نقشه (۱-۳) موقعیت سیاسی دهستان چاشم در شهرستان، استان و کشور ۵۱
نقشه(۲-۳) توپوگرافی شهرستان مهدیشهر ۵۳
نقشه (۳-۳) نقشه سه بعدی ارتفاعی شهرستان مهدیشهر ۵۴
نقشه (۴-۳) طبقه بندی شیب به درصد ۵۵
نقشه (۵-۳) طبقه بندی جهت جغرافیایی شیب ۵۶
نقشه (۶-۳) نقشه زمین شناسی شهرستان مهدیشهر ۵۸
نقشه (۷-۳) نقشه طبقه بندی دما شهرستان مهدیشهر ۶۳
نقشه (۸-۳) نقشه خطوط همباران شهرستان مهدیشهر ۶۶
نقشه (۹-۳) نقشه منابع آب شهرستان مهدیشهر ۷۰
نقشه (۱۰-۳) نقشه خاک شهرستان مهدیشهر ۷۱
نقشه (۱۱-۳) نقشه پوشش گیاهی شهرستان مهدیشهر ۷۳
نقشه (۱۲-۳) نقشه تیپ اراضی شهرستانن مهدیشهر ۷۳
نقشه (۱۳-۳) کاربری اراضی روستای چاشم ۸۱
نقشه ۱-۴ پراکنش کاربری مرتبط با فعالیت اقتصادی در روستای چاشم ۸۹
نقشه ۲-۴ پراکنش نقاط مخاطره آمیز در روستای چاشم ۹۳
نقشه ۳-۴ کاربری اراضی وضع موجود و پهنه مخاطره آمیز روستای چاشم ۱۱۸
نقشه ۴-۴ کاربری اراضی وضع موجود و پیشنهادی روستای چاشم ۱۱۹
نقشه ۵-۴- مناطق پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه ۱۳۰
نقشه۶-۴ پهنه توسعه کاربریها در روستای چاشم ۱۳۱
تقشه ۷-۴ پهنه پیشنهادی در پراکنش کاربریها در محدوده مورد مطالعه ۱۳۲
چکیده
ارزیابی کاربری اراضی در شهرها و روستاها به عنوان هسته اصلی برنامه ریزیها، نقشی مهم در ساماندهی فضایی- مکانی ایفا می کند. روستای چاشم با جمعیتی معادل ۷۲۵ نفر در شمال غربی شهرستان و در مسیر خطیرکوه به دوآب مازندران قراردارد، به لحاظ ساماندهی مکانی- فضایی کاربری اراضی و با توجه به میل جمعیت پذیری در روستاهای کشور در زمره روستاهایی است که با افزایش جمعیت پس از دو دوره کاهش مواجه می باشد. و این جمعیت پذیری ساختار روستایی را دستخوش تغییرات قرار داده و چنانچه با ضعف مدیریت نیز همراه شود این توسعه ناپایدار و بافت تاریخی و سنتی روستا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به منظور رشد و توسعه پایدار در روستا و ارزیابی کاربریهای مورد نیاز به برنامه ریزی در تعیین و میزان کاربریهای اراضی روستایی باید با دقت بیشتری همراه گردد.
این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و با توجه به سرانه و استانداردهای کاربریهای روستایی و در تحلیل کیفی کاربری اراضی با استفاده از نرم افزار Expert choise پرداخته و با تحلیل شاخص های ارزیابی(مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری) در نرم افزار Arc GIS به تحلیل داده ها و نقشه نهایی توسعه بدست آمد، نتایج حاصل بیانگر آن است که پهنه بندی کاربری ها در روستای چاشم با توجه به رشد روستا در آینده با جهت توسعه همسو خواهد بود.
واژگان کلیدی : کاربری اراضی، روستای چاشم، AHP, GIS ،
فصل اول
کلیات پژوهش