سینمای پس از انقلاب و وسایل ارتباط جمعی

راش، مایکل، جامعه و سیاست: مقدمهای بر جامعهشناسی سیاسی، منوچهر صبوری، تهران، سمت، ۱۳۷۷٫
رجب زاده، احمد، ممیزی کتاب، تهران، نشر کویر،۱۳۸۱٫
رفیع پور، فرامرز، وسایل ارتباط جمعی و تغییر ارزش های اجتماعی، تهران، نشر آفرینه، ۱۳۷۸٫
رهنما، فریدون، واقعیت گرایی فیلم، تهران، انتشارات نوروز هنر، ویرایش دوم، ۱۳۸۱٫
ساروخانی، باقر، جامعهشناسی ارتباطات، تهران، نشر اطلاعات، چاپ هفتم، ۱۳۷۷٫
ساروخانی، باقر، روش های تحقیق در علوم اجتماعی؛ جلد اول: اصول و مبانی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫
شویره، کریستین، فونتن، اولیویه، واژگان بوردیو، مرتضی کتبی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵٫
صدری، محمد، مفهوم واقعیت در هنر و سینما، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۹٫
طالبی نژاد، احمد، در حضور سینما: تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب، تهران، نشر بنیاد سینمایی فارابی، ۱۳۷۷٫
عمید زنجانی، عباسعلی، گزیده انقلاب اسلامی و ریشههای آن، تهران، نشر کتاب سیاسی، ۱۳۷۲٫
عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲٫
گرانت، دیمیان، رئالیسم، مترجم حسن افشار، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۵٫
گرگور، اولریش و تالاس، انوپا، تاریخ سینمای هنری، مترجم هوشنگ طاهری، تهران، مؤسسه فرهنگی ماهور، ۱۳۶۸٫
متز، کریستین، نشانه شناسی سینما: مقاله هایی درباره دلالت در سینما، مترجم روبرت صافاریان، تهران، نشر فرهنگ کاوش، ۱۳۸۰٫
مدد پور، محمد، دیداربینی، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵٫
مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، انتشارات صدرا، تهران، چاپ سیام، ۱۳۸۴٫
میترا، (؟) ، رئالیسم و ضد رئالیسم، تهران، نشر نیل، چاپ پنجم، ۱۳۵۳٫
نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیس، تهران، کتاب فروشی خیام، ۱۳۵۵٫
منابع فارسی- پایان نامه
اجلالی، پرویز، جامعه شناسی فیلم های عامه پسند ایرانی (۱۳۵۷-۱۳۰۹)، رسالهی دکتری جامعهشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ۱۳۷۴٫
حسینی زاد، مجید، تحولات اجتماعی و سینمای ایران، رسالهی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫
رجب زاده، علی، رئالیزم اجتماعی در سینمای ایران (۱۳۷۵-۱۳۶۵)، پایان نامهی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکدهی هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،۱۳۷۸٫
زندی، مسعود، سینما و تغییرات فرهنگی در ایران بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶، پایان نامه کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۲٫
منابع لاتین- کتاب