فرضیه فرعی نهم: بعد کمال (خبرگی) شخصیت برند بر وفاداری رفتاری مشتریان در شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین تاثیرگذار می باشد.
این فرضیه با توجه به تحلیل انجام شده در فصل چهارم تایید شد. نتایج آماری فرضیه بیانگر آن است که بعد کمال از شخصیت برند بر وفاداری رفتاری مشتریان تاثیر گذار است. دلیل این امر را می بایست در شاخص های عملیاتی شناسایی شده از بعد کمال در شخصیت برند جستجو نمود. یعنی عوامل اصیل، مودب و خوش برخورد و خوش تیپ چنانچه در شخصیت یک برند وجود داشته باشد باعث ایجاد بعد کمال در شخصیت برند می شود که این کمال در نگهداشت مشتری اثرگذار است. ضمن اینکه جنبه رهبری از بعد کمال در این برند مورد تایید قرار نگرفته است. نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیق موتمنی و همکاران (۱۳۸۹) و آنیسیموا (۲۰۰۷) همراستا می باشد.
فرضیه فرعی دهم: بعد قوت و استحکام شخصیت برند بر وفاداری رفتاری مشتریان در شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین تاثیرگذار می باشد.
این فرضیه با توجه به تحلیل انجام شده در فصل چهارم تایید شد. نتایج آماری فرضیه بیانگر آن است که بعد قوت و استحکام از شخصیت برند بر وفاداری رفتاری مشتریان تاثیر گذار است. دلیل این امر را می بایست در شاخص های عملیاتی شناسایی شده از بعد قوت و استحکام در شخصیت برند جستجو نمود. یعنی عوامل مقاوم، شجاع، خلل ناپذیر و خونسرد چنانچه در شخصیت یک برند وجود داشته باشد باعث ایجاد بعد استحکام در شخصیت برند می شود که این استحکام در نگهداشت مشتری اثرگذار است. ضمن اینکه جنبه جابجایی برند در اثر ایجاد بعد قوت مورد تایید قرار نگرفته است. نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیق پرپلکین و دی ژنگ (۲۰۱۱)، ای لین (۲۰۱۰) ، موتمنی و همکاران (۱۳۸۹) و آنیسیموا (۲۰۰۷) همراستا می باشد.
۵-۳ محدودیتهای تحقیق
مطمئناً عمده ترین محدودیت هر طرح تحقیقی را می توان عدم توانایی تعمیم نتایج تحقیق به سایرجوامع آماری دانست. تحقیق حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمی توان نتایج آن را جز به محل و جامعه آماری این تحقیق، تعمیم داد.
یکی دیگر از محدودیت های تحقیق جمع آوری حجم زیادی از پرسشنامه در سرتاسر تهران بود که با پیگیری های مکرر محقق و مدت زمان طولانی از در اختیار داشتن پرسشنامه ها نزد مشتریان، این اطلاعات جمع اوری گردید.
محدودیت در اجرای پرسشنامه ها از نظر عدم تمایل به پاسخگویی از سوی برخی از اعضای نمونه، عدم اعمال دقت کافی درپاسخ دادن به سؤالات و سوگیری هایی که ممکن است برخی از اعضای نمونه در پاسخ به برخی از سؤالات داشته باشند.
گردآوری داده ها پژوهش حاضر مقطعی بوده است که ممکن است نتایج تحقیقی که داده های آن از طریق مطالعات طولی بدست می آید متفاوت باشد.
از محدودیت های ذاتی تحقیق نیز می توان به محدود بودن تحقیق به مشتریان مربوط به شهر تهران اشاره نمود به طوریکه رفتار مشتریان در یک شهر ممکن است از رفتار کل مشتریان در سطح کشور متفاوت باشد.

۵-۴ پیشنهادهای تحقیق
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی
فرضیه اصلی : شخصیت برند بر وفاداری مشتریان تأثیرگذار می باشد:
چنانچه ابعاد صداقت، اشتیاق و هیجان، صلاحیت، کمال و قوت-استحکام در شخصیت برند ایجاد شود باعث افزایش ماندگاری رفتاری و نگرشی مشتریان می شوند، که این خود مستلزم ایجاد متغیرهای هر بعد می باشد. با توجه به بار عاملی هر یک از ابعاد پیشنهاد می شود از ابعادی که بار عاملی بالاتری دارند مانند صداقت و صلاحیت شروع شود.
فرضیه ۱ : بعد صداقت شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان تأثیرگذار می باشد:
چنانچه متغیرهای تایید شده بعد صداقت شخصیت برند که شامل عاطفی، درستکار و صادق، بی ریا و صمیمی، سالم و سلامت، پر انرژی، خانواده محور، مفید و کمک کننده در شخصیت برند ایجاد شود باعث افزایش ماندگاری نگرشی و رفتاری مشتریان می شوند. با توجه به بار عاملی هر یک از متغیرهای بعد صداقت پیشنهاد می شود از متغیرهایی که بار عاملی بالاتری دارند مانند عاطفی و کمک کننده شروع شود.
فرضیه ۲ : بعد اشتیاق و هیجان شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان تأثیرگذار می باشد:
چنانچه متغیرهای تایید شده بعد هیجان شخصیت برند که شامل مهیج، جوان، شاد و سرزنده، نوین و مدرن، بی نظیر، ظریف، تازه و نو آور، مد روز در شخصیت برند ایجاد شود باعث افزایش ماندگاری نگرشی و رفتاری مشتریان می شوند. با توجه به بار عاملی هر یک از متغیرهای بعد هیجان پیشنهاد می شود از متغیرهایی که بار عاملی بالاتری دارند مانند مهیج و شاد شروع شود.