج این مطالعات نشان می دهد که مطابق فرضیات مطرح شده نقدشوندگی سهام با سطح مالکیت نهادی رابطه مستقیم و با تمرکز مالکیت نهادی رابطه معکوس دارد. بنابراین در این تحقیق هر دو نظریه کارآیی اطلاعاتی یا معاملاتی و کژگزینی مورد تأیید قرار گرفته اند .این پژوهش به لحاظ روش شناختی به عنوان یکی از منابع اصلی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است .
۲-۵-۱-۵) مطالعه لی و تین (۲۰۰۷)
در تحقیقی با عنوان “عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتها” به تعیین نرخ حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس لندن و ارتباط آن با با بازده و عملکرد شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان پرداختند. نتایج مطالعه نشان داد که تغییرات در نرخ حاکمیت شرکتی در طی چند دوره مالی میتواند اثر مستقیمی بر میزان بازده شرکتها داشته باشد. معیار مورد استفاده در تحقیق آنها، هم معیار عملکرد اقتصادی و هم معیار عملکرد حسابداری بوده است، بدین معنی که از کیوتوبین به عنوان معیار عملکرد اقتصادی و از نرخ بازگشت داراییها به عنوان معیار عملکرد حسابداری استفاده شد (لی و تین، ۲۰۰۷).
۲-۵-۱-۶) مطالعه جینگ و کیم (۲۰۰۷)
به بررسی”اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار”می پردازند. طبق نتایج تحقیق یاد شده، هرچه میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص مرتبط در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت بین شرکتی در آنها بیش تر است، قیمت بازار سهام، اطلاعات مرتبط با سودآوری آینده شرکت را سریع تر از شرکت هایی که مالکیت بین شرکتی کمتری دارند، در بر می گیرد.
۲-۵-۱-۷) مطالعه اگاروال (۲۰۰۸)
این مطابق عنوان آن “مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام ” به مطالعه رابطه بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام از دو منظر کژگزینی وکارآیی اطلاعاتی پرداخته است.بنابراین در این تحقیق از دو فرضیه متقابل برمبنای منظر کژگزینی و دیگری بر مبنای منظر کارآیی اطلاعاتی استفاده شده است . با تأیید فرضیات تحقیق نتایج عمده زیر حاصل شده است:
شرکت هایی که مالکیت نهادی بالاتری دارند دارای نقدشوندگی سهام پایین تری هستند (منظر کژگزینی).
شرکت هایی که مالکیت نهادی بالاتری دارند دارای نقدشوندگی سهام بالاتری هستند(منظر کارآیی اطلاعاتی).